anglicko-česko překlad pro "non-committal"

EN

"non-committal" český překlad

EN

non-committal {přídavné jméno}

volume_up
non-committal (také: noncommittal)

Příklady použití pro "non-committal" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI also clearly heard Mr Gauzès's recommendation, which was both non-committal and clear.
Slyšel jsem jasně také doporučení pana Gauzèse, které bylo zároveň nezávazné i jednoznačné.
EnglishHowever, as a result of compromises, paragraph 8 has become too ambiguous and non-committal.
Avšak odstavec 8 je kvůli kompromisům příliš nejednoznačný a nezávazný.
EnglishIf I may, Commissioner, I would like to make a non-committal proposal.
Když dovolíte, pane komisaři, učinil bych nezávazný návrh.
EnglishHowever, with this non-committal pie-in-the-sky approach, we will not make any headway in Europe.
Ale s tímto nezávazným přístupem, který je jen malováním vzdušných zámků, v Evropě nedocílíme žádného pokroku.
EnglishHowever, what can we do with something so non-committal?
Co si ale máme počít s něčím tak nezávazným?
EnglishI am against warning labels applied indiscriminately, as I consider it non-committal, as well as falling outside the EU's competence.
V zásadě odmítám plošné varovné etikety, považuji to za alibismus, který nepřísluší navíc Evropské unii.
EnglishBudgetary consolidation is too lax, governance too non-committal, the euro pact too weak and national interest still too strong.
Konsolidace rozpočtu je příliš nedbalá, správa příliš nezávazná, pakt pro euro příliš slabý a národní zájmy stále příliš silné.
EnglishFinally, the pact for the euro is much too non-committal to cause destitute countries to implement far-reaching real economic reforms.
A konečně, Pakt pro euro je příliš nezávazný na to, aby strádající země přinutil k provádění dalekosáhlých ekonomických reforem.
EnglishIt is very non-committal.
EnglishI support the initiative for a European Year, but I find it all too non-committal and too devoid of implications in the field of social policy.
Podporuji iniciativu pro Evropský rok, avšak považuji ji za příliš nezavazující a příliš postrádající dopady v oblasti sociální politiky.
EnglishI have heard many speeches - you are the 32nd Head of Government that I have witnessed - but I have rarely heard anything so non-committal in content.
Slyšel jsem mnoho projevů - vy jste 32. hlava státu, kterou sleduji - ale jen naprosto výjimečně se slyší něco tak nezávazného, pokud jde o obsah.
EnglishI wish to remain non-committal, and I trust that the wording of the proposal for a regulation, based on a text already adopted in the Klaß report, is non-committal.
Chci však zůstat zdrženlivý a věřím, že znění návrhu nařízení, vycházející ze schváleného textu zprávy paní Klaßové, je rovněž zdrženlivé.

Podobné překlady pro "non-committal" česky

committal podstatné jméno
non profit-making organization