anglicko-česko překlad pro "no-trump"

EN

"no-trump" český překlad

volume_up
no-trump {podstatné jméno}
EN

no-trump {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "no-trump" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe spades suit is always trump, which means a spade beats a card from any other suit.
Piky jsou vždy trumf, což znamená, že piky přebijí libovolnou kartu jiné barvy.
EnglishIf no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
Jestliže nejsou vyneseny žádné trumfové karty, získává štych nejvyšší karta vynášené barvy.
EnglishThe EU is gradually giving away its trump cards here by acting rather like an arrogant superpower.
EU tam postupně ztrácí kredit tím, že se chová spíše jako arogantní supervelmoc.
EnglishA uniformly high level remains Europe's best trump card in international competition.
Rovnoměrně vysoká úroveň vzdělání nadále zůstává největším trumfem Evropy v mezinárodní konkurenci.
EnglishThese are trump cards that we must play as we seek to develop Europe as a tourism product in future.
Chceme-li, aby se Evropa jako produkt cestovního ruchu rozvíjela i nadále, musíme tyto trumfy vynést.
EnglishOnce a few rounds have gone by, players are more likely to be out of that suit, and can then play trump.
Jakmile je odehráno několik kol, zvyšuje se pravděpodobnost, že hráčům příslušná barva dojde a začnou vynášet trumfy.
EnglishThis is why the latest communication from the Commission on multilingualism rightly describes our linguistic diversity as a trump card.
To je důvodem, proč poslední sdělení Komise o multikulturalismus správně charakterizuje naši jazykovou rozmanitost jako trumfovou kartu.
EnglishYou should say frankly that the legal trump cards are now in the hands of those who did not ratify the Treaty of Lisbon, the Irish and the other free-thinking peoples in the EU.
Řekněte na rovinu, že právní trumfy mají nyní v rukou naopak ti, kteří Lisabonskou smlouvu neratifikovali, tedy Irové i ostatní svobodomyslní lidé v EU.
EnglishAnd it's starting to look at -- not always and not for everything -- but in certain moments of time, access to certain kinds of goods and service will trump ownership of them.
Začíná to totiž vypadat tak, že – ne vždy a ne v každém případě – ale že v jistých okamžicích je přístup k jistým statkům a službám důležitější než jejich vlastnictví.

Podobné překlady pro "no-trump" česky

trump podstatné jméno
Czech
no příslovce
no přídavné jméno
no podstatné jméno
Czech
no one zájmeno
no more of it
Czech
no fewer příslovce
no kind of
Czech
no way příslovce
no word
no kidding
no matter podstatné jméno
no doubt
no problem
no pain no gain
no exception příslovce