anglicko-česko překlad pro "non-violence"

EN

"non-violence" český překlad

volume_up
non-violence {podstatné jméno}
EN

non-violence {podstatné jméno}

volume_up
non-violence (také: nonviolence)
I support the proposal to convene a European Conference on Non-Violence in 2009.
Podporuji návrh, aby byla v roce 2009 svolána evropská konference o nenásilí.
The Dalai Lama has urged his people to maintain the path of non-violence.
Dalajlama naléhavě vyzval své lidi, aby se drželi cesty nenásilí.
(PL) Mr President, the centuries-old Olympic tradition goes hand in hand with the notions of peace and non-violence.
(PL) Pane předsedající, staletá olympijská tradice jde ruku v ruce s pojmy mír a nenásilí.

Příklady použití pro "non-violence" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI support the proposal to convene a European Conference on Non-Violence in 2009.
Podporuji návrh, aby byla v roce 2009 svolána evropská konference o nenásilí.
EnglishThe Dalai Lama has urged his people to maintain the path of non-violence.
Dalajlama naléhavě vyzval své lidi, aby se drželi cesty nenásilí.
English(PL) Mr President, the centuries-old Olympic tradition goes hand in hand with the notions of peace and non-violence.
(PL) Pane předsedající, staletá olympijská tradice jde ruku v ruce s pojmy mír a nenásilí.
EnglishThe rules of democracy depend upon dialogue and non-violence and it is up to us to facilitate such an approach.
Pravidla demokracie závisejí na dialogu a nenásilí a je na nás, abychom takový přístup zprostředkovali.
EnglishWe supported his middle way, his willingness to enter into dialogue and his unwavering commitment to non-violence.
Podpořili jsme jeho střední cestu, jeho ochotu účastnit se dialogu a jeho neutuchající oddanost k nenásilí.
EnglishThe report does not claim that non-violence is the only means of promoting human rights, but that it is the most appropriate means.
Zpráva netvrdí, že nenásilí je jediným prostředkem k prosazování lidských práv, ale že je prostředkem nejvhodnějším.
EnglishIn this sense, we propose that the EU should promote the technologies and techniques of non-violence in human rights and democracy promotion.
V tomto smyslu navrhujeme, aby EU v oblasti lidských práv a prosazování demokracie podporovala technologie a metody nenásilí.
EnglishNon-violence, the continuation of state-building and abiding by existing commitments will be crucial, and we must judge this effort by its results.
Nenásilí, pokračování budování státu a dodržování stávajících závazků budou mít zásadní význam a toto úsilí musíme posuzovat podle jeho výsledků.
EnglishI am in favour of promoting non-violence as an essential means of ensuring respect for fundamental human rights and in favour of the fight against the death penalty.
Jsem zastáncem propagace nenásilí jako důležitého prostředku pro zaručení úcty k základním lidským právům a zastáncem boje proti trestu smrti.
EnglishIt argues for non-violence not only as the absence of violence, as pacifism, but as an active campaign of disobedience and sabotage of authoritarian regimes and dictatorships.
Obhajuje nenásilí nejen jako absenci násilí, jako pacifismus, ale také jako aktivní kampaň neposlušnosti a sabotáže autoritářských režimů a diktatur.
EnglishThe policy of non-violence having failed, the Uighur separatists would seek other ways of having their demands for recognition of their identity met, and this has indeed happened.
Politika nenásilí selhala, ujgurští separatisté budou hledat jiné cesty, jak dosáhnout splnění svých požadavků na uznání své identity, což se skutečně stalo.
EnglishAnd actually, let me go back to that slide, because when we launched it in 1999 -- this idea to create the first ever day of ceasefire and non-violence -- we invited thousands of people.
A dovolte mi prosím vrátit se na ten slide, protože, když jsme začali v roce 1999 realizovat naši myšlenku, tedy vytvořit první den příměří bez násilí, pozvali jsme tisíce lidí.

Podobné překlady pro "non-violence" česky

violence podstatné jméno
by violence příslovce
non profit-making organization