anglicko-česko překlad pro "no data"

EN

"no data" český překlad

EN

no data

volume_up
HomeGroup doesn't send any data to Microsoft.
Domácí skupina neodesílá žádná data společnosti Microsoft.
You are notified that "No data is available" in the Guide if either of the following things happen:
Oznámení „Nejsou k dispozici žádná data“ se v programu televize zobrazí, pokud dojde k následující situaci:
Server nevrátil žádná data

Příklady použití pro "no data" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe online database contains media information from a number of data providers.
Online databáze obsahuje informace o médiích od většího počtu poskytovatelů dat.
EnglishIndeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
Takovéto údaje mohou být ve skutečnosti prospěšné a mohou napomoci rozhodování.
EnglishThat is why we cannot allow the mass transmission of data without restrictions.
Proto nemůžeme dovolit, aby se údaje předávaly hromadně bez jakýchkoliv omezení.
EnglishWe also share the concern voiced this morning on questions about data protection.
Sdílíme také obavy, které byly vyjádřeny dnes dopoledne v otázce ochrany údajů.
English4. to make full use of the data thus obtained via a moral obligation to report.
4. takto získané údaje plně využít prostřednictvím morální oznamovací povinnosti.
EnglishWe are all familiar with the data relating to the tax on financial transactions.
Všichni jsme obeznámeni s údaji vztahujícími se k dani z finančních transakcí.
EnglishScientific advice calls for additional data both in terms of quantity and quality.
Ve vědeckých doporučeních se požadují další údaje co do kvantity, ale i kvality.
EnglishScotland has some 70% of the UK's fisheries and was not included in that data.
Skotsko pokrývá zhruba 70 % rybolovu Velké Británie a nebylo na seznamu uvedeno.
EnglishAcquiring data that can be interpreted as such is one of the Commission's goals.
Je jedním z cílů Komise tyto vzájemně srovnatelné a interpretovatelné údaje získat.
EnglishFinally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
Pane úřadující předsedo, závěrem bych se ráda zmínila o otázce ochrany údajů.
EnglishCompared to CDs and DVDs, floppy disks can store only a small amount of data.
V porovnání s disky CD a DVD je možné na diskety uložit pouze malé množství dat.
EnglishElectronic communications networks, personal data and the protection of privacy (
Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele (
EnglishAlso, most Member States have no reliable data on the number of homeless people.
Většina členských států nemá také žádné spolehlivé údaje o počtu bezdomovců.
Englishcan theoretically transmit data at up to 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps, or 600 Mbps.
teoreticky přenášet data až rychlostí 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s nebo 600 Mb/s.
English(Music) And now the same piece of music with 98 percent of the data removed.
(hudba) A nyní ten stejný úryvek hudby, ze kterého jsme odebrali 98 procent dat.
EnglishI welcome the endorsement for the mandatory notification of personal data breaches.
Vítám schválení povinného oznamování případů narušení bezpečnosti osobních údajů.
EnglishHowever, what would happen if all this data was passed on only to third countries?
Co by se však stalo, kdyby všechny tyto údaje byly předány jenom třetím zemím?
EnglishOne of the rights that it guarantees is the right to privacy and data protection.
Jedním z práv, které zaručuje, je právo na soukromí a ochranu osobních údajů.
EnglishSound policy-making requires accurate data, and we fully share your view on this.
Dobré formování politiky vyžaduje přesné údaje, v tom s vámi plně souhlasíme.
English. - (DE) Data protection with the SWIFT agreement is simply a sham.
písemně. - (DE) Ochrana údajů prostřednictvím dohody SWIFT je prostým podvodem.

Podobné překlady pro "no data" česky

data podstatné jméno
data přídavné jméno
Czech
no příslovce
no přídavné jméno
no podstatné jméno
Czech
no one zájmeno
no more of it
Czech
no fewer příslovce
no kind of
Czech
no way příslovce
alphanumerical data podstatné jméno
no word
no kidding
no matter podstatné jméno