anglicko-česko překlad pro "neverending"

EN

"neverending" český překlad

volume_up
neverending {příd. jm.}
EN

neverending {přídavné jméno}

volume_up
May I say that the situation in Zimbabwe is like 'The Neverending Story'.
Chtěl bych s dovolením říci, že situace v Zimbabwe je jako "Nekonečný příběh".
Against this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
V těchto souvislostech považujeme za nutné dovést tento nekonečný příběh k závěru.
The situation in Iran is a never-ending story of breaches of human rights.
Situace v Íránu je nekonečný příběh porušování lidských práv.

Příklady použití pro "neverending" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAgainst this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
V těchto souvislostech považujeme za nutné dovést tento nekonečný příběh k závěru.
EnglishMay I say that the situation in Zimbabwe is like 'The Neverending Story'.
Chtěl bych s dovolením říci, že situace v Zimbabwe je jako "Nekonečný příběh".
EnglishThe people of the Middle East are the nameless hostages of this never-ending conflict.
Lidé Blízkého východu jsou bezejmennými rukojmími tohoto konfliktu bez konce.
EnglishCall a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
Zastavte nekonečný proud směrnic a nařízení, které jsou obchodu jen na překážku.
EnglishBeyond that, we are now seeing an apparently never-ending power struggle being played out.
Kromě toho momentálně sledujeme pravděpodobně nikdy nekončící boj o moc.
EnglishThe situation in Iran is a never-ending story of breaches of human rights.
Situace v Íránu je nekonečný příběh porušování lidských práv.
EnglishThis is just a never-ending illustration of true pro-European schizophrenia.
Toto je jen věčný obrázek proevropské schizofrenie.
EnglishSo I thought the scenes of never-ending wilderness would go on forever, but they did finally come to an end.
Takže jsem myslel, že tato nekonečná přírodní oblast se bude táhnout věčně, ale nakonec došly konce.
EnglishThe reasons for these increases are a never-ending story, and have something to do with policies on industry in Europe.
Důvody pro tyto nárůsty jsou nekonečným příběhem a souvisejí s politikami pro průmysl v Evropě.
EnglishThe neverending story is now becoming reality.
Nekonečný příběh se nyní stává skutečností.
EnglishThe nuclear debate is never-ending.
Debata o jaderné energetice nikdy neskončí.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, Galileo could also be subtitled 'The Neverending Story'.
jménem skupiny PSE. - (DE) Pane předsedající, pane komisaři, projekt Galileo by také bylo možno nazvat "nekonečným příběhem".
EnglishThis, too, is a never-ending story.
EnglishIt was not created to recover starving children in Eastern Europe, led by their parents on a never-ending voyage of migration.
Nebyla vytvořena ani na to, aby odhalovala hladovějící děti ve východní Evropě v doprovodu jejich rodičů na nekonečné cestě migrace.
EnglishWe will end this unscientific, never-ending game of numbers, this hocus-pocus surrounding limit-setting, with the clear cut-off criteria.
Skoncujeme s touto nevědeckou nekončící hrou s čísly, hokusy-pokusy při stanovování limitů a určíme jasná konečná kritéria.
EnglishMadam President, I am very happy that this dispute, which not long ago seemed to be a never-ending story, has now found a solution.
Paní předsedající, jsem velmi šťasten, že tato debata, která se před nedávnem zdála být nekonečným příběhem, nyní nalezla řešení.
EnglishIt is instead only a relief for the citizens of Albania, who, for over a year, have had to bear the consequences of a never-ending political crisis.
Je to naopak pouze úleva pro občany Albánie, kteří již více než rok byli nuceni nést důsledky nekonečné politické krize.
EnglishRampant bureaucracy and a never-ending stream of security measures will not contribute to security, but to inconvenience for air passengers.
Přebujelá byrokracie a nekonečný proud bezpečnostních opatření nepřispějí k vyšší bezpečnosti, ale budou jen obtěžovat pasažéry letecké dopravy.
EnglishOne need only read the United Nations and the Human Rights Watch reports that I mentioned to understand the scale of this never-ending tragedy.
Stačí si přečíst zprávy Organizace spojených národů a organizace Human Rights Watch, které jsem zmínil, a pochopíte rozsah této nekonečné tragédie.
EnglishMadam President, I wish to thank everyone who has been working very hard on the seemingly never-ending story of SIS II: Mr Coelho and those in the field.
Paní předsedající, rád bych poděkoval všem, kdo odvedli poctivou práci na tomto zdánlivě nekonečném příběhu SIS II: panu Coelhovi a pracovníkům v oboru.