anglicko-česko překlad pro "noise pollution"

EN

"noise pollution" český překlad

EN

noise pollution

volume_up
1. ekologie

Příklady použití pro "noise pollution" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishInternalising external costs for pollution and noise is a positive measure.
Internalizace vnějších nákladů znečištění a hluku je pozitivním opatřením.
EnglishThese innovations will help to reduce CO2 emissions, fuel consumption and noise pollution.
Tyto inovace pomohou snížit emise CO2, spotřebu paliva a znečištění hlukem.
EnglishThis is also included because, as you know, noise pollution is one of the banes of our time.
Ta jsou zahrnuta také, neboť jak víte, hluková zátěž je jedním z prokletí naší doby.
EnglishThis will also be accompanied by a reduction in noise and sound pollution in general.
To bude také doprovázeno snížením znečištění hlukem a zvukem obecně.
EnglishTraffic jams are a major contributor to air pollution, noise pollution and fuel waste.
Dopravní zácpy značně přispívají ke znečištění ovzduší, znečištění hlukem a mrhání palivem.
EnglishWhat pleases me is that we have allowed this, first and foremost, for noise and pollution.
Těší mě to, že jsme do toho započítali v první řadě hluk a znečištění.
EnglishThe text stipulates that heavy goods vehicles shall pay the cost of air and noise pollution.
V textu se uvádí, že těžká nákladní vozidla budou hradit náklady na znečištění ovzduší a hluk.
EnglishWe opted for the areas of air pollution, noise and congestion.
Rozhodli jsme se pro znečištění ovzduší, hluk a přetížení dopravy.
EnglishThis information will help make the move towards goods that reduce emissions as well as noise pollution.
Tato informovanost pomůže zajistit přesun směrem ke zboží, které omezuje emise a hlukovou zátěž.
EnglishAll of us in this House have a clear goal and that is that noise pollution by the railways must be eradicated.
My všichni v této sněmovně máme jasný cíl, a tím je odstranění znečištění hlukem z železniční dopravy.
EnglishAnd they estimated that 1.6 million years of healthy living are lost every year in Europe because of noise pollution.
Odhadují, že 1,6 milionu let zdravého života se v Evropě každý rok ztratí kvůli hlukovému znečištění.
EnglishI do not agree with the proposal to charge heavy goods vehicles according to air and noise pollution.
Nesouhlasím s návrhem zpoplatnit těžká nákladní vozidla v závislosti na míře znečišťování ovzduší a hluku, které způsobují.
EnglishTherefore, we agree to the inclusion of air pollution, noise and congestion in the internalisation of external costs.
Proto souhlasíme se začleněním znečištění ovzduší, hluku a přetížení dopravy do internalizace vnějších nákladů.
EnglishSubject: Noise pollution from motor vehicles
Předmět: Znečištění hlukem z motorových vozidel
EnglishTolls will be charged for local noise pollution, local air pollution as well as infrastructure damage/costs.
Poplatky budou placeny za místní znečištění hlukem, za místní znečištění ovzduší a také za škody a náklady na dopravní síti.
EnglishLet us not hesitate to pass on the costs of congestion, air and noise pollution to what will ultimately be the consumer.
Nepochybujme o tom, že se náklady za přetížení dopravy, znečištění ovzduší a znečištění hlukem nakonec přenesou na spotřebitele.
EnglishThey create growth and prosperity, and provide a link between regions, but they also generate noise and pollution and take up space.
Vytvářejí růst a prosperitu a poskytují spojení mezi regiony, ale také vytvářejí hluk a znečištění a zabírají prostor.
EnglishI believe the costs of air and noise pollution and transport accidents in this regard, too, must be borne by the transport sector.
Jsem přesvědčen, že náklady související se znečištěným ovzduším, škodlivým hlukem a dopravními nehodami musí snášet odvětví dopravy.
EnglishRoad toll charges for the transport sector will therefore reflect the cost of noise and air pollution, as well as infrastructure costs.
Silniční poplatky pro odvětví dopravy tak budou odrážet náklady na hluk a znečištění ovzduší, stejně jako náklady na infrastrukturu.
EnglishEight out of ten EU citizens live in towns and they nearly all suffer from the same problems: congestion, accidents, noise and pollution.
Osm z deseti občanů EU žije ve městech a téměř všichni trpí stejnými problémy: přetíženími dopravy, nehodami, hlukem a znečištěním.

Synonyma (anglicky) pro "noise pollution":

noise pollution

Podobné překlady pro "noise pollution" česky

pollution podstatné jméno
noise podstatné jméno
air pollution
prevention of pollution podstatné jméno