anglicko-česko překlad pro "to pass through"

EN

"to pass through" český překlad

EN

to pass through {sloveso}

volume_up
to pass through (také: to red)
Please ensure that all European laws have to pass through this Parliament in a public vote.
Prosím, zajistěte, aby všechny evropské zákony musely projít tímto Parlamentem ve veřejném hlasování.
to pass through
to pass through
Each year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Každoročně projíždí centrem tohoto města kolem dvou milionů vozidel přepravujících zboží.
They may not travel to other Member States nor pass through other Member States on their return to their country of origin.
Nesmí vycestovat do žádného jiného členského státu a nesmí ani žádný jiným členským státem projíždět při návratu do země svého původu.
to pass through (také: to try)
to pass through (také: to digest)

Příklady použití pro "to pass through" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAll of the three planned corridors pass through important population centres.
Všechny tři plánované koridory procházejí důležitými demografickými centry.
EnglishEach year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Každoročně projíždí centrem tohoto města kolem dvou milionů vozidel přepravujících zboží.
EnglishThey can just pass through the room very quickly, essentially at the speed of light.
Ten proletí místností velmi rychle, v podstatě rychlostí světla.
English. - (PL) Over 2 billion tonnes of goods pass through the Union's air and sea ports every year.
písemně. - (PL) Více než 2 miliardy tun zboží projde každý rok letišti a přístavy Unie.
EnglishPlease ensure that all European laws have to pass through this Parliament in a public vote.
Prosím, zajistěte, aby všechny evropské zákony musely projít tímto Parlamentem ve veřejném hlasování.
EnglishIf nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.
Pokud nic nenastane, pak by olympijský oheň přinejmenším neměl přejít přes tibetské území.
EnglishThey can get legislation through here that would never pass through a popularly elected legislature.
Mohou zde prosadit právní předpisy, které by v lidem zvoleném zákonodárném sboru nikdy neprošly.
EnglishSucralose has been found to pass straight through the body and is not treated in our sewage systems.
Ukázalo se, že sukralóza naším tělem prochází a není zpracovávána ani v našich odpadních systémech.
EnglishA DV camera that supports DV pass-through
Import analogového videa do počítače prostřednictvím digitální videokamery.
EnglishYou can't pass through this field with your Tesla balls.
Toto pole není pro vaše elektrické koule průchozí.
EnglishThe agreement with Korea actually legitimises pass-through financing with China which, until now, was illegal.
Dohoda s Koreou vlastně legitimizuje princip financování pass-through s Čínou, který byl dosud nelegální.
EnglishIt is intended to pass through Natura 2000 territory.
Tento plynovod má procházet územím Natura 2000.
EnglishLarge tankers pass through these straits every day.
Touto úžinou proplouvají každý den velké tankery.
EnglishAsylum seekers who pass by, or through, safe countries are migrants of choice, not genuine refugees.
Žadatelé o azyl, kteří procházejí bezpečnými zeměmi, jsou migranty na základě vlastní volby, nikoli skutečnými uprchlíky.
EnglishYou can set up your TV signal to pass through one of these devices on its way to your Windows Media Center PC.
Můžete nastavit televizní signál, aby procházel přes jedno z těchto zařízení do počítače s aplikací Windows Media Center.
EnglishWe will continue to support them to successfully pass sustainability tests through the forthcoming parliamentary elections.
Budeme je nadále podporovat, aby úspěšně zvládli zatěžkávací zkoušku v nadcházejících parlamentních volbách.
EnglishAnd you can barely see it, but it's -- a controller at top cycles the water to fall just before and after you pass through the bottom of the arc.
Můžete zřídka vidět, ale to je -- regulátor vody v cyklech těsně před a po shoupnutí se.
EnglishIt is a fact that 95% of our exports and 40% of intra-European goods are transported by sea and therefore pass through ports.
Je faktem, že 95 % našeho vývozu a 40 % vnitroevropského zboží je převáženo po moři, a tudíž prochází přístavy.
EnglishThey may not travel to other Member States nor pass through other Member States on their return to their country of origin.
Nesmí vycestovat do žádného jiného členského státu a nesmí ani žádný jiným členským státem projíždět při návratu do země svého původu.
EnglishThe wiring from your sensory apparatus to those bits is shorter than the bits that have to pass through the thinky bit, the cortex.
Zasíťování z našich smyslových orgánů do těchto míst je kratší než jakékoliv jiné, které musí skrz myslící část, mozkovou kůru.

Podobné překlady pro "to pass through" česky

pass podstatné jméno
through předložka
through příslovce
Czech
through přídavné jméno
to put through sloveso
Czech
to break through sloveso
to carry through sloveso
to fall through sloveso
to go through sloveso
to bring through sloveso