anglicko-česko překlad pro "no one else"

EN

"no one else" český překlad

EN

no one else [příklad]

volume_up
no one else
volume_up
nikdo jiný [př.]
And the reason their information has any value is, well, because no one else has access to it.
A důvod, proč jejich informace mají hodnotu je protože nikdo jiný k nim nemá přístup.
Pokud s tímto návrhem nepřijdeme my, neučiní jej ani nikdo jiný.
No one else needs this protection, hence the introduction of models for cooperation with Internet service providers.
Nikdo jiný nepotřebuje tuto ochranu, jinak řečeno, zavedení modelů spolupráce s poskytovateli internetových služeb.

Příklady použití pro "no one else" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI would like to address the contentious points that no one else has mentioned yet.
Chtěla bych poukázat na sporné body, o kterých se ještě nikdo nezmínil.
EnglishThe UK Government is only speaking on behalf of the net contributors and no one else.
Vláda Spojeného království hovoří za čisté přispěvatele do rozpočtu EU a nikoho jiného.
EnglishThat is not bad as no one else has tried to do even one apart from us.
To není tak špatné, neboť kromě nás se nikdo nepokusil ani o jediný bod.
EnglishIt seems to me that no one else could deal more successfully with the 'Kosovo issue' than Slovenia.
Zdá se mi, že s kosovskou otázkou by si nikdo neuměl poradit lépe než Slovinsko.
EnglishAnd the reason their information has any value is, well, because no one else has access to it.
A důvod, proč jejich informace mají hodnotu je protože nikdo jiný k nim nemá přístup.
EnglishNo one else will do...
Má první lásko, jsi každý můj dech, jsi každý můj krok.
EnglishIf we do not do this, no one else will.
Pokud s tímto návrhem nepřijdeme my, neučiní jej ani nikdo jiný.
EnglishIt is questionable, but I believe that there is a point to the project, namely that no one else has started such a museum.
Je to sporné, ale myslím si, že tento projekt má svůj smysl, zejména když toto muzeum nezřídil nikdo jiný.
EnglishNo one else needs this protection, hence the introduction of models for cooperation with Internet service providers.
Nikdo jiný nepotřebuje tuto ochranu, jinak řečeno, zavedení modelů spolupráce s poskytovateli internetových služeb.
EnglishIf you've forgotten your network key, and there is no one else who knows it, you'll need to set up your wireless router again.
Pokud jste síťový klíč zapomněli a nezná ho ani nikdo jiný, bude nutné znovu nastavit bezdrátový směrovač.
EnglishI believe that we were truly inspired because no one else outside the European Union, in our opinion, could have done this.
Domnívám se, že to byl dobrý podnět, neboť nikdo mimo Evropskou unii by podle našeho názoru nemohl podobného výsledku dosáhnout.
EnglishWe are now seeing environmentally friendly vehicles grow in Sweden to an extent that virtually no one else can show.
Ve Švédsku jsme dnes svědky nárůstu popularity ekologických automobilů, a to v rozsahu, které mu se v podstatě nevyrovná žádná jiná země.
EnglishThe European Union is our last hope and, at a time when no one else was listening to us, the European Union came to hear what we had to say'.
Evropská unie je naší poslední nadějí a v době, kdy nám nikdo jiný nevěnoval pozornost, si přišla poslechnout, co máme na srdci."
EnglishI set out to write a compelling economic story, one that had great characters, that no one else was telling, and one that I thought mattered.
Začala jsem psát zajímavý příběh o ekonomice, příběh, který obsahoval báječné postavy, velice ojedinělý příběh, který je důležitý.
EnglishUnscrupulous employers take advantage of illegal immigrants to fill poorly paid, unskilled jobs that no one else wants to take on.
Bezohlední zaměstnavatelé využívají nelegální přistěhovalce, aby zaplnili špatně placená, nekvalifikovaná pracovní místa, která nikdo jiný nechce.
EnglishEmancipate yourself in the interests of the Union so that the EU itself, and no one else, will formulate its policies for the future in its own neighbourhood.
Emancipujte se v zájmu Evropy, aby sama EU, a ne někdo jiný, do budoucna formulovala své politiky ve svém vlastním sousedství.
EnglishThe previous 'catch-your-eye' opportunity was because there was no one else that wanted to catch the eye, so it seemed to be an opportunity.
Předchozí příležitost v rámci postupu "catch the eye" nastala proto, že nikdo jiný se o "catch the eye" nesnažil, takže to vypadalo jako příležitost.
EnglishWe have one common mission: we need to do all we can to protect the lives of innocent citizens, including women and children, when no one else can.
Máme jedno společné poslání: musíme udělat vše, co můžeme, abychom chránili životy nevinných občanů, včetně žen a dětí, nemůže-li to udělat nikdo jiný.
EnglishPersonally, I am rather proud of what Europe has done over the last 50 years, particularly for developing countries even if no one else will say it.
Já osobně jsem dost hrdý na to, co Evropa za posledních 50 let udělala, zejména pro rozvojové země, a když to nikdo neřekne, myslím, že to nakonec musím říci já.
EnglishWhen you have a fully interconnected financial system, there is no point in us solving our problems within our borders if no one else is solving their problems at the same time.
Pokud je finanční systém zcela propojen, nemáme důvod k tomu, abychom naše problémy řešili v rámci našich hranic, pokud nikdo jiný neřeší své problémy ve stejnou dobu.

Podobné překlady pro "no one else" česky

else přídavné jméno
Czech
else příslovce
one přídavné jméno
Czech
one číslovka
one podstatné jméno
one zájmeno
Czech
no příslovce
no přídavné jméno
no podstatné jméno
Czech