anglicko-česko překlad pro "no doubt"

EN

"no doubt" český překlad

EN

no doubt

volume_up
The first is to secure beyond doubt the safety of nuclear power plants operating in the EU.
První je bez pochyby zajistit bezpečnost jaderných elektráren, které jsou v provozu v EU.
Division within the European Union would no doubt be the best way for Russia to weaken the EU.
Rozdělení EU by bez pochyby bylo nejlepším způsobem, jak by Rusko mohlo EU oslabit.
The experiences of Slovakia in this regard will no doubt be closely observed by countries in the region that are also thinking about joining the single currency.
Zkušenosti Slovenska v tomto ohledu budou bez pochyby pečlivě pozorovány okolními zeměmi, jež také o přijetí jednotné měny uvažují.

Příklady použití pro "no doubt" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe support free trade, without a doubt, and we support it as a very clear principle.
Bezpochyby podporujeme volný obchod, a podporujeme jej jako velmi jasný princip.
English(EL) Madam President, Commissioner, the measures are without doubt inadequate.
(EL) Paní předsedající, paní komisařko, opatření jsou bezpochyby nedostatečná.
English. - (SV) There is no doubt that children feel better for eating fruit.
písemně. - (SV) Není pochyb o tom, že děti, které jedí ovoce, se cítí lépe.
EnglishI once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.
Když jsem studovala, měla jsem profesora, který říkal: "když pochybuješ, neber to".
EnglishThere is no doubt that integrity in the online gaming sector is extremely important.
Není pochyb, že rizika v odvětví hazardních her na internetu jsou velmi důležitá.
EnglishThere is no doubt that the European Union needs competitive tax regulation.
Není pochyb o tom, že Evropská unie potřebuje konkurenceschopnou regulaci daní.
English(Laughter) Is there any doubt that this question has an answer, and that it matters?
(smích) Existují snad pochybnosti, že tato otázka má odpověď a že je důležitá?
EnglishI very much doubt that the ECHR will always pass neutral and appropriate judgments.
Velmi pochybuji o tom, že ECHR vždy vynese neutrální a odpovídající rozsudky.
EnglishThere is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
Dále není pochyb o tom, že Turecko musí usilovat o dobré sousedské vztahy.
EnglishWhy ever should an ordinary court not decide on compensation in cases of doubt?
Proč by neměl v případě pochybností rozhodovat o náhradě škody obecný soud?
EnglishThere is no doubt that Turkey is a large Muslim country of huge strategic importance.
Není pochyb, že Turecko je velká muslimská země s obrovským strategickým významem.
EnglishThere is no doubt that a stable Mediterranean is a huge prize for the wider Europe.
Není pochyb o tom, že stabilní Středomoří je pro širší Evropu velkou výhrou.
EnglishThere is no doubt in my mind that we will soon be asked to approve further funding.
Podle mne není pochyb, že budeme záhy požádáni, abychom schválili další financování.
EnglishWithout doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate.
Fiskální obezřetnost nepochybně naznačuje probuzení ve spotřebitelském klimatu.
EnglishThere is little doubt that a coordinated approach in this area makes sense.
Existují určité pochybnosti, zda má koordinovaný přístup v této oblasti smysl.
EnglishThey are chatting away on some other matter no doubt, but it is an important fact.
Povídají si čile, nepochybně o nějaké jiné záležitosti, ale je to významná skutečnost.
EnglishNo doubt the size of the profits that were rolling in blunted serious risk analysis.
Není pochyb, že výše zisků valících se na účty otupila vážnou analýzu rizik.
EnglishThere can be no doubt that events in the financial sector are hurting the real economy.
Nemůže být pochyb o tom, že události ve finančním odvětví reálné ekonomice škodí.
EnglishI do not doubt that they mean well but the road to hell is paved with good intentions.
Nepochybuji, že to myslí dobře, ale cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
EnglishChristians are, without a doubt, the most neglected minority in the world today.
Křesťané představují v dnešním světě bezpochyby nejopomíjenější menšinu.

Synonyma (anglicky) pro "no doubt":

no doubt

Podobné překlady pro "no doubt" česky

doubt podstatné jméno
no příslovce
no přídavné jméno
no podstatné jméno
Czech
without a doubt
no one zájmeno
no more of it
Czech
no fewer příslovce
no kind of
Czech
no way příslovce
no word
no kidding
no matter podstatné jméno
no problem