anglicko-česko překlad pro "Nicaragua"

EN

"Nicaragua" český překlad

EN

Nicaragua {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Nicaragua
Mr President, Nicaragua remains one of the poorest countries in the Americas.
Pane předsedající, Nikaragua zůstává jednou z nejchudších zemí na americkém kontinentu.
Nicaragua is poor and yet still holds out a welcome to its young.
Nikaragua je chudá, a přesto nabízí náruč své mladé generaci.
Madam President, Nicaragua is a very small, poor and debt-ridden country with a very low per capita income.
Paní předsedající, Nikaragua je velmi malá, chudá a zadlužená země s velmi nízkým příjmem na jednoho obyvatele.

Příklady použití pro "Nicaragua" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.
V Nikaragui vidíme odstrašující případ toho, že tento typ vládců se nemění.
EnglishMr President, Nicaragua remains one of the poorest countries in the Americas.
Pane předsedající, Nikaragua zůstává jednou z nejchudších zemí na americkém kontinentu.
EnglishCertain situations have taken place recently in Nicaragua that deserve to be highlighted.
Nedávno se v Nikaragui odehrály některé situace, jež si zaslouží zdůraznit.
English(ES) Municipal elections were held in Nicaragua on 9 November this year.
(ES) Dne 9. listopadu tohoto roku se v Nikaragui konaly obecní volby.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolutions on Nicaragua.
Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Nikaragui .
EnglishI would like to draw your attention to a specific situation in Nicaragua.
Chtěla bych vás upozornit na specifickou situaci v Nikaragui.
EnglishWe have a motion for a resolution on Nicaragua in which we have to take a number of factors into account.
Máme před sebou návrh usnesení o Nikaragui, v němž musíme zohlednit řadu faktorů.
EnglishNicaragua is poor and yet still holds out a welcome to its young.
Nikaragua je chudá, a přesto nabízí náruč své mladé generaci.
EnglishIf we truly believe in democracy and freedom, we cannot ignore the plight of the citizens of Nicaragua.
Pokud opravdu věříme v demokracii a svobodu, nemůžeme vážnou situaci občanů Nikaraguy ignorovat.
EnglishI visited Panama, El Salvador, Honduras and Nicaragua.
Navštívila jsem Panamu, El Salvador, Honduras a Nikaraguu.
EnglishThe next point is the three draft resolutions on Nicaragua.
Dalším bodem jsou tři návrhy usnesení o Nikaragui..
EnglishMadam President, Nicaragua is a very small, poor and debt-ridden country with a very low per capita income.
Paní předsedající, Nikaragua je velmi malá, chudá a zadlužená země s velmi nízkým příjmem na jednoho obyvatele.
EnglishHowever, the fact that Nicaragua unlike Europe protects its babies before birth is not one of its transgressions.
Avšak skutečnost, že Nikaragua na rozdíl od Evropy chrání děti v období před narozením, k těmto prohřeškům nepatří.
EnglishIt comes from the United Nations Human Rights Council, whose members include countries such as Iran, Nicaragua, Somalia and Libya.
Vychází z Rady OSN pro lidská práva, jejímiž členy jsou země jako například Írán, Nikaragua, Somálsko a Libye.
EnglishCommissioner Ferrero-Waldner took the decision to suspend all budgetary support payments to Nicaragua as of 1 January 2009.
Paní komisařka Ferrero-Waldnerová rozhodla o pozastavení veškerých plateb rozpočtové pomoci Nikaragui od 1. ledna 2009.
EnglishIt seems to me that the current government of Nicaragua is doing many of the things that need doing in order to address this problem.
Zdá se mi, že stávající nikaragujská vláda činí mnoho z věcí, které je nutné učinit pro řešení tohoto problému.
EnglishThe risk we are running today is also present in the resolution on Nicaragua that has been tabled by certain political groups.
Riziko, které dnes podstupujeme, je také přítomné v usnesení o Nikaragui, jež bylo předloženo některými politickými skupinami.
English. - (FR) Madam President, the political situation in Nicaragua worsened in the run-up to the local elections of 9 November.
Paní předsedající, politická situace v Nikaragui se zhoršila před místními volbami konanými dne 9. listopadu.
EnglishPolitical changes and power struggles have undermined Nicaragua's development, as has been the case in many Latin American and African countries.
Politické změny a boj o moc těžce narušily rozvoj Nikaraguy, jako tomu bylo v případě řady zemí Latinské Ameriky a Afriky.
EnglishNicaragua (vote)

Synonyma (anglicky) pro "Nicaragua":

Nicaragua
Jiná slova