anglicko-česko překlad pro "never mind"

EN

"never mind" český překlad

EN

never mind

volume_up
It is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.
Je doba vyhrazená pro otázky a pouhé "ano" či "ne" by bylo jednoduší, ale to nevadí.
Sadly, England could not be there, but never mind; we cannot have everything.
Je smutné, že se Anglie do tohoto stádia nedostala, ale to nevadí, nemůžeme mít všechno.
Denmark has more strike days than France, but never mind that.
V Dánsku je více stávkových dní než ve Francii, ale to nevadí.

Příklady použití pro "never mind" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.
Je doba vyhrazená pro otázky a pouhé "ano" či "ne" by bylo jednoduší, ale to nevadí.
EnglishSadly, England could not be there, but never mind; we cannot have everything.
Je smutné, že se Anglie do tohoto stádia nedostala, ale to nevadí, nemůžeme mít všechno.
EnglishIt was not in the Minutes, but never mind.
Tato slova díků jsou samozřejmě vítána, přestože to nebylo součástí zápisu.
EnglishThis is what has caused heavy losses to European producers, never mind the losses from customs payments.
Evropským producentům tak vznikly velké ztráty, nehledě na ztráty na celních poplatcích.
EnglishNever mind that I knew nothing about places like Namibia.
Nezáleželo na tom, že jsem nevěděla nic o místech, jako je Namibie.
EnglishDenmark has more strike days than France, but never mind that.
V Dánsku je více stávkových dní než ve Francii, ale to nevadí.
EnglishNever mind the consequences for the real economy and the people.
Na dopadech na skutečnou ekonomiku a lidi přece nezáleží.
EnglishWe have not yet received an acknowledgement, never mind a reply.
Dosud nám nikdo nepotvrdil přijetí, natož pak odpověděl.
English(IT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, never mind, Mr President, it is not the first time.
(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, to nevadí, pane předsedající, že to není poprvé.
EnglishNever mind that I had no idea what ginger beer was.
Nezávisle na tom, že jsem netušila, co je zázvorové pivo.
EnglishI doubt that even one per cent of the public would have heard of cross-compliance, never mind understand what it means.
Pochybuji, že by třeba jenom jedno procento veřejnosti kdy slyšelo o podmíněnosti, natož aby rozumělo, co to znamená.
EnglishNever mind that, as it seems periodically necessary to remind this House, the Treaty of Lisbon is not in force.
Zdá se, že je nutné v této sněmovně pravidelně opakovat a připomínat, že Lisabonská smlouva dosud nenabyla účinnosti, ale na tom nesejde.
EnglishNever mind, there's one there, too.
EnglishBut never mind the symbols.
EnglishNever mind that prudent government finances are essential to the survival of the euro, there is nothing else that these countries can do about their budgets.
Je jedno, že k přežití eura jsou nutné opatrné vládní finance, tyto země nemohou pro svůj rozpočet nic jiného dělat.
EnglishBut then, never mind!
EnglishWe cannot accept such a situation, never mind the social, health and safety risks associated with online gambling, or the related tax issues.
S touto situací se nemůžeme spokojit. A to nezmiňuji sociální, zdravotní a bezpečností rizika, která jsou s on-line hrami spojena, ani příslušné daňové souvislosti.
EnglishFree movement also applies to principles, and any derogation from this course would first and foremost damage Europe, never mind the interpretation of a particular directive.
Volný pohyb se rovněž uplatní na zásady a jakákoli odchylka od tohoto směru by nehledě na výklad konkrétní směrnice poškodila především Evropu.
EnglishAnd, for my own part, it has been extremely important because, until the Commission came into force, I did not even have a cabinet, never mind an External Action Service.
A pokud jde o mě, bylo nesmírně důležité, že dokud Komise nebyla funkční, neměla jsem dokonce ani kabinet, a už vůbec ne službu pro vnější činnost.
EnglishThe fourth facet entails refusing to consider demographic decline as something to which we must surrender, saying 'never mind, workers are coming from Africa'.
Čtvrtým aspektem je to, že odmítáme považovat demografický pokles za něco, čemu se musíme podřídit, a to způsobem: "nevadí, vždyť přicházejí pracovníci z Afriky".

Podobné překlady pro "never mind" česky

never příslovce
Czech
mind podstatné jméno
frame of mind podstatné jméno
to mind sloveso
to have in mind sloveso
to bear in mind sloveso
peace of mind podstatné jméno