anglicko-česko překlad pro "praise"

EN

"praise" český překlad

volume_up
praise {podstatné jméno}
EN

praise {podstatné jméno}

volume_up
And praise ring in the heavens, for Spandau Ballet have re-formed!
A chvála zaznívá nebesy, protože Spandau Ballet se dali znovu dohromady!
I would like to once again thank all the shadow rapporteurs for their collaboration, and that is not idle praise.
Dále bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za spolupráci, což není planá chvála.
(DE) Madam President, I would like to start with some praise for Greece.
(DE) Paní předsedající, rád bych úvodem řekl několik slov chvály na adresu Řecka.
And praise really does have to be genuine, but she takes responsibility for that.
A pochvala musí být skutečně upřímná, ale ona si o ni řekne.
Praise for this success is due to Parliament.
Pochvala za tento úspěch náleží Parlamentu.
Worthy of praise here is the Eurobus initiative - a journey around Ukraine organised every year for young people from the EU's Member States.
Pochvalu si zde zaslouží iniciativa Eurobus - cesta po Ukrajině pořádaná každý rok pro mladé lidi z členských států EU.

Synonyma (anglicky) pro "praise":

praise

Příklady použití pro "praise" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr President, the Belgian Presidency has rightly received praise from all quarters.
Pane předsedo, belgickému předsednictví se právem dostalo chvály ze všech stran.
EnglishThe draft resolution is full of praise for EURES, the European Employment Service.
Návrh usnesení obsahuje pouze chválu sítě EURES, tedy evropské služby zaměstnanosti.
EnglishHowever, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
Nicméně považuji za pozoruhodné, s jakou lehkostí snášíme chválu na japonské hrdiny.
EnglishConcerning the praise from President Putin, I have no particular comment to make.
Pokud jde o chválu pana prezidenta Putina, nemám k tomu zvláštní komentář.
EnglishIn this connection Mr Costa and Commissioner Barrot deserve special praise.
V této souvislosti si zvláštní pochvalu zaslouží i pan Costa a pan komisař Barrot.
English(DE) Mr President, I should like to add my voice to the praise given to the Presidency.
(DE) Vážený pane předsedo, rád bych se přidal ke slovům chvály na předsednictví.
EnglishI should therefore like to take this opportunity to praise the staff of these agencies.
Proto bych chtěl využít této příležitosti a zaměstnance těchto agentur pochválit.
English(DE) Madam President, I would like to start with some praise for Greece.
(DE) Paní předsedající, rád bych úvodem řekl několik slov chvály na adresu Řecka.
EnglishThe S&D Group, to which the designated rapporteur belongs, deserves most of the praise.
Skupina S&D, k níž patří i jmenovaná zpravodajka, si zaslouží nejvíce chvály.
EnglishCommissioner Kallas, so much praise from Mrs Gräßle is really something to be proud of!
Komisaři Kallasi, tolik chvály od paní Gräßleové, to už je skutečně důvod k hrdosti!
EnglishMr President, I just wanted to say a few words in praise of the legislation we have.
Pane předsedající, chtěl jsem jen říci několik pochvalných slov o platné právní úpravě.
EnglishOur observers are united in their praise for what they saw during the observation mission.
Naši pozorovatelé shodně chválí to, čeho byli během pozorovatelské mise svědky.
EnglishOn such occasions it is usually the leaders of institutions who get the praise.
Při takových příležitostech obvykle bývají chváleni vůdci institucí.
EnglishThe SOLVIT centres have received a lot of praise, and I fully support this.
Střediska sítě SOLVIT si vysloužila již hodně chvály a mají mou podporu.
EnglishIf you praise the Irish efforts, you cannot compare it to the situation in Greece.
Pokud chválíte irské úsilí, nemůžete je srovnávat se situací v Řecku.
EnglishI want you to true your wheels: be honest about the praise that you need to hear.
Chtěla bych, abyste si seřídili vaše kola: buďte upřímní o tom, jakou pochvalu chcete slyšet.
EnglishOur parents teach us that: praise with the good, scold with the bad.
Naši rodiče nás učí, že se správným rozhodnutím přichází odměna a se špatným trest.
EnglishThe allocation by the European Union of EUR 1.2 billion for aid to Haiti is worthy of praise.
Je potřeba ocenit příspěvek Evropské unie na pomoc Haiti ve výši 1,2 miliardy EUR.
EnglishTherefore, the rapporteur has done a very good job, and she deserves praise.
Zpravodajka tedy odvedla velmi dobrou práci a zaslouží si pochvalu.
EnglishIt has received a lot of praise for that, but it is also a very important player economically.
Za to sklidilo mnoho chvály, ale jedná se i o důležitého hospodářského hráče.