anglicko-česko překlad pro "neuroscience"

EN

"neuroscience" český překlad

volume_up
neuroscience {podstatné jméno}
EN

neuroscience {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "neuroscience" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNow we know from neuroscience that compassion has some very extraordinary qualities.
Teď už víme z neurověd, že soucit má některé velmi výjimečné kvality.
EnglishAnd in neuroscience, we have to deal with many difficult questions about the brain.
A v neurovědě čelíme mnoha složitým otázkám ohledně mozku.
EnglishYou have data, and data in neuroscience is sensory input.
Máte údaje - a údaje v neurovědě, to jsou vstupní údaje od smyslů.
EnglishAnd the new thinking about compassion from social neuroscience is that our default wiring is to help.
A nový názor na soucit vycházející ze sociální neurovědy je, že naším standardním laděním je pomáhat.
EnglishThere's a new field in brain science, social neuroscience.
Existuje nový obor mozkové vědy, sociální neurověda.
EnglishIt emerges from our understanding of basic neuroscience.
Tohle vyplývá z našeho chápání základní neurobiologie.
EnglishJeff Hawkins, this morning, was describing his attempt to get theory, and a good, big theory, into the neuroscience.
Jeff Hawkins dnes ráno popisoval pokus o získávání teorie, velké a dobré teorie, v neurovědách.
English(Laughter) So, the job of my field of cognitive neuroscience is to stand with these ideas, one in each hand.
(Smích) Takže úkolem mého oboru kognitivní neurovědy je stát s těmito myšlenkami, s jednou v každé ruce.
EnglishThe modern tools of neuroscience are demonstrating to us that what's going on up there is nothing short of rocket science.
Moderní nástroje neurovědy ukazují, že to, co se v něm děje, nemá daleko k hotovým zázrakům.
EnglishThis fascination led me to submerge myself in art, study neuroscience and later to become a psychotherapist.
Toto okouzlení mne dovedlo k mému zanoření do umění, ke studiu neurovědy, a později jsem se stala psychoterapeutem.
EnglishIf you work on one neuron, that's neuroscience.
Pokud zkoumáte jeden neuron, je to neurověda.
EnglishNeuroscience is hopeless."
EnglishAnd so I think we're ready to tackle one of the most important questions in neuroscience: how are the brains of men and women different?
Takže si myslím, že jsme připraveni položit si jednu z nejzásadnějších otázek neurobiologie: jak se liší mužský mozek od toho ženského?