anglicko-česko překlad pro "networking"

EN

"networking" český překlad

volume_up
networking {podstatné jméno}
volume_up
networked {příd. jm.}
CS
volume_up
network {podstatné jméno}
CS
volume_up
drainage network {podstatné jméno}
EN

networking {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "networking" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe variety of options for home networking can make buying decisions difficult.
Řada možností nastavení domácí sítě způsobuje obtíže při rozhodování, co koupit.
EnglishThis setting blocks adult sites and social networking, web chat, and web mail.
Toto nastavení blokuje weby pro dospělé a sociální sítě, webový chat a webový e-mail.
EnglishFormerly a network administrator, she now writes about Windows networking.
Dříve působila jako správce sítě, nyní píše o vytváření sítí v systému Windows.
English

~~~ The peer networking idstore.sst ~~~ file might be damaged. ~~~

~~~ Soubor v síti rovnocenných počítačů idstore.sst může být poškozen. ~~~

EnglishFor more information, see Wireless networking: frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu Bezdrátové připojení k síti: nejčastější dotazy.
EnglishHowever, the European dimension so necessary for networking is often lacking.
Evropský rozměr, který je taký důležitý pro propojení, však často chybí.
EnglishSome examples of categories are: Child-friendly, Social networking, and Adult content.
Mezi příklady kategorií patří: Vhodné pro děti, Sociální sítě nebo Obsah pro dospělé.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Musí být spuštěna služba Seskupování v sítích peer-to-peer i Zprostředkovatel domácích skupin.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider‌ services must both be running.
Je nutné spustit službu Seskupování v sítích peer-to-peer i Zprostředkovatel domácích skupin.
EnglishThis includes drivers for storage, networking, input, and display.
Patří mezi ně ovladače pro úložná, síťová, vstupní a zobrazovací zařízení.
EnglishA growing number of printer companies now make models with networking capability for the home.
Rostoucí počet výrobců tiskáren nyní nabízí modely se síťovými funkcemi pro domácnost.
EnglishSecond: implementation of directives on the Natura 2000 networking programme has also stalled.
Za druhé: provádění směrnic o programu sítí Natura 2000 rovněž zaostává.
EnglishTurn on your console and any wireless networking devices (such as a router or access point).
Turn on your console and any wireless networking devices (such as a router or access point).
EnglishOf course, sharing is what really makes home networking handy.
Sdílení je samozřejmě to, díky čemu je vaše domácí síť skutečně užitečná.
EnglishA networking problem has occurred while activating your copy of Windows.
Během aktivace kopie systému Windows došlo k problému se sítí.
EnglishWe're also, on top of that, integrating wireless networking into an affordable device with GPS and GSM.
Navíc také začleňujeme bezdrátové propojení do cenově dostupných zařízení s GPS a GSM.
EnglishAn automated troubleshooter can find and automatically fix some common networking problems.
Automatický poradce při potížích dokáže vyhledat a automaticky opravit některé běžné potíže se sítí.
EnglishWe shall then hopefully create European added value through an intelligent networking structure.
Poté, doufejme, vytvoříme prostřednictvím inteligentní síťové struktury evropskou přidanou hodnotu.
EnglishFor more information, see Networking home computers running different versions of Windows.
Další informace naleznete v tématu Připojení domácích počítačů s různými verzemi systému Windows do sítě.
EnglishFor more information, see Networking home computers running different versions of Windows.
Další informace naleznete v tématu Připojení domácích počítačů s různými verzemi systému Windows do sítě.

Synonyma (anglicky) pro "network":

network