anglicko-česko překlad pro "no kind of"

EN

"no kind of" český překlad

CS
EN

no kind of

volume_up
no kind of (také: no, no sort of)
volume_up
nijaký {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "no kind of" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
"A co uděláte, když půjdete na jakékoliv jiné místo" "je, že rozjedete frančízu."
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou děkuji za vaši laskavou pozornost.
EnglishIt takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
Určitou dobu trvá, než systém AdWords tento typ změny zjistí a přizpůsobí se mu.
EnglishCouncil and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
Rado a Komise, jakou formu by podle vás měl tento druh veřejného orgánu EU mít?
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Podle mého názoru je odůvodněné takovouto politiku dále podporovat a odměňovat.
EnglishAs Greens, we have supported budgets of this kind in Germany time and time again.
Pokud jde o nás Zelené, podporujeme v Německu takové rozpočty vždy znovu a znovu.
EnglishEuropol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
EUROPOL by měl vystupovat jako koordinátor a neměl by mít žádná zvláštní práva.
EnglishWe therefore need this kind of framework condition of a social market economy.
Proto potřebujeme takový druh rámcových podmínek sociálně tržního hospodářství.
EnglishWe have had a recent court case involving an incident of that kind in Ireland.
Nedávno jsme v Irsku měli soudní případ, který se týkal incidentu tohoto druhu.
EnglishThe European Parliament denounces every kind of violence as a means to an end.
Evropský parlament odsuzuje jakékoli násilí jako prostředek k dosahování cílů.
EnglishI am thinking here of tobacco, hop and other specialist production of this kind.
Mám na mysli tabák, chmel a další speciální zemědělské produkty tohoto typu.
EnglishInevitably, therefore, we must also pay great attention to issues of this kind.
Nevyhnutelně proto musíme také věnovat větší pozornost podobným záležitostem.
EnglishI also like it because it's an intrinsically kind of morally redeeming exercise.
Také se mi na tom líbí, že i samo o sobě v tom je jakési morální vykoupení.
English. ~~~ So what are some of the people that are using these kind of tools?
Takže ohledně tvorby: co jsou zač lidé, kteří nástroje tohoto typu používají?
EnglishThis kind of industry will simply not tolerate protectionism on a national level.
Toto průmyslové odvětví prostě nebude tolerovat ochranářství na vnitrostátní úrovni.
English(DE) It is rare for there to be cause in plenary for a certain kind of emotion.
(DE) Nestává se často, že bychom tady v plénu vyjadřovali určitý druh emocí.
EnglishWhat is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
Na jakém právním základě je možné provádět takovéto zpracovávání osobních dat?
EnglishMost stressed that they need a different kind of support from the European Union.
Většina z nich zdůrazňovala, že od Evropské unie potřebují jiný druh pomoci.
EnglishThis is also a type of dialogue with society, and has a kind of reciprocal effect.
Jedná se rovněž o způsob dialogu ve společnosti, který má určitý oboustranný dopad.
EnglishThe kind of initiatives with which she accompanies her fine words are what counts.
Iniciativy, s nimiž svá krásná slova spojuje, jsou totiž z těch, které se počítají.

Podobné překlady pro "no kind of" česky

of předložka
Czech
no příslovce
no přídavné jméno
no podstatné jméno
Czech
kind podstatné jméno
kind přídavné jméno