anglicko-česko překlad pro "plight"

EN

"plight" český překlad

volume_up
plight {podstatné jméno}
EN

plight {podstatné jméno}

volume_up
We are concerned about the plight of religious and ethnic minorities across the whole of China.
Znepokojuje nás vážná situace náboženských a etnických menšin na celém území Číny.
Mr President, the plight of Christians in the Middle East, Asia and Africa is no accident.
Pane předsedající, vážná situace křesťanů na Blízkém východě, v Asii a Africe není náhodou.
In fact, the systematic and sometimes brutal suppression of Tibetan culture has kindled the fire of Tibetan identity and awakened the world's conscience to the plight of the people of Tibet.
Ve skutečnosti systematické a někdy násilné potlačování tibetské kultury rozdmýchalo plamen tibetské identity a vážná situace tibetského národa vyburcovala svědomí světa

Příklady použití pro "plight" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe plight of the bee offers a possibly unique opportunity to work with citizens.
Kritická situace týkající se včel přináší možná jedinečnou příležitost k práci s občany.
English. - We of course sympathise with the plight of poor countries.
in writing. - Za této nepříjemné situace samozřejmě sympatizujeme s chudými zeměmi.
EnglishMay this publicising of their plight in Europe afford them protection!
Kéž jim toto evropské zveřejnění jejich neutěšené situace poskytne ochranu!
EnglishWe are concerned about the plight of religious and ethnic minorities across the whole of China.
Znepokojuje nás vážná situace náboženských a etnických menšin na celém území Číny.
EnglishMr President, the plight of Christians in the Middle East, Asia and Africa is no accident.
Pane předsedající, vážná situace křesťanů na Blízkém východě, v Asii a Africe není náhodou.
EnglishAmnesty International has also called our attention to their plight.
Amnesty International nás rovněž vyzvala, abychom věnovali pozornost jejich tísnivé situaci.
EnglishOf course, thanks to the environmentalist movement we're all sensitive to the plight of marine mammals.
A pochopitelně, díky ekologickému hnutí všichni víme o těžkém údělu mořských savců.
EnglishBefore the Games, let me remind you of the Tibetans' plight.
Dovolte mi, abych Vám před hrami připomněl vážnou situaci Tibeťanů.
EnglishIt is by this yardstick, the plight of Africa, that Europe's contribution and dedication will be judged.
Právě podle tohoto měřítka, tísnivé situace Afriky, bude posuzován příspěvek a úsilí Evropy.
EnglishThe plight of the Burmese nation is a contemporary example of this.
Situace myanmarského národa je toho současným příkladem.
EnglishSecondly, beyond Iraq itself Ana Gomes is concerned with the plight of the Iraqi refugees.
Za druhé, kromě samotného Iráku je Ana Gomesová znepokojená také v souvislosti s chudobou iráckých uprchlíků.
EnglishIf we truly believe in democracy and freedom, we cannot ignore the plight of the citizens of Nicaragua.
Pokud opravdu věříme v demokracii a svobodu, nemůžeme vážnou situaci občanů Nikaraguy ignorovat.
EnglishThe European Member States must show strength and take responsibility for the plight of the Burmese people.
Evropské členské státy musí ukázat svou sílu a převzít zodpovědnost za situaci barmského lidu.
English. - We have all witnessed the plight of Coptic Christians in Egypt in the last months.
písemně. - Všichni jsme v posledních měsících byli svědky nepříjemné situace koptských křesťanů v Egyptě.
EnglishThere has been mention here of the concern over the plight of those who have been living in the camps.
Byly zde zmíněny obavy o situaci lidí žijících v táborech.
EnglishThe plight of commercial vehicles is much more dramatic.
Situace v oblasti užitkových vozů je však mnohem závažnější.
EnglishI myself experienced what it meant to be helped in this way by people abroad who were not indifferent to our plight.
Já sama vím, co znamenala pomoc ze zahraničí poskytovaná lidmi, kterým nebyl náš osud lhostejný.
EnglishThe European Union will not turn a blind eye to their plight.
Evropská unie se k jejich údělu neobrátí zády.
EnglishThe plight of Roma families in lead-contaminated refugee camps in the north is an issue of serious concern.
Zoufalá situace romských rodin v olovem kontaminovaných uprchlických táborech na severu vzbuzuje vážné obavy.
EnglishAdding to their plight is the daily harassment and hostile attitude of Iraqi forces who are supposed to protect them.
K jejich vážné situaci přispívá obtěžování a nepřátelský postoj iráckých sil, které je mají chránit.

Synonyma (anglicky) pro "plight":

plight