anglicko-česko překlad pro "node"

EN

"node" český překlad

volume_up
node {podstatné jméno}
volume_up
nodes {mn. č.}
CS
volume_up
ascending node {podstatné jméno}
volume_up
lymph node {podstatné jméno}
EN

node {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
node (také: knot)
In this diagram, every node is a neuron, and every line is a connection.
Na tomto nákresu každý uzel představuje neuron a každá čára spojení mezi nimi.
The circled node is the one we're trying to influence -- popular support for the government.
Tento označený uzel se snažíte ovlivnit - veřejnou podporu vládě.
And this is called the "degree" of a node, or the number of connections that a node has.
Tomu se říká "stupeň" uzlového bodu, čili množství vazeb, které daný uzel má.
2. medicína
node (také: nodule)

Příklady použití pro "node" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn this diagram, every node is a neuron, and every line is a connection.
Na tomto nákresu každý uzel představuje neuron a každá čára spojení mezi nimi.
EnglishThey are anchored to large node points; the first joint plate was installed in July 2011.
Jsou uchyceny do masivních kotevních bodů – první byl dokončen v červenci 2011.
EnglishAnd this is called the "degree" of a node, or the number of connections that a node has.
Tomu se říká "stupeň" uzlového bodu, čili množství vazeb, které daný uzel má.
EnglishThe circled node is the one we're trying to influence -- popular support for the government.
Tento označený uzel se snažíte ovlivnit - veřejnou podporu vládě.
EnglishThat top node right there, that's literally single digit addition.
Obecná myšlenka ale je, že všechy zapadají do této znalostní mapy. Ten horní vrchol zde, to je doslova sčítání jednociferných čísel.
EnglishAnd we're discovering, with our research, that's often very local to the node you care about within one or two degrees.
Náš výzkum nám prozrazuje že je to velice lokální s ohledem na uzel, který vás zajímá, s jedním nebo dvěma stupni.
EnglishAnd that happens at every peripheral node.
K tomu dochází na každém okrajovém uzlu.
EnglishAnd so now we can look one degrees, two degrees, three degrees away from that node and eliminate three-quarters of the diagram outside that sphere of influence.
Teď se koukneme o jeden, dva stupně, tři stupně dál od toho uzlu a eliminujeme tři čtvrtiny toho diagramu mimo tu sféru vlivu.
EnglishThe goods transport chain - 90% of international trade and transport - requires that each link, each node, is optimised in view of this rate of flow.
Síť přepravy zboží (90 % mezinárodního obchodu a dopravy) si vyžaduje, aby každé spojení, každý uzel byl optimalizován z hlediska přítoku.
EnglishI always begin with the pulse, then I examine the hands, then I look at the nail beds, then I slide my hand up to the epitrochlear node, and I was into my ritual.
Začínám vždycky pulsem, potom vyšetřím ruce, potom se podívám na lůžka nehtů, pak posunu svou ruku k uzlinám v nadloktí, a takto jsem pokračoval.

Synonyma (anglicky) pro "node":

node
lymph node