EN

paramount {přídavné jméno}

volume_up
paramount (také: primary)
At present, solidarity between Member States is of paramount importance.
V této době je nejdůležitější solidarita mezi členskými státy.
This alone makes it paramount that we let this part of the EU budget through today.
Už jen proto je nejdůležitější si dnes tuto součást rozpočtu EU udržet.
That is of paramount importance and must be done.
To je nejdůležitější a musí se to udělat.
. - Consumer protection is of paramount importance to all Member States.
. - Ochrana spotřebitele má pro všechny členských státech nejvyšší význam.
Of course, that is a small price to pay; we have to ensure that safety is paramount.
Samozřejmě je to jen malá cena, kterou musíme zaplatit, protože musíme zajistit, aby byla bezpečnost nejvyšší prioritou.
Although limiting inflation, purportedly the paramount priority of the European Central Bank (ECB), the rate will reach 3.6% this year.
Ačkoli je údajně nejvyšší prioritou Evropské centrální banky omezení inflace, dosáhne letos její míra 3,6 %.
paramount (také: primary, first-rate)
volume_up
prvořadý {příd. jm. m.}
The importance of access to high-speed internet for everyone is paramount.
Význam přístupu k vysokorychlostnímu internetu je pro každého prvořadý.
However, we must emphasise once again that it is policy that is paramount.
Musíme však opět zdůraznit, že právě politika má prvořadý význam.
It is mainly for this reason that the activities of the Ombudsman are of such paramount importance.
To je především důvod, proč má činnost veřejného ochránce práv prvořadý význam.
Progress in this area is of paramount importance for the general advancement of the accession negotiations.
Pokrok v této oblasti má rozhodující význam pro celkový posun v přístupových jednání.
In fragile states the link between governance, development and security is paramount.
. - (PT) Ve státech nacházejících se v nestabilní situaci je propojení mezi vládnutím, rozvojem a bezpečností rozhodující.
In this respect, the adequate support for the rural areas through financing from the EU funds is of paramount importance.
Z tohoto hlediska je rozhodující podpora venkovských oblastí z prostředků EU.
I think the paramount concern here was saving the faces of President Barroso and the Commission.
Domnívám se, že hlavní obavou zde bylo zachránit dobré jméno předsedy Barrosa a Komise.
paramount
paramount (také: primary, prime, maiden)
volume_up
první {příd. jm.}
European priorities were always paramount in this.
Na prvním místě vždy stály evropské priority.
We must never lose sight of the fact that the best interests of the child are paramount, and accordingly, I voted in favour of this resolution.
Nesmíme ztratit ze zřetele skutečnost, že jde v první řadě o nejlepší zájmy dětí, a podle tohoto motta jsem hlasoval pro toto usnesení.
Passenger safety and security are of paramount importance and, as such, I hope that the Commission's forthcoming proposal will reflect our strong stance.
Bezpečnost a ochrana cestujících jsou na prvním místě, proto doufám, že nadcházející návrh Komise zohlední náš pevný postoj k této otázce.
paramount (také: supreme)
volume_up
svrchovaný {příd. jm. m.}
paramount (také: overhead, upper, supreme, overhand)
paramount (také: high, peak, supreme, crowning, climactic)
volume_up
vrcholný {příd. jm. m.}
paramount (také: sovereign)
volume_up
výsostný {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "paramount" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. - Consumer protection is of paramount importance to all Member States.
písemně. - Ochrana spotřebitele má pro všechny členských státech nejvyšší význam.
EnglishThe euro's stability is of paramount importance to the trust of our trade partners.
Stabilita eura má pro důvěru našich obchodních partnerů prvořadou důležitost.
EnglishParamount importance must be given to how personal data are in fact to be used.
Prvořadá důležitost musí být přiznána způsobu, jakým budou údaje využívány.
EnglishIt is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
Nyní je na řadě Rada, aby přijala tento pro Unii nesmírně důležitý balíček.
EnglishThe safety of toys is paramount for the PPE-DE Group, too.
Bez jakýchkoliv pochyb - také pro skupinu PPE-DE je bezpečnost hraček prvořadá.
EnglishEffective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Nejdůležitější je účinná výchova doma a ve škole již od základní školy.
EnglishDue to the shortcomings mentioned, we believe that two things are of paramount importance.
V důsledku zmíněných nedostatků máme za to, že dvě věci jsou vrcholně důležité.
EnglishThis alone makes it paramount that we let this part of the EU budget through today.
Už jen proto je nejdůležitější si dnes tuto součást rozpočtu EU udržet.
EnglishI see it as being of paramount importance for all of us and for the future of Europe.
Myslím si, že je velmi důležitý pro nás všechny i pro budoucnost Evropy.
EnglishIt is paramount we achieve this and we will need everyone's support to do so.
Je velmi důležité, abychom tohoto dosáhli a k tomu budeme potřebovat podporu každého z vás.
EnglishThe importance of access to high-speed internet for everyone is paramount.
Význam přístupu k vysokorychlostnímu internetu je pro každého prvořadý.
EnglishThe Solidarity Fund is an instrument of paramount importance to the EU.
Fond solidarity představuje pro Evropskou unii nástroj prvořadého významu.
EnglishIn its relationship with the International Criminal Court, the Rule of Law is paramount.
Právní stát je na vynikající úrovni, i co se týče vztahu s Mezinárodním trestním dvorem.
EnglishI think that the production of nuclear energy in safe conditions is of paramount importance.
Domnívám se, že produkce jaderné energie v bezpečných podmínkách má mimořádný význam.
EnglishSafeguarding the social and human element of EU decision making is paramount.
Ochrana sociálního a lidského prvku v rozhodování EU je prvořadé.
EnglishThe Commission's decision is therefore of paramount importance to Romanian beekeepers.
Rozhodnutí Komise je proto pro rumunské včelaře mimořádně důležité.
English'The Council considers transparency as a principle of paramount importance for the European Union.
"Rada považuje transparentnost za zásadu prvořadého významu pro Evropskou unii.
EnglishIt is mainly for this reason that the activities of the Ombudsman are of such paramount importance.
To je především důvod, proč má činnost veřejného ochránce práv prvořadý význam.
EnglishHowever, we must emphasise once again that it is policy that is paramount.
Musíme však opět zdůraznit, že právě politika má prvořadý význam.
EnglishThis measure is of paramount importance to the Romanian troops stationed in southern Afghanistan.
Toto opatření má mimořádný význam pro rumunské vojáky umístěné v jižním Afghánistánu.

Synonyma (anglicky) pro "paramount":

paramount