anglicko-česko překlad pro "neutral"

EN

"neutral" český překlad

volume_up
neutral {podstatné jméno}
volume_up
neutral {příd. jm.}
volume_up
neutralism {podstatné jméno}
volume_up
neutralizing {podstatné jméno}
CS

"neutrál" anglický překlad

EN
EN

neutral {podstatné jméno}

volume_up
CS

neutrál {mužský rod }

volume_up
neutrál
volume_up
neutral {podstatné jméno}

Příklady použití pro "neutral" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe French troops are not neutral; on the contrary, they are obviously biased.
Francouzské ozbrojené síly nejsou nestranné, ale naopak, jsou očividně zaujaté.
EnglishAll sides respect Europe's neutral role and model of regional progress and peace.
Všechny strany respektují neutrální roli Evropy a model regionálního rozvoje a míru.
EnglishI very much doubt that the ECHR will always pass neutral and appropriate judgments.
Velmi pochybuji o tom, že ECHR vždy vynese neutrální a odpovídající rozsudky.
EnglishWe cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
Nemůžeme jen z povzdálí nezaujatě sledovat, jak Čína vytváří novou nadvládu.
EnglishTo be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.
Aby však byla statistika vhodná k použití, musí představovat neutrální nástroj, nic více.
EnglishA second element concerns a more open and neutral Internet for consumers.
Další prvek se týká otevřenějšího a neutrálního internetu pro spotřebitele.
EnglishMalta is a neutral state but where terror is concerned we are not neutral.
Malta je neutrálním státem, ale pokud jde o terorismus, nejsme neutrální.
EnglishThe peacekeeping forces should be transformed to make them international and neutral.
Mírové síly by měly být transformovány na síly mezinárodní a neutrální.
EnglishThe proposal is technology neutral and can be achieved by different means.
Návrh je z technologického hlediska neutrální a je ho možné dosáhnout různými prostředky.
EnglishIt certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
Zajisté musí být neutrální a především musí mít naději na úspěch.
EnglishI think that the contents of a report touching on such a sensitive theme should remain neutral.
Domnívám se, že obsah zprávy s takto citlivým tématem by měl zůstat neutrální.
EnglishPreferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
Preferenční posuzování určitých žalob není vhodné pro neutrálního soudce.
EnglishMay I first of all compliment the Commission on having adopted a technology-neutral approach.
Ráda bych nejprve pochválila Komisi za to, že zvolila technologicky neutrální přístup.
EnglishI accept a neutral, mathematical method of weighing the strength of individual countries.
Přijímám neutrální matematickou metodu určení síly jednotlivých zemí.
EnglishThere is a danger that Ireland will no longer be perceived as neutral.
Existuje nebezpečí, že Irsko už nebude vnímáno jako neutrální subjekt.
EnglishThe Irish people have said that in a very particular way and as a neutral Member State.
Irští občané to vyjádřili velmi konkrétním způsobem a jako občané neutrálního členského státu.
EnglishThrough a neutral, inclusive and consensual transition process.
Prostřednictvím neutrálního, inkluzívního a konsenzuálního procesu přechodu.
EnglishI believe it is vital to put neutral forces from the Member States in place as soon as possible.
Věřím, že je nezbytné co nejdříve vyslat na místo neutrální jednotky z členských zemí.
EnglishHowever, biogas and composting plants are not environmentally neutral.
Zařízení na výrobu plynu a kompostování však nejsou neutrální z hlediska životního prostředí.
English(Crackling) This is a a highly condensed clump of neutral matter, spinning in the distant universe.
(Praskání) Tohle je silně zhuštěný shluk neutrální hmoty rotující ve vzdáleném vesmíru.

Synonyma (anglicky) pro "neutral":

neutral