anglicko-česko překlad pro "Nigeria"

EN

"Nigeria" český překlad

CS

"Nigérie" anglický překlad

EN
EN

Nigeria {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Nigeria
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
V průběhu vrcholné schůzky zahájila Nigérie živou diskusi o těchto volbách.
(PL) Mr President, Nigeria is an important country - a very important country.
(PL) Pane předsedající, Nigérie je důležitá země - velmi důležitá.
From 1967 to '70, Nigeria fought a war -- the Nigeria-Biafra war.
V letech 1967 až 1970 byla Nigérie ve válce, ve válce s Biafrou.
CS

Nigérie {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Nigérie
V průběhu vrcholné schůzky zahájila Nigérie živou diskusi o těchto volbách.
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
(PL) Pane předsedající, Nigérie je důležitá země - velmi důležitá.
(PL) Mr President, Nigeria is an important country - a very important country.
V letech 1967 až 1970 byla Nigérie ve válce, ve válce s Biafrou.
From 1967 to '70, Nigeria fought a war -- the Nigeria-Biafra war.

Příklady použití pro "Nigeria" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMany of you have highlighted the complexity of societal problems in Nigeria.
Mnozí z vás zdůrazňovali komplikovanou povahu společenských problémů v Nigérii.
EnglishA Nigeria - EU Ministerial Troika Meeting is held in Ljubljana, Slovenia.
Ve slovinské Lublani se scházejí představitelé Nigérie a ministerská trojka EU.
EnglishUnofficially, however, I accept that it is still widely practiced, even in Nigeria.
Souhlasím však s tím, že neoficiálně jde i v Nigérii dosud o velmi rozšířenou praktiku.
EnglishAdewale Taiwo, aka FeddyBB -- master bank account cracker from Abuja in Nigeria.
Adewale Taiwo alias FreddyBB- mistrný zloděj přístupů k bankovním účtům z Abudži v Nigérii.
EnglishIn the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
V průběhu vrcholné schůzky zahájila Nigérie živou diskusi o těchto volbách.
EnglishUnchecked shipments usually end up in Ghana, Nigeria, India or Pakistan.
Nekontrolované zásilky obvykle skončí v Ghaně, Nigérii, Indii nebo Pákistánu.
EnglishIt's countries like Nigeria, which are worse off than if they'd never had oil.
Jedná se o země jako Nigérie, které jsou na tom mnohem hůře, než kdyby žádnou ropu neměli.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolution on the death penalty in Nigeria.
- Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o trestu smrti v Nigérii.
EnglishI am therefore worried about the long-term sustainability of Nigeria as a unitary state.
Proto se obávám o dlouhodobou udržitelnost Nigérie jako jednotného státu.
English(PL) Mr President, Nigeria is an important country - a very important country.
(PL) Pane předsedající, Nigérie je důležitá země - velmi důležitá.
EnglishSeveral tens of thousands of refugees have fled to neighbouring Cameroon and Nigeria.
Desetitisíce uprchlíků se uchýlily do sousedního Kamerunu a Nigérie.
EnglishWe must not tolerate what China is intending to do in Nigeria and its disregard for human rights.
Nesmíme tolerovat, co hodlá Čína dělat v Nigérii a její neúctu k lidským právům.
EnglishI am particularly referring to what has happened mainly in Pakistan, Iraq, Nigeria and Egypt.
Mám na mysli zejména události, ke kterým došlo v Pákistánu, Iráku, Nigérii a Egyptě.
English. ~~~ Umar is seven years old, and he's from northern Nigeria.
Tyto děti, jako Umar: Umarovi je sedm let, a pochází ze severní Nigérie.
EnglishThere have been expulsions from Morocco, threats in Turkey and attacks in India and Nigeria.
Jsou vyháněni z Maroka, je jim vyhrožováno v Turecku a jsou napadáni v Indii a Nigérii.
EnglishI think that Nigeria should adopt this way forward, perhaps under pressure from the European Union.
Myslím si, že Nigérie by měla zvolit tuto cestu, možná pod tlakem z Evropské unie.
EnglishUnder the EDF we support development cooperation in Nigeria.
V rámci Evropského rozvojového fondu podporujeme v Nigérii rozvojovou spolupráci.
EnglishIn Nigeria, it is more a case of poor organisation of justice combined with administrative chaos.
V Nigérii je to spíše případ špatné organizace soudů v kombinaci s chaosem ve správě.
EnglishMass atrocities in Jos, Nigeria, in January and March (debate)
Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (rozprava)
EnglishThe recent outbreaks of violence in Nigeria are emblematic of a wider problem that faces the country.
Nedávné násilné konflikty v Nigérii jsou symbolem širšího problému, jemuž země čelí.

Synonyma (anglicky) pro "Nigeria":

Nigeria