EN order
volume_up
{podstatné jméno}

We need to get this regulation up and running in order to achieve our objectives.
Pro dosažení našich cílů musíme toto nařízení vytvořit a používat.
We need a new regulation in order to place novel foods on the market safely.
Potřebujeme nové nařízení, abychom mohli nové potraviny bezpečně uvést na trh.
Court enforcement officers are being sent to enforce this order.
Pro vymáhání tohoto nařízení jsou vysíláni státní dozorčí úředníci.
order (také: list, rank, sequence, succession)
Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
Pořadí filtrů lze změnit po kliknutí na odkaz Přiřazení pořadí filtrování.
Turning on shuffle or repeat does not change the display order in the List pane.
Zapnutí náhodného pořadí nebo opakování nezmění pořadí zobrazené v podokně seznamu.
But you can change the order of gadgets and move them anywhere on the desktop.
Pořadí miniaplikací ale můžete změnit a přesunout je na libovolné místo na ploše.
order (také: tidiness, kilter)
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
Ruské orgány uplatňují zjevně neústavní právo a pořádek.
The same applies to Europe - good order provides stability and growth.
Totéž platí pro Evropu - pořádek zajišťuje stabilitu a růst.
The low national income it proposes will bring law and order to the EU.
Nízký národní příjem, který s sebou navrhuje, vnese do EU právo a pořádek.
(DE) Madam President, the European Protection Order is a step in the right direction.
(DE) Paní předsedající, evropský ochranný příkaz je krok správným směrem.
It is an imperative in order to send terrorists a clear message that we do not forget.
Je to příkaz, abychom teroristům vyslali jasný vzkaz, že nezapomínáme.
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Zmiňuji to i s ohledem na bezprostředně hrozící evropský vyšetřovací příkaz.
The WEEE Directive states that exported electronic items must be in working order.
Směrnice OEEZ uvádí, že vyvážená elektronická zařízení musí být provozuschopná.
The Nuclear Safety Directive must be revised in order to tighten requirements.
Musí být zrevidována směrnice o jaderné energii s cílem zpřísnit požadavky.
The directive on the protection order against gender violence is also being drawn up.
Rovněž se připravuje směrnice o ochraně proti násilí na základě pohlaví.
Reconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Usmíření je téměř nepředstavitelné, pokud nebude zaveden nový spravedlivý řád.
I believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
Jsem přesvědčen, že nový řád s sebou přinesl nový globální hospodářský nepořádek.
I am happy to accept this suggestion, but it too was not a point of order.
Tento návrh rád přijmu, ale ani tohle nebyla procesní námitka.
order (také: brand, breed, companion, fellow)
But then, in order to resolve the situation, there must be some sort of accommodation, some sort of compromise.
Ale pak musí pro řešení situace existovat určitý druh ústupku, určitý druh kompromisu.
Payment information and order history from Google Checkout can now be managed in your Google Wallet.
Tento druh informací po vás nebudeme vyžadovat, dokud se úspěšně nepřihlásíte ke svému účtu.
This kind of analysis is necessary in order to quickly eliminate the weak spots in the rail network and thus create greater capacity.
Tento druh analýzy je potřebný, aby se rychle odstranila slabá místa železniční sítě a zvýšila se tím její kapacita.
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
However, mail order on the Internet sometimes poses problems.
Mailová objednávka přes internet však někdy představuje problém.
We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
order (také: succession)
Remove cards by making a complete stack in descending order (king to ace).
Vytvoříte-li kompletní posloupnost karet od krále po eso, budou takto seřazené karty odebrány.
We must learn the necessary lessons in order to adjust our action in the coming months.
Musíme se z výsledků poučit, abychom přizpůsobili náš postup v nadcházejících měsících.
However, the whole procedure for implementing this policy needs to be simplified in order to achieve this desired goal.
K dosažení tohoto žádoucího cíle je však třeba zjednodušit celý postup provádění této politiky.
I would therefore ask for your support in order to put this request for use of the urgent procedure on the agenda.
Rád bych vás proto požádal, abyste podpořili zařazení této žádosti o naléhavý postup na program jednání.
We are training the police in other countries to introduce precisely this right to the presumption of innocence into their work and not to give premature orders to shoot.
V jiných zemích cvičíme policii, aby v rámci své práce dodržovala přesně toto právo na presumpci neviny a nedávala předčasně povel k palbě.
order (také: guidepost, rule, standard)
Je to pravidlo čtyř bází.
This is true whenever you buy goods outside a shop - for example by phone, fax, mail order or on the internet.
Toto pravidlo platí pro všechny nákupy mimo kamenný obchod (např. po telefonu, faxem, poštou nebo na internetu).
Therefore, like the rapporteur, I think it is essential for this regulation to be revised as quickly as possible in order to introduce the forum necessitatis rule.
Stejně jako zpravodajka se proto domnívám, že je nezbytné provést co nejrychleji revizi tohoto nařízení, aby mohlo být zavedeno pravidlo forum necessitatis.
order (také: command, warrant, writ, imperative)
Without provocation, suddenly she attacked, against her Prime Minister's orders, the next-door neighbor's oil fields.
Bez vyprovokování, náhle zaútočila i přes rozkaz jejího předsedy vlády, na ropná pole souseda.
It seems that, in those few countries, the practice was to issue a European Arrest Warrant every time a national arrest order was issued.
Zdá se, že v těchto několika zemích bylo zvykem vydávat evropský zatýkací rozkaz pokaždé, když byl vydán vnitrostátní zatýkací rozkaz.
And then there's earthquakes, and then volcanic eruptions, on the order of one every five years, that completely wipes the area out.
Potom tam jsou zemětřesení, a také vulkanické erupce, jež jednou za pět let, jako na rozkaz celou oblast totálně vyčistí.
order (také: amount, grade, quality, stage)
Yes, WTO-compatibility is essential, but it must also be possible to exercise a certain degree of creativity in order to achieve it.
Ano, kompatibilita s WTO je nezbytná, ale musí být také možné uplatnit určitý stupeň kreativity, aby jí bylo dosaženo.
We must also be self-critical and question the economic order which prevails in the EU.
Musíme též být sebekritičtí a přezkoumat správnost hospodářského uspořádání, které vládne v Evropské unii.
I attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
Přikládám zásadní význam zjednodušení a uspořádání práva Společenství.
Stojíme také tváří v tvář novému uspořádání světa.
order (také: job order)
Northrop Grumman and EADS North America remain under contract, albeit under a stop-work order, which places on hold the work under contract.
Zakázka Northrop Grumman a EADS North America zůstává v platnosti, ačkoli v režimu pozastavení prací, což práce plynoucí z této zakázky zdrží.

Příklady použití pro "order" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.
Musím spolupracovat a koordinovat naše úsilí, abychom zajistili, že to dokážeme.
EnglishOnce you successfully update your payment information, you can place a new order.
Po úspěšné aktualizaci vašich platebních údajů můžete vystavit novou objednávku.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Aby se vytvořila přiměřená rovnováha nákladů a přínosů, je nutné snížit náklady.
EnglishYou may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
Někdy lze objednávku zrušit a nahradit jinou objednávkou s požadovanými změnami.
EnglishIn order to make this a reality, my Group is in favour of three main objectives.
Aby se tato situace stala skutečností, moje skupina podporuje tři hlavní cíle.
EnglishAll right, now that might seem like an even taller order to actually demonstrate.
To může vypadat jako ještě mnohem vyšší dovednost než jsem doposud předváděla.
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Aby spotřebitelé byli schopní obhajovat svá práva, potřebují přesné informace.
EnglishThese are two creatures that were created in order to save endangered species.
Toto jsou dvě bytosti, které byly vytvořeny, abychom zachránili ohrožené druhy.
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Emisní povolenky se staly klíčovým tématem nejen pro Polsko, ale také pro Švédsko.
EnglishIn order to make this possible, it is essential to facilitate a work-life balance.
Aby to bylo možné, je nevyhnutelné umožnit sladění rodinného a pracovního života.
EnglishWe must make use of these technical possibilities in order to make things simpler.
Musíme využít těchto technických možností, abychom dosáhli větší jednoduchosti.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Pro boj proti nelegálnímu přistěhovalectví je bezpochyby potřebná úzká spolupráce.
EnglishHow much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
Jaká míra transparentnosti se očekává od zúčastněných subjektů, budou-li zapojeny?
EnglishThe Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.
Rada nás žádá, abychom se těchto zásad zřekli, abychom se mohli rychleji rozvíjet.
EnglishWe expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
Očekáváme od Evropské rady ambiciózní rozhodnutí, aby toho mohlo být dosaženo.
EnglishThe EU must take a strong position in order to protect consumers and their health.
EU musí zaujmout pevné stanovisko, aby ochránila spotřebitele a jejich zdraví.
EnglishAfter all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
Koneckonců potřebujeme fakta, abychom mohli přijímat politicky kvalitní rozhodnutí.
EnglishWe regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
EnglishIt would do better to put its own house, that of the European Union, in order.
Udělala by lépe, kdyby si zametla před vlastním prahem, před prahem Evropské unie.
EnglishBut if that is what we intend to do, we must also put our own house in order.
Ale pokud je toto tím, co hodláme učinit, musíme si zamést i před vlastním prahem.