anglicko-česko překlad pro "neurons"

EN

"neurons" český překlad

CS
volume_up
neuron {podstatné jméno}
CS
volume_up
neuronal {příd. jm.}
volume_up
neurone {podstatné jméno}
CS
EN

neurons {množné číslo}

volume_up
1. medicína
neurons
So, I call them Gandhi neurons, or empathy neurons.
Já jim říkám Gándhího neurony, nebo empatické neurony.
In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.
Abychom popsali konektomy, musíme vzít v úvahu všechny neurony najednou.
And that is, there are mirror neurons, just as there are mirror neurons for action, there are mirror neurons for touch.
A těmi jsou zrcadlové neurony, které, podobně jako zrcadlové neurony pro činnost, slouží k doteku.

Příklady použití pro "neurons" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWell, neurons, like trees, can grow new branches, and they can lose old ones.
Takže, neuronům, jako stromům, mohou narůst nové větve a ty staré mohou odpadnout.
EnglishAnd there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.
A v této místnosti jsou celé řetězce neuronů, které spolu vzájemně komunikují.
EnglishSo now we have organic computer chips made out of living, self-aggregating neurons.
Nyní máme organické počítačové čipy vyrobené z žijících samo-seskupujících neuronů.
EnglishIn order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.
Abychom popsali konektomy, musíme vzít v úvahu všechny neurony najednou.
EnglishIn other words, instead of recording the activity of neurons, we need to control it.
Jinými slovy, namísto zaznamenání činnosti neuronů je potřebujeme ovládat.
EnglishAll it requires is photons, neurons, and a great idea to create this thing.
Vyžaduje to jen fotony, neurony a skvělý nápad vytvořit něco takového.
EnglishThey say, "If we could record the activity of our neurons, we would understand the brain."
Říkají, "Kdybychom mohli zaznamenat činnost našich neuronů, porozuměli bychom mozku."
EnglishAnd each neuron makes something like 1,000 to 10,000 contacts with other neurons in the brain.
A každý neuron je v kontaktu s něco okolo 1 000 až 10 000 dalšími mozkovými neurony.
EnglishIt's not essential that we can control the activity of all neurons in the brain, just some.
Není důležité ovládat činnost všech neuronů v mozku, stačí jen některé.
EnglishThese are called motor command neurons that have been known for a long time.
Toto jsou pohybové neurony, které jsou známé už nějakou dobu.
EnglishThese neurons will fire when a person performs a specific action.
Tyto neurony vysílají signály pokaždé, když člověk dělá určitou činnost.
EnglishNow, at this point, you've learned the basics of neurons and synapses.
V tomto bodě rozumíte základním poznatkům o neuronech a synapsích.
EnglishAn idea -- a new idea -- is a new network of neurons firing in sync with each other inside your brain.
Nápad, každý nový nápad, je nová síť neuronů, propojených navzájem ve vašem mozku.
EnglishOur brain is made up of billions of active neurons, around 170,000 km of combined axon length.
Náš mozek se skládá z miliard aktivních neuronů, okolo 170 000 kilometrů délky všech axonů.
EnglishAnd somehow all that content of consciousness is accomplished by the busy activity of those hoards of neurons.
A všechen tento obsah vědomí je možný díky horečné aktivitě hromady neuronů.
EnglishWhen these neurons interact, the chemical reaction emits an electrical impulse, which can be measured.
Když dochází k interakci neuronů, chemická reakce vyšle elektrický impulz, který se dá změřit.
EnglishAt the synapse, the two neurons are said to be connected like two friends talking on the telephone.
Rozumí se tedy, že v synapsi jsou dva neurony spojeny jako dva kamarádi povídající si po telefonu.
EnglishAnd in the 1970s and '80s, a team of scientists mapped all 7,000 connections between the neurons.
A v sedmdesátých a osmdesátých letech jistý tým vědců zmapoval všech 7 000 spojení mezi těmito neurony.
EnglishIts modest nervous system consists of just 300 neurons.
Jeho skromná nervová soustava se skládá z pouhých 300 neuronů.
EnglishSo, here again you have neurons which are enrolled in empathy.
Takže zde opět máme neurony, které se dokáží "vcítit".

Synonyma (anglicky) pro "neuron":

neuron
English
neuronal