EN

next to {příslovce}

volume_up
Chrome will zoom in on links that are next to each other to make selecting the right link easier.
Chrome vám usnadňuje výběr správného odkazu tím, že přiblíží zobrazení, jsou-li odkazy příliš blízko u sebe.
You can see some of the chaos that's happening in New York with the air traffic controllers having to deal with all those major airports next to each other.
Můžete vidět ten chaos na New Yorkem, kde se letečtí dispečeři musí vypořádat se všemi velkými letišti tak blízko sebe.
The ECB Governing Council is providing a very solid anchoring of price stability over the next ten years, fully in line with our definition: less than 2%, but close to 2%.
Rada guvernérů ECB zajišťuje velmi pevné ukotvení cenové stability také na příštích deset let, zcela v souladu s naší definicí: pod 2 %, ale blízko této úrovně.
next to (také: by, in addition to, next door)
Click Next and select the check boxes next to the fields that you want to import.
Klikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete importovat.
Click Next, and then select the check boxes next to the fields that you want to export.
Klikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete exportovat.
To import a group of photos and video, select the check box next to the group.
Zaškrtněte políčka vedle skupin fotografií a videí, které chcete importovat.

Příklady použití pro "next to" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAfter someone on your network creates a homegroup, the next step is to join it.
Jakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit.
EnglishBut if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
Ale jestli chceme přežít i déle než dalších sto let, naší budoucností je vesmír.
EnglishIt is an achievement that we cannot question before the next elections are over.
Jedná se o úspěch, který nemůžeme zpochybnit dříve, než proběhnou příští volby.
EnglishWe must find an open and constructive procedure on the next financial framework.
Musíme dospět k otevřenému a konstruktivnímu procesu pro příští finanční rámec.
EnglishNext thing we have to do, we have to control and regulate the whole structure.
Další věc, kterou jsme museli vyřešit, byla kontrola a regulace celé konstrukce.
EnglishThe next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
Dalším krokem je dát evropskému hospodářství moderní a konkurenceschopný rozsah.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
The next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
EnglishAnd I hope, in the next few years, to show that this will lead to smart machines.
A já doufám, že v následujících pár letech ukážu, že to povede k chytrým strojům.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Hlasování o veškerých návrzích usnesení se bude konat během příštího zasedání.
EnglishI therefore believe that we need to ensure that this is possible by next summer.
Domnívám se proto, že se musíme zaměřit na to, aby to bylo možné do příštího léta.
EnglishThe next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
Příštích několik let bude klíčových, pokud jde o směřování našeho zemědělství.
EnglishThe next decade will be one of profound demographic change for the European Union.
Příští desetiletí bude v Evropské unii ve znamení hlubokých demografických změn.
EnglishWe would all like to hear that Mr Gbagbo has surrendered in the next few hours.
Během příštích několika hodin všichni rádi uslyšíme, že pan Gbagbo kapituloval.
English(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
(FI) Paní předsedající, navrhnout rozpočet na příští rok bude náročným úkolem.
EnglishApproximately 700 billion more mortgages are to be adjusted in the next two years.
V nejbližších dvou letech mají být vyrovnány hypoteční úvěry ve výši 700 miliard.
EnglishI hope that there will be agreement on a financing concept next week at the summit.
Věřím tomu, že na summitu příští týden dojde ke shodě ohledně finanční koncepce.
EnglishThe next deadline is 2010, when our aid should collectively reach 0.56% of GDP.
Další termín je v roce 2010, kdy by naše pomoc měla společně dosáhnout 0,56 % HDP.
EnglishConsequently, I would be grateful if you could also explain the next steps to us.
Byl bych proto rád, kdybyste nám mohl vysvětlit kroky, které budou následovat.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors' Annual Report for 2007.
Dalším bodem je předložení výroční zprávy Účetního dvora za rozpočtový rok 2007.
EnglishIt also wishes to cooperate on taking the next step towards the Community method.
Zároveň si přejeme spolupracovat na dalším kroku směrem k metodě Společenství.

Podobné překlady pro "next to" česky

next přídavné jméno
next příslovce
Czech
to předložka
Czech
to spojka
Czech
adherence to podstatné jméno
to add to sloveso
to addict to sloveso
due to
Czech
to get to sloveso
Czech
in order to
Czech
akin to přídavné jméno
to flow to sloveso
Czech
to link to sloveso