anglicko-česko překlad pro "to opt"

EN

"to opt" český překlad

volume_up
opted {příd. jm.}
volume_up
opt-out {příd. jm.}
volume_up
opt-out {podstatné jméno}
EN

to opt {sloveso}

volume_up
to opt (také: to choose, to select, to elect)
Nevertheless, consumers have the freedom to opt for an attractively priced product, although they often decide on a product that is not of such high quality.
Spotřebitelé však mají svobodu zvolit si produkt za lákavou cenu, ačkoli se tak často rozhodnou pro produkt, který nemá tak vysokou kvalitu.

Příklady použití pro "to opt" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFrom a moral standpoint, it is unacceptable to give an opt-out on such an issue.
Z hlediska morálního je nepřijatelné udělovat v takovéto záležitosti výjimku.
EnglishI am very surprised that, as a Liberal Commissioner, she should opt for this route.
Jsem velmi překvapen tím, že se jako liberální komisařka rozhodla pro tuto cestu.
EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Z trvání na odstranění možnosti výjimky za každou cenu se stala svatá kráva.
EnglishI think I would like to opt for 'Great British' - but no, we will go for 'global'.
Myslím, že bych si zvolil výraz "britský" - ale ne, budeme stát za výrazem "globální!.
EnglishScrapping the opt-out clause from the Directive was certainly an unfortunate decision.
Vyřadit doložku o neúčasti ze směrnice bylo dozajista nešťastným rozhodnutím.
EnglishI trust that both Poland and the United Kingdom will choose to opt in instead.
Věřím, že Polsko i Spojené království změní své rozhodnutí a připojí se.
EnglishI would remind you that the opt-out was accepted in 1993, but as a clear exception.
Chtěl bych vám připomenout, že výjimka byla přijata v roce 1993, ale čistě jako výjimka.
EnglishSince that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
Od tohoto okamžiku začal prudce narůstat počet států, které používají výjimku opting-out.
EnglishAs Mr Duff pointed out, it is quite enough that Poland and the United Kingdom have opt-outs.
Jak zdůraznil pan Duff, docela stačí, že výjimku má Polsko a Spojené království.
EnglishReread Parliament's resolution and immediately opt for an unconditional 30%.
Přečtěte si znovu usnesení Parlamentu a okamžitě se rozhodnete pro bezpodmínečných 30 %.
EnglishParliament stated very clearly that there must not be any 'opt-out' system in Europe.
Parlament se jasně vyjádřil, že v Evropě nesmí být žádný systém opt-out.
EnglishIt is an indisputable fact that the opt-out is used today by 15 of the 27 EU Member States.
Je neoddiskutovatelným faktem, že opt-out dnes používá 15 ze 27 členských zemí EU.
EnglishRejecting this attempt to quash the British opt-out would be a good place to start.
Odmítnutí tohoto pokusu o zrušení britské výjimky by bylo vhodnou příležitostí, jak začít.
EnglishIs it the Commission's intention to repeal the UK opt-out in this area too?
Má Komise v úmyslu zrušit Spojenému království výjimku i v této oblasti?
EnglishIt is our duty to convince all sides to opt for peaceful political solutions.
Je naší povinností přesvědčit všechny strany, aby se rozhodly pro mírová politická řešení.
EnglishIn all probability, the attitude of Parliament will lead to greater use of the opt-out.
Postoj Parlamentu s velkou pravděpodobností způsobí další rozšíření využívání opt-outu.
EnglishNo, there was one with a general opt-out and several with minor ones.
Ne, byla zde pouze jedna s obecnou výjimkou a několik dalších s drobnými výjimkami.
English. - I will vote to end the opt out from the 48 hour week.
písemně. - Budu hlasovat pro ukončení výjimky z 48 hodinového pracovního týdne.
English. - I voted against this directive to eliminate the opt-outs.
písemně. - Hlasoval jsem proti směrnici, jejímž cílem je zrušit individuální výjimky.
EnglishThe Council, however, would like to make this opt-out permanent and widen it, in fact.
Rada by ale tuto možnost výjimky zachovala natrvalo a ve skutečnosti ji ještě rozšířila.