EN

nine {číslovka}

volume_up
nine
In fact, over the past nine months, the Commission has undertaken a review of the policy.
Za posledních devět měsíců Komise skutečně provedla přezkum této politiky.
Over the last nine years, 77 European airline companies have gone bankrupt.
Za posledních devět let vyhlásilo úpadek 77 evropských leteckých společností.
(ET) Over the past nine years, 77 airlines have filed for bankruptcy.
(ET) Za posledních devět let vyhlásilo úpadek 77 leteckých společností.
nine (také: number nine)
The six become nine when Denmark, Ireland and the United Kingdom formally enter the EU.
Vstupem Dánska, Irska a Spojeného království do EU se ze šestky stává devítka.
So there better be a nine at the beginning of my death number.
Takže by měla bít devítka na začátku mého věku, když budu umírat.

Příklady použití pro "nine" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd after nine months of grueling recovery, he's now eating steak with A1 sauce.
Po devíti měsících obtížného zotavování kluk teď jí steaky (a to i s omáčkou A1).
EnglishBy 2050, we're going to have nine billion people -- all the scientists agree.
Do roku 2050, budeme mít 9 miliard obyvatel - všichni vědci se na tom shodují.
EnglishNine: improved transparency and consumer guarantees, labelling and traceability.
Zadeváté: zvýšení průhlednosti a spotřebitelských záruk, označování a sledovatelnosti.
EnglishHere, on page nine, it speaks of a financial envelope of EUR 2 062 billion by 2013.
V ní se na straně devět hovoří o finančním krytí ve výši 2 062 miliard do roku 2013.
EnglishThe last time a Czech president addressed you from this place was nine years ago.
Český prezident k vám z tohoto místa promluvil naposledy před devíti roky.
EnglishIn those days he had to work nine minutes for a litre of milk; today only three.
Tehdy musel pracovat na litr mléka devět minut, dnes stačí, když pracuje jen tři minuty.
EnglishJust now, you listed the measures you have taken in the past nine months.
Právě jste vyjmenovala opatření, která jste učinili za uplynulých devět měsíců.
EnglishOver the last nine years, 77 European airline companies have gone bankrupt.
Za posledních devět let vyhlásilo úpadek 77 evropských leteckých společností.
EnglishThe Commission also needs nine months to take a risk management decision.
Komise také potřebuje devět měsíců k tomu, aby přijala rozhodnutí o řízení rizik.
EnglishIn 2006, 27 recommendations were made, of which only nine have been implemented so far.
V roce 2006 bylo poskytnuto 27 doporučení, z nich bylo dosud provedeno jen devět.
EnglishI am pleased that the Commissioner has listed nine out of the eighteen amendments.
Těší mě, že pan komisař vyjmenoval devět z osmnácti pozměňovacích návrhů.
EnglishThe six become nine when Denmark, Ireland and the United Kingdom formally enter the EU.
Vstupem Dánska, Irska a Spojeného království do EU se ze šestky stává devítka.
EnglishThe serial ports are on the backs of the computers and have nine pins in two rows.
Sériové porty se nacházejí na zadní straně počítače a mají devět kolíků ve dvou řadách.
EnglishIn a week where we started with only three women in the Commission, we finish with nine.
Týden, který jsme začali s pouhými třemi ženami v Komisi, jsme ukončili s devíti.
EnglishLast year the EU established the goal of 20% covering the period of the next nine years.
V loňském roce si EU stanovila za cíl 20% snížení během nadcházejících devíti let.
English. ~~~ That's headed up to about nine billion.
Dnes jsou na světě 6,8 miliardy lidí, což se zvedne na zhruba 9 miliard.
EnglishThose small and medium-sized enterprises create nine out of ten new jobs.
Tyto malé a střední podniky vytvářejí devět nových pracovních míst z deseti.
EnglishFor the last nine years since 1998, global temperature on earth has remained the same.
Během posledních devíti let od roku 1998 se celková teplota země nezměnila.
EnglishAs many as nine of the 80 paragraphs in the report are devoted to this matter.
Této záležitosti se ve zprávě věnuje devět ze všech osmdesáti odstavců.
EnglishIn Sweden alone, with a population of nine million, 380 women are abused every day.
Jen ve Švédsku, kde žije 9 milionů obyvatel, je denně zneužito 380 žen.

Synonyma (anglicky) pro "nine":

nine
ninety-nine
English