anglicko-česko překlad pro "no-fly"

EN

"no-fly" český překlad

volume_up
no-fly {příd. jm.}
EN

no-fly {přídavné jméno}

volume_up
no-fly
volume_up
bezletová {příd. jm. ž.} (např. zóna)
With no direct military presence on Libyan soil, a no-fly zone should be considered.
Bez přímé vojenské přítomnosti na libyjské půdě by se měla zvážit bezletová zóna.
The Libyan no-fly zone illustrates the difference.
Názorným dokladem tohoto rozdílu je libyjská bezletová zóna.
To, co potřebují, je bezletová zóna.

Příklady použití pro "no-fly" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA directive intended to encourage recycling has ended up encouraging fly-tipping.
Směrnice, která má podporovat recyklaci, nakonec podporuje vznik černých skládek.
EnglishWith no direct military presence on Libyan soil, a no-fly zone should be considered.
Bez přímé vojenské přítomnosti na libyjské půdě by se měla zvážit bezletová zóna.
EnglishAnd then, one eight-year-old said, "Hey, why wouldn't you want to fly too?"
A pak jedno asi osmileté dítě řeklo: "Hele, proč bys vlastně nechtěla taky lítat?"
EnglishJust as fish swim and birds fly, people form tribes. It's just what we do.
Stejně jako ryby plavou a ptáci létají, lidé tvoří kmeny. ~~~ Prostě to děláme.
English(Applause) Bruno Giussani: Markus, I think that we should fly it once more.
(Potlesk) Bruno Giussani: Markusi, myslím, že bychom to měli proletět ještě jednou.
EnglishWell, if you want to fly, it's good that you look at birds -- to be inspired by birds.
Jestliže chcete létat, je dobré, když budete pozorovat ptáky, být inspirován ptáky.
EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
V Litvě letos rovněž vyhlásila úpadek litevská letecká společnost FlyLAL.
EnglishOn Libya, I strongly support the no-fly zone and the pressing need for regime change.
K Libyi: důrazně podporuji bezletovou zónu a naléhavou potřebu změny režimu.
EnglishThat's how distant we are from even meeting an air force willing to fly against ours.
Tak moc jsme vzdáleni od střetu leteckých sil od sil ochotných vzlétnout proti našim.
EnglishWhen all the little mockingbirds fly away, they're going to sound like the last four days.
A když všichni ti malí drozdové vzlétnou, bude to znít jako poslední čtyři dny.
EnglishHowever, I abstained on this resolution because of its call for a no-fly zone.
Zdržel jsem se však hlasování o tomto usnesení, protože požaduje vytvoření bezletové zóny.
EnglishIt seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
Zdá se, jako by vyhlášení bezletové zóny otevřelo Pandořinu skříňku.
EnglishThey fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.
Létají, ale ne díky rotujícím prvkům, ale díky mávání svých křídel.
EnglishAnd if we now beat up and down ... we have the possibility to fly like a bird.
A když budeme mávat křídly nahoru a dolů... můžeme létat jako pták.
EnglishNow they want to have a holiday on a very remote destination and they want to fly.
Teď chtějí na dovolenou do vzdálených destinací. a chtějí létat.
EnglishI was amongst the first in this House to call for a no-fly zone.
Byl jsem mezi prvními v této sněmovně, kdo vyzýval k vytvoření bezletové zóny.
EnglishThen there is this whole question of a no-fly zone and the role of military options.
Potom je tu celá otázka bezletové zóny a role vojenských možností.
EnglishThis will allow European airlines to fly to all destinations within the United States.
Evropským leteckým společnostem to umožní létat do všech destinací na území Spojených států.
EnglishFor instance, I fly out to Parliament from the westernmost airport in the EU, which is in Tralee.
Například létám do Parlamentu z nejzápadnějšího letiště v EU, což je v Tralee.
EnglishHowever, I do see one small fly in the ointment and I would like to highlight this.
Vidím v tom však jeden malý háček a na ten bych chtěla poukázat.

Podobné překlady pro "no-fly" česky

fly podstatné jméno
no příslovce
no přídavné jméno
no podstatné jméno
Czech
to let fly sloveso
robber fly podstatné jméno
no one zájmeno
no more of it
Czech
no fewer příslovce
no kind of
Czech
on the fly
to fly sloveso