anglicko-česko překlad pro "nets"

EN

"nets" český překlad

volume_up
nets {podstatné jméno}
CS
volume_up
net {podstatné jméno}
volume_up
netted {příd. jm.}
volume_up
netting {podstatné jméno}
volume_up
net {příd. jm.}
CS
EN

nets {podstatné jméno}

volume_up
nets (také: webs, meshes)
That is why it is important that social safety nets in those Member States are not ignored.
Proto je důležité, aby nebyly v těchto členských státech opomíjeny sociální záchranné sítě.
They survived as long as they did at a time when the social safety nets weren't there.
Přežili tak dlouho protože tehdy neexistovaly sociální záchranné sítě.
Some problems are good for neural nets; we know that others, neural nets are hopeless on them.
Některé problémy jsou dobré pro neuronové sítě, zároveň víme, že jsou jiné, ve kterých jsou neuronové sítě beznadějně neužitečné.

Příklady použití pro "nets" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThey survived as long as they did at a time when the social safety nets weren't there.
Přežili tak dlouho protože tehdy neexistovaly sociální záchranné sítě.
EnglishSimply readjusting the financial instruments or putting new safety nets in place will not help.
Pouhá další úprava finančních nástrojů ani zřízení nových záchranných sítí nepomůže.
EnglishMr Barroso, it is right that we must regulate the financial markets and put safety nets in place.
Pane Barroso, je pravda, že musíme regulovat finanční trhy a zavést záchranné sítě.
EnglishThat is why it is important that social safety nets in those Member States are not ignored.
Proto je důležité, aby nebyly v těchto členských státech opomíjeny sociální záchranné sítě.
EnglishWe need to avoid situations where nets can break loose and continue ghost fishing for decades.
Je třeba zamezit situacím, kdy se sítě mohou uvolnit a dále lovit bez kontroly desítky let.
EnglishThere are hundreds of shrimp boats employed to drag booms instead of nets.
Najali stovky lodí na krevety, aby tahaly stěny místo sítí.
EnglishI went for a walk on the beach, watching the fishermen bundle their nets into mounds on the sand.
Šla jsem se projít po pláži a pozorovala rybáře jak na písku smotávají své sítě do kupiček.
EnglishI am glad that we agree that they should play their role in the future as genuine safety nets.
Jsem ráda, že se shodneme na tom, aby i v budoucnosti hráli svou úlohu skutečné záchranné sítě.
EnglishThe issue of nets has already been mentioned here, and we are also talking about the question of depth.
Problematika sítí zde již byla zmíněna a také hovoříme o otázce hloubky.
EnglishTo communicable diseases, it might be health clinics or mosquito nets.
K nakažlivým nemocem zdravotnické kliniky nebo moskitiéry.
EnglishAnd when you use indoor spraying with DDT and those nets you can cut deaths by over 50 percent.
A když použijete spreje s DDT v místnosti a tyto moskytiéry, můžete snížit počet smrtí o 50 procent.
EnglishAnd you normally don't get to see this because we've exhausted the luminescence when we bring them up in nets.
Normálně to neuvidíte, protože vyčerpáme luminiscenci, když je vytahujeme nahoru v sítích.
EnglishAnd similar ideas can be used, for instance, to target distribution of things like bed nets in the developing world.
Podobně lze například určit, jak distribuovat například moskytiéry v rozvojových zemích.
EnglishThese are the people who must pay for the safety nets that have been put in place for the banks and the large companies.
Jsou to lidé, kteří musí platit za podporu, která slouží bankám a velkým společnostem.
EnglishWe are happy to have fish dying after hours of suffering on hooks and in nets and we do not complain about that.
Nerozrušuje nás, když ryby umírají po hodinách utrpení na hácích a v sítích, a nestěžujeme si na to.
EnglishThe borders between the Member States are not impermeable walls, but nets through which society filters daily.
Hranice mezi členskými státy nejsou neprostupnými zdmi, ale sítěmi, jimiž společnost denně prostupuje.
EnglishThe tax will result in important revenues that we cannot do without in view of the costly EU safety nets.
Tato daň s sebou přinese důležité příjmy, bez kterých se s ohledem na nákladné záchranné sítě EU neobejdeme.
EnglishMy amendments refer to the use of tangle nets.
Mé pozměňovací návrhy se týkají používání zatahovacích sítí.
EnglishThese nets are used by small inshore vessels to catch shellfish and lesser spotted dogfish off the North-West coast.
Malé pobřežní lodě tyto sítě používají na chytání měkkýšů a máčky skvrnité na severozápadním pobřeží.
EnglishSome problems are good for neural nets; we know that others, neural nets are hopeless on them.
Některé problémy jsou dobré pro neuronové sítě, zároveň víme, že jsou jiné, ve kterých jsou neuronové sítě beznadějně neužitečné.