anglicko-česko překlad pro "non-standard"

EN

"non-standard" český překlad

EN

non-standard {přídavné jméno}

volume_up
non-standard (také: nonstandard)
There is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
Rovněž jde o skutečnost, že pracovní doba v divadelním umění je dlouhá a nestandardní.
This has taught us to find creative solutions to non-standard situations, which is going to come in useful.
To nás naučilo kreativně řešit právě nestandardní situace. Bude se to hodit.
The environment comes first; and of course, when I say Turkey, I mean all third countries that fish using non-standard methods.
Životní prostředí je prvořadé; a samozřejmě, když říkám Turecko, mám na mysli všechny třetí země, které při rybolovu používají nestandardní metody.

Příklady použití pro "non-standard" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Eurosystem has implemented both standard and non-standard monetary policy measures.
Eurosystém uskutečňuje standardní i mimořádná opatření měnové politiky.
EnglishThere is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
Rovněž jde o skutečnost, že pracovní doba v divadelním umění je dlouhá a nestandardní.
EnglishThis has taught us to find creative solutions to non-standard situations, which is going to come in useful.
To nás naučilo kreativně řešit právě nestandardní situace. Bude se to hodit.
EnglishIn previous months the Eurosystem has implemented both standard and non-standard monetary policy measures.
V předchozích měsících zavedl Eurosystém standardní i mimořádná opatření měnové politiky.
EnglishYou can choose to allow standard, non-administrator users to install updates manually with this option.
Pomocí této možnosti lze povolit instalaci aktualizací standardním uživatelům bez účtu správce.
EnglishMeanwhile, the review of the standard of non-realisable assets and consultations on this issue has already started.
Navíc již začala revize standardů o nelikvidních aktivech a konzultace k této otázce.
EnglishOver the last few months the Eurosystem has implemented both standard and non-standard monetary policy measures.
V posledních několika měsících prováděl Eurosystém standardní i mimořádná opatření měnové politiky.
EnglishThe ECB's additional role during the crisis has been to expand liquidity provisions through the use of non-standard measures.
Další úlohou ECB během krize bylo posílit likviditu prostřednictvím nestandardních opatření.
EnglishThe Eurosystem may therefore decide to address such tensions by resorting to non-standard, unconventional measures.
Eurosystém se tedy může rozhodnout, že bude takové napětí řešit pomocí nestandardních, mimořádných opatření.
EnglishOn 3 March 2011 the Governing Council took several decisions related to the ECB’s non-standard operational measures.
Dne 3. března 2011 přijala Rada guvernérů několik rozhodnutí souvisejících s mimořádnými provozními opatřeními ECB.
EnglishLike any non-standard measure, the Securities Markets Programme is a temporary programme and interventions are limited.
Podobně jako jakékoli jiné mimořádné opatření je program pro trhy s cennými papíry dočasný a intervence jsou omezeny.
EnglishAs stated on previous occasions, all the non-standard monetary policy measures are, by construction, temporary in nature.
Jak bylo uvedeno při předchozích příležitostech, všechna mimořádná opatření měnové politiky mají přechodný charakter.
EnglishAll the non-standard measures taken during the period of acute financial market tensions are, by construction, temporary in nature.
Všechna mimořádná opatření přijatá během období silného napětí na finančních trzích mají přechodný charakter.
EnglishAll the non-standard measures taken during the period of acute financial market tensions are, by construction, temporary in nature.
Veškerá mimořádná opatření přijatá během období silného napětí na finančních trzích mají přechodný charakter.
EnglishIndeed, the trend towards an increase in the proportion of non-standard or atypical contracts has a strong gender and generational dimension.
Trend zvyšování podílu nestandardních nebo atypických smluv skutečně má silný genderový a generační rozměr.
EnglishThe ECB therefore adjusted interest rates down to 1% and continued the non-standard measures introduced in 2008 throughout 2009.
ECB proto upravila úrokové sazby na 1 % a po celý rok 2009 pokračovala v nestandardních opatřeních přijatých v roce 2008.
EnglishAll the non-standard monetary policy measures taken during the period of acute financial market tensions are, by construction, temporary in nature.
Všechna mimořádná opatření měnové politiky přijatá během období silného napětí na finančních trzích mají přechodný charakter.
EnglishThe environment comes first; and of course, when I say Turkey, I mean all third countries that fish using non-standard methods.
Životní prostředí je prvořadé; a samozřejmě, když říkám Turecko, mám na mysli všechny třetí země, které při rybolovu používají nestandardní metody.
EnglishPrinting non-standard items isn't always easy, but with the right program—and a little practice—you'll be able to get high-quality results.
Tisk nestandardních položek není vždy snadný, ale pokud máte správný program a nějaké zkušenosti, budete moci dosáhnout kvalitních výsledků.
EnglishI proposed an analogy, to associate the “standard” measures with the ethic of conviction and the “non-standard” measures with the ethic of responsibility.
Spatřoval jsem zde analogii, kdy „standardní“ opatření odpovídala etice přesvědčení a „mimořádná“ opatření etice odpovědnosti.

Podobné překlady pro "non-standard" česky

standard podstatné jméno
standard přídavné jméno
above standard přídavné jméno
living standard podstatné jméno
double standard
non profit-making organization
water quality standard podstatné jméno