EN

preliminary {přídavné jméno}

volume_up
I must stress that these activities are of a purely preliminary nature.
Musím zdůraznit, že tyto činnosti mají výlučně předběžný charakter.
The Council adopts a preliminary programme for a consumer protection and information policy.
Rada přijímá předběžný program ochrany spotřebitelů a informační politiky.
The TEU also represented a modest preliminary step towards political union.
Smlouva o Evropské unii také představovala předběžný krok k politické unii.
preliminary (také: opening, beginning, introductory)
. - Mr President, let me first make two preliminary remarks.
. - Vážený pane předsedající, dovolte mi nejdříve dvě úvodní poznámky.
(NL) Madam President, I should like to make a preliminary observation.
(NL) Paní předsedající, dovolte mi úvodní poznámku.
Please forgive the personal preliminary remark.
Odpusťte mi prosím tuto osobní úvodní poznámku.
preliminary (také: introductory, preparatory, prep, preparative)
This must be preceded by a preliminary phase in which both parties demonstrate their goodwill.
Musí mu předcházet přípravná fáze, ve které obě strany prokáží svou dobrou vůli.
preliminary (také: entrance, incoming)

Příklady použití pro "preliminary" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(ES) Madam President, Commission President, I want to make a preliminary comment.
(ES) Paní předsedající, pane předsedo Komise, chtěl bych udělat předběžnou poznámku.
EnglishHere is the preliminary result, which I can show because it's already been shown.
Tady je předběžný výsledek, který vám mohu ukázat, neboť již byl zveřejněn.
EnglishAre the people who are fingerprinted given preliminary information in writing?
Dostávají osoby, kterým se snímají otisky prstů, předem nějakou informaci?
EnglishPreliminary election results show a very small gap between the two contestants.
Předběžné výsledky voleb ukazují velmi malý rozdíl mezi oběma kandidáty.
EnglishThe TEU also represented a modest preliminary step towards political union.
Smlouva o Evropské unii také představovala předběžný krok k politické unii.
English(DE) Mr President, Commissioner, Mr Van Rompuy, I have two preliminary remarks to make.
(DE) Pane předsedo, pane komisaři, pane Van Rompuyi, mám dvě úvodní poznámky.
English. - Mr President, let me first make two preliminary remarks.
zpravodajka. - Vážený pane předsedající, dovolte mi nejdříve dvě úvodní poznámky.
EnglishThis must be preceded by a preliminary phase in which both parties demonstrate their goodwill.
Musí mu předcházet přípravná fáze, ve které obě strany prokáží svou dobrou vůli.
EnglishLate yesterday evening my staff in Brussels received a preliminary response.
Můj úřad v Bruselu dostal včera pozdě večer první předběžnou odpověď.
EnglishOne preliminary example is the reference that I made to the single European airspace.
Jedním z úvodních příkladů je odkaz na jednotný evropský vzdušný prostor, který jsem uvedl.
EnglishI shall pass over the fact that the preliminary draft of this report was totally muddled.
Přejdu skutečnost, že předběžný návrh této zprávy byl naprosto zpackaný.
EnglishThe Council adopts a preliminary programme for a consumer protection and information policy.
Rada přijímá předběžný program ochrany spotřebitelů a informační politiky.
EnglishThat is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
Standardní reakcí je proto "návrat k předběžnému návrhu rozpočtu".
EnglishWhen you present the preliminary draft budget to us, do so in a simple and comprehensible way.
Když nám představujete předběžný návrh rozpočtu, dělejte to jednoduše a srozumitelně.
Englishoptimisation phase The preliminary planning phase paved the way for the detailed planning phase.
Etapa předběžného plánování tak připravila podmínky pro etapu podrobného plánování.
EnglishMy second preliminary remark is about the absence of Charlie McCreevy.
Má druhá předběžná poznámka se týká absence pana Charlieho McCreevyho.
EnglishIn addition, the preliminary question mechanism based on Article 234 of the Treaty is not used.
Navíc není využíván mechanismus předběžné otázky, který vychází z článku 234 Smlouvy.
EnglishOn this basis, the Commission will, on 29 April, adopt its preliminary draft budget for 2010.
Na tomto základě Komise přijme dne 29. dubna svůj předběžný návrh rozpočtu na rok 2010.
EnglishIt is on this basis that the Commission will adopt the preliminary draft budget for 2009.
Na tomto základě Komise přijme předběžný návrh rozpočtu na rok 2009.
EnglishThe WTO membership had a chance to offer preliminary reactions to these texts before the summer break.
Členové WTO měli před letní přestávkou možnost na tyto texty předběžně reagovat.

Synonyma (anglicky) pro "preliminary":

preliminary