anglicko-česko překlad pro "to pick out"

EN

"to pick out" český překlad

EN

to pick out {sloveso}

volume_up
I wish briefly to pick out a couple of points.
Krátce bych chtěla vybrat několik bodů.
. ~~~ And let's just pick out a few elements.
Máme tu uvnitř velké množství filmů, Tak pojďme vybrat pár prvků.
Is the rapporteur proposing huge road signs with massive texts so motorists can pick out their language at a distance?
Navrhuje zpravodaj velké dopravní značky s velkým textem, aby si motoristé mohli na určitou vzdálenost vybrat svůj jazyk?
to pick out (také: to choose, to elect, to select, to opt)

Příklady použití pro "to pick out" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(NL) Mr President, I should like to pick out one aspect in this debate.
(NL) Vážený pane předsedající, rád bych se vyjádřil k jednomu bodu této rozpravy.
EnglishSo let us be glad that today we have managed to pick out the key points!
Buďte proto rádi, že se nám dnes podařilo tyto klíčové body určit!
English. ~~~ And let's just pick out a few elements.
Máme tu uvnitř velké množství filmů, Tak pojďme vybrat pár prvků.
EnglishIt's a sensitivity to the physical environment, the ability to pick out patterns in an environment -- derive a gist.
Jde o schopnost reagovat na prostředí, pochopit jeho pravidla - vzít si to nejdůležitější.
EnglishAmong other things, I would like to pick out the Commission communication on the European Globalisation Fund.
Mimo jiné bych chtěl připomenout sdělení Komise o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
EnglishLet me pick out some of the key areas where further progress is needed, beginning with judicial reform.
Zmíním některé z klíčových oblastí, v nichž je třeba dosáhnout dalšího pokroku, a začnu soudní reformou.
EnglishOf the other priorities of this budget, I would pick out the areas of scientific research, innovation and the digital agenda.
Mezi ostatními prioritami tohoto rozpočtu bych vybrala oblasti vědeckého výzkumu, inovací a digitální agendy.
EnglishI wish briefly to pick out a couple of points.
EnglishIs the rapporteur proposing huge road signs with massive texts so motorists can pick out their language at a distance?
Navrhuje zpravodaj velké dopravní značky s velkým textem, aby si motoristé mohli na určitou vzdálenost vybrat svůj jazyk?
EnglishThey can't pick their print out of a lineup.
EnglishInstead, we should have the courage to pick out a number of things that are better tackled and solved at this European territorial level.
Místo toho bychom měli mít odvahu vybrat řadu záležitostí, které se lépe řeší na této evropské územní úrovni.
EnglishIt is not possible to simply pick out individual elements and believe it possible to solve an individual problem by military means.
Není možné jednoduše vybrat jednotlivý prvek a věřit, že je možné vyřešit jednotlivé problémy vojenskými prostředky.
EnglishWhen the mistake was made to pick out one issue in such an ideological way, solutions were not provided but it led to disaster.
Vždy, když jsme učinili tu chybu a uchopili jeden problém tímto ideologickým způsobem, výsledkem nebylo řešení, ale katastrofa.
EnglishThe Blue Card concept will allow the EU to pick out the best of the immigrants, on the principle of keeping the good ones and discarding the rest.
Koncept modré karty umožní EU vybírat ty nejlepší přistěhovalce podle principu zachování těch dobrých a zbavení se zbytku.
EnglishIf I had to pick out only certain aspects of this important text, I would say that it gives us greater flexibility and solidarity in Europe.
Mám-li zmínit jen některé aspekty tohoto významného textu, tak bych ráda řekla, že přináší Evropě větší flexibilitu a solidaritu.
EnglishThey didn't take 300 shots of you in that rapid-fire digital video mode and then pick out the nicest, smileyest one for the Christmas card.
Nevyfotili nás 300x tím digitálním video přístrojem, ze kterého se pak dá vybrat ten nejhezčí nejusměvavější snímek na vánoční přání.
EnglishThe European Union is the ideal setting to gather ideas, to pick out those that will work best, and especially to help in their implementation.
Evropská unie je ideálním prostředím pro shromažďování myšlenek, pro výběr těch, které budou nejlépe fungovat, a zvláště pro pomoc s jejich uskutečňováním.
English(DE) Madam President, Commissioner, there are so many issues involved in this agreement that you have to concentrate somewhat in order to pick out the most important ones.
(DE) Paní předsedající, pane komisaři, tato dohoda zahrnuje tolik otázek, že je nutné se soustředit, abychom rozpoznali ty nejdůležitější.
EnglishThey pick three students out of the nation every year to get involved in international affairs, and so I won a full ride to Georgetown and I've been there for four years.
Každý rok vybírají pro studium zahraničních věcí tři studenty z celého státu a tak jsem vyhrála stýpko na Georgetown a jsem tam už čtyři roky.
EnglishOf the other priorities in this budget, I would pick out the areas of research, innovation and the digital agenda: these areas are essential to Europe's sustainable development.
Z dalších priorit bych chtěla zdůraznit oblasti výzkumu, inovací a digitální agendy: tyto oblasti jsou zásadní pro udržitelný rozvoj Evropy.

Podobné překlady pro "to pick out" česky

pick podstatné jméno
out příslovce
to knock out sloveso
Czech
to wipe out sloveso
Czech
to make out sloveso
to puzzle out sloveso
to walk out sloveso
Czech
to bring out sloveso
Czech
to deal out sloveso
to hand out sloveso
to bear out sloveso
to play out sloveso
out and out přídavné jméno
flat out příslovce
Czech
to wait out sloveso