anglicko-česko překlad pro "networks"

EN

"networks" český překlad

CS
volume_up
networking {podstatné jméno}
volume_up
networked {příd. jm.}
volume_up
network {podstatné jméno}
CS
volume_up
drainage network {podstatné jméno}
EN

networks {množné číslo}

volume_up
1. IT
networks
Gas transmission networks are of even more strategic interest than electricity networks.
Přepravní sítě pro zemní plyn jsou dokonce strategicky významnější než elektrické sítě.
Access points turn wired Ethernet networks into wireless networks.
Přístupové body přemění kabelové sítě Ethernet na bezdrátové sítě.
Wi‑Fi networks—Windows sets Wi‑Fi networks to non-metered by default.
Sítě Wi‑Fi: Systém Windows standardně nastaví sítě Wi‑Fi na neomezené připojení.

Příklady použití pro "networks" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Ethernet cable is plugged into your network adapter (wired networks only).
Kabel sítě Ethernet je připojen do síťového adaptéru (pouze u kabelových sítí).
EnglishElectronic communications networks, personal data and the protection of privacy (
Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele (
EnglishSo Parliament's call for stronger networks of cooperation is music to my ears.
Takže výzva Parlamentu k vytváření sítí spolupráce zní mým uším jako rajská hudba.
EnglishWhenever possible, you should connect to security-enabled wireless networks.
Pokud je to možné, připojujte se k bezdrátovým sítím s aktivovaným zabezpečením.
EnglishHomeGroup is not available on public networks, and network discovery is turned off.
Domácí skupina není k dispozici ve veřejných sítích a zjištění sítě je vypnuté.
EnglishWe must extend our transport networks, in particular, the rail and water networks.
Musíme rozšířit naše dopravní sítě, zejména železniční síť a síť pro lodní dopravu.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Zcela pochopitelně je i pro nás prioritou rozvoj mezinárodní tranzitní železniční dítě.
EnglishAdvantages of wireless networks include mobility and the absence of unsightly wires.
K výhodám bezdrátových sítí patří mobilita a nepřítomnost nevzhledných drátů.
EnglishThe main objective was to guarantee effective security for the EU's IT networks.
Jejím hlavním cílem bylo zajištění účinné ochrany informačních sítí v EU.
EnglishThe security of information networks is a priority for all those who use them.
Pro všechny, kdo informační sítě využívají, je jejich bezpečnost prioritou.
EnglishSome of them are in the EU 2020 strategy, in innovation and digital networks.
Některé z nich zmiňuje strategie Evropa 2020, týká se to inovací a digitálních sítí.
EnglishIt uses 3G, 4G and LTE cellular and mobile networks to do this, just as phones do.
K tomu využívá mobilní (celulární) sítě 3G, 4G a LTE stejně jako telefony.
EnglishOnce your network is set up, the View Available Networks menu makes it easy to connect.
Po nastavení sítě se lze pomocí nabídky Zobrazit dostupné sítě snadno připojit.
EnglishThe risks in building the new networks have been distributed satisfactorily and fairly.
Rizika budování nových sítí byla rozložena uspokojivým a spravedlivým způsobem.
EnglishYes, Basel should look at networks of small banks supporting each other.
Ano, Basilej by měla brát v úvahu sítě malých bank, které se vzájemně podporují.
EnglishFirst, we have immediately activated all our networks responsible for managing crises.
Za prvé jsme okamžitě aktivovali veškeré sítě, které mají na starost řízení krizí.
EnglishLast year, we financed the trans-European networks to the tune of nearly EUR 9 billion.
Minulý rok jsme financovali transevropské sítě až do výše téměř 9 miliard EUR.
EnglishFor general information about home networks, see Setting up a home network.
Obecné informace o domácích sítích naleznete v tématu Nastavení domácí sítě.
EnglishOur cities, over the past few years, just have been blanketed with networks, electronics.
Naše města byla za posledních několik let zrovna pokryta sítěmi a elektronikou.
EnglishThere are third-party tools for creating ad hoc networks, if you need to do this.
Pro vytváření sítí ad hoc, pokud to potřebujete, jsou k dispozici nástroje třetích stran.

Synonyma (anglicky) pro "network":

network