anglicko-česko překlad pro "to perceive"

EN

"to perceive" český překlad

volume_up
perceived {příd. jm.}
volume_up
perceiver {podstatné jméno}
volume_up
perceiving {podstatné jméno}
EN

to perceive [perceived|perceived] {sloveso}

volume_up
The value of choice depends on our ability to perceive differences between the options.
Hodnota volby závisí na naší schopnosti vnímat odlišnosti mezi volbami.
(Music) So someone could conceptually perceive that as a mistake.
(Hudba) Někdo by to mohl vnímat a pojmenovat jako chybu.
But it's really restoration of the ability to perceive beauty where we can get inspiring.
Ale až teprve obnova schopnosti vnímat krásu může být inspirující.
We should perceive it instead as an opportunity for ageing Europe!
Měli bychom jej chápat jako příležitost pro stárnoucí Evropu.
It's trying to perceive images into objects rather than seeing what's there."
Snaží se spíš chápat je jako objekty než vidět, co v nich je.

Příklady použití pro "to perceive" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt has far more to do with what I can perceive than what it is that I can do.
Má to víc co do činění s tím, co dokážu vnímat, než s tím, co umím zahrát.
EnglishHow should we, from the countries directly affected, perceive this constitution?
Jak máme my ze zemí, kterých se toto přímo dotýká, tuto ústavu vnímat?
EnglishAnd we'll see you have to both perceive and act on the world, which has a lot of problems.
A jak uvidíme, musíte jak vnímat, tak působit na svět, a to obnáší řadu problémů.
EnglishCitizens perceive Europe as an enemy who regulates and imposes drastic austerity.
Občané vnímají Evropu jako nepřítele, který reguluje a vnucuje drastická úsporná opatření.
EnglishThe value of choice depends on our ability to perceive differences between the options.
Hodnota volby závisí na naší schopnosti vnímat odlišnosti mezi volbami.
EnglishThe smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
Nejtišší zvuk, který dokážete slyšet, pohne vaším ušním bubínkem o čtyřnásobek velikosti atomu.
EnglishAnd they don't perceive even those as what they really are, namely electrical crackles.
A ani ty nevnímá jako to, čím skutečně jsou, a sice elektrické jiskry.
EnglishIf we had, our brains probably would perceive rocks as full of empty space.
Kdybychom se tak vyvinuli, náš mozek by nejspíš vnímal skály jako vyplněné prázdným prostorem.
EnglishIt's trying to perceive images into objects rather than seeing what's there."
Snaží se spíš chápat je jako objekty než vidět, co v nich je.
EnglishBut it's really restoration of the ability to perceive beauty where we can get inspiring.
Ale až teprve obnova schopnosti vnímat krásu může být inspirující.
EnglishIf you played an F# though, (Dissonance) to most people's ears, they would perceive that as a mistake.
Kdybyste ale zahráli Fis, (Disonance) sluch většiny lidí to bude vnímat jako chybu.
EnglishSo that gives us a form that we can picture, that we can perceive.
Dává nám to určitou formu, kterou dokážeme vnímat, představit si ji.
EnglishWhen we refer to cohesion we perceive it as economic and social.
Hovoříme-li o soudržnosti, pociťujeme ji jako hospodářskou a sociální.
EnglishWe can no longer consider and perceive ourselves separately from Europe.
Nemůžeme již o sobě uvažovat a vnímat se odděleně od Evropy.
EnglishThat is how I perceive action to protect children using modern technologies, notably the Internet.
Takto vnímám opatření na ochranu dětí, které používají moderní technologie, zejména Internet.
EnglishNot all producers or consumers perceive the issue in the same way.
Ne všichni výrobci nebo spotřebitelé vnímají toto téma stejně.
EnglishWe should perceive it instead as an opportunity for ageing Europe!
Měli bychom jej chápat jako příležitost pro stárnoucí Evropu.
EnglishYour cooperation is of great help to us, and it also affects the way the citizens perceive what we do.
Vaše spolupráce je pro nás velkou pomocí a ovlivňuje způsob, jak lidé vnímají to, co děláme.
EnglishIt is, however, difficult not to perceive certain defects in the sphere of social and territorial cohesion.
Přesto si však musíme všímat i určitých nedostatků v oblasti sociální a územní soudržnosti.
English(Music) So someone could conceptually perceive that as a mistake.
(Hudba) Někdo by to mohl vnímat a pojmenovat jako chybu.

Synonyma (anglicky) pro "perceived":

perceived
English
perceiver