EN

point {podstatné jméno}

volume_up
point (také: item, spot)
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Také jsem vznesl procesní námitku týkající se kalendáře, jedná se o důležitý bod.
And it may be that passing the 50 percent urban point is an economic tipping point.
A může se stát, že překročení 50% míry urbanizace je ekonomický bod zvratu.
Regarding point 27 of the report, this point again makes a very precise reference to a real problem.
Pokud jde o bod 27 této zprávy, tento bod opět velmi přesně odkazuje na reálný problém.
More focused and stringent auditing must address the problems at this point.
V tomto ohledu musí problém řešit rozhodnější a přísnější kontroly.
There is no point, in my view, in solving one problem by creating 26 others.
Podle mě nemá smysl vyřešit jeden problém vytvořením 26 jiných.
This is an issue that affects every family in Europe at some point.
Tento problém se do určité míry týká každé evropské rodiny.
point (také: item, retail)
I would like to focus on one point of detail, however.
Chtěl bych se však zaměřit na jeden detail.
Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Malý detail behaviorální ekonomie: v Itálii se trestné body počítají odzadu.
Unfortunately, as has already been pointed out, that is not a mere detail.
Jak již zde bylo uvedeno, není to bohužel jen detail.
This is the point where it can await the prospect of its integration into the EU.
Toto je okamžik, kdy může Moldavsko výhledově očekávat svou integraci do EU.
This moment may indeed be a turning point in Greek fiscal history and economic development.
Tento okamžik se může stát skutečně zlomovým bodem řecké fiskální historie a hospodářského rozvoje.
That was a turning point for my life.
To byl rozhodující okamžik mého života.
point (také: stop, period, dot, spot)
The yellow dot in the middle here is our starting point, the pre-industrial point, where we're very safely in the safe operating space.
Žlutá tečka uprostřed je náš výchozí bod, bod před industrializací, kde jsme naprosto jasně uvnitř bezpečné operativní zóny.
I must reply on one specific point to Mr Lambrinidis, who was rather vehement: in the agreement between the United States and Europe, the purpose is terrorism and crime, full stop.
Musím dát jednu konkrétní odpověď panu Lambrinidisovi, který byl velice razantní: v dohodě mezi Spojenými státy a Evropou je účelem terorismus a trestná činnost, tečka.
CS

pointa {ženský rod}

volume_up
pointa
volume_up
punch line {podstatné jméno}
Tady je první pointa. ~~~ Města zneškodnila populační explozi.
So here's the first punch line: cities have defused the population bomb.
And here's the second punch line.
pointa
volume_up
punchline {podstatné jméno}
Tady je několik frází, které obsahují koncentrovanější dávku podstaty a symbolu, než perfektní pointa.
There are few phrases that pack a more concentrated dose of subject and symbol than the perfect punchline.
Nestává se často, že si spojím slova čestnost a poctivost s Limbaughem, ale jeho pointa se nedá popřít.
Now it's not often that I'm going to associate the words honesty and integrity with Limbaugh, but it's really hard to argue with that punchline.

Příklady použití pro "point" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
V současné situaci je jasné, že potřebujeme pro strukturální fondy novou dimenzi.
EnglishMy final point is that animals should not be subjected to unnecessary suffering.
Má poslední poznámka je, že zvířata by neměla být vystavována zbytečnému utrpení.
EnglishIt provides the single point of contact in Romania with OLAF for European funds.
Je to samostatný orgán v Rumunsku pro kontakt s úřadem OLAF pro evropské fondy.
EnglishThe Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.
Východiskem Komise je, že Evropská unie musí nadále prokazovat vedoucí postavení.
EnglishParagraph 61 dispenses sound sense on this point: the fight must begin at home.
Odstavec 61 k tomuto bodu vyjadřuje hluboký smysl: boj musí začít v domácnostech.
EnglishI do not think the point is whether we do better than someone else at some time.
Nemyslím si, že jde o to, zda budeme úspěšnější než někdo jiný v určitou dobu.
EnglishIn addition, a great many firms are on the point of becoming financially unviable.
Velké množství firem je navíc blízko okamžiku, kdy nebudou moci finančně přežít.
EnglishOmbudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
Pane ombudsmane, omlouvám se, ale v tuto chvíli chystám tomuto požadavku vyhovět.
EnglishMy last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
Má poslední poznámka bude o kodexu chování a postupu "dodržet anebo vysvětlit".
EnglishIn other words, it is not a great success from an environmental point of view.
Jinými slovy, z hlediska ochrany životního prostředí to není žádný velký úspěch.
English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Paní komisařko, právě tento poslední bod souvisí s tím, co mne znepokojuje.
EnglishNor were those responsible for managing the procedure in the room at that point.
V místnosti ani nebyli přítomni ti, kteří jsou za řízení celého postupu zodpovědní.
EnglishThe recently published US agriculture bill suffices to demonstrate the point.
Pro ilustraci postačuje nedávno zveřejněný návrh amerického zemědělského zákona.
EnglishThank you, Mr Martin, I did not see it myself, but I take note of your point.
Děkuji vám, pane Martine, sám jsem to neviděl, ale beru vaši poznámku na vědomí.
EnglishAnother point arose during our discussions, one that nobody essentially disputes.
Během našich diskusí se objevil další bod, který v zásadě nikdo nezpochybňuje.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nepřeji si, aby byly ukončeny, ale doufám, že jednou takovou možnost mít budeme.
EnglishI would, however, like to speak on the point about the Internet in your programme.
Ráda bych však hovořila o jednom bodě ve vašem programu, který se týká internetu.
EnglishMy second point is that we must be careful not to add confusion to uncertainty.
Dále chci zdůraznit, že musíme dbát o to, abychom nešířili zmatek a nejistotu.
EnglishI should like to point out that as we are all aware, Kosovo is a special case.
Chtěla bych poukázat na to, že, jak všichni víme, Kosovo je specifickým případem.
EnglishOne final point: I think that in responding to Mrs Bowles regarding the EIB...
Závěrečný bod: Myslím si, že jako odpověď na otázku paní Bowlesové ohledně EIB...