EN

neither {spojka}

volume_up
neither
These two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.
Tyto dva aspekty nejsou ani neslučitelné, ani si neodporují, ale doplňují se.
Neither the Central Bank nor the Commission will supervise these agencies.
Na tyto agentury nebude dohlížet ani Centrální banka, ani Komise.
We are talking neither about an economic remedy nor about a bureaucratic remedy.
Nehovoříme ani o hospodářské pomoci ani o byrokratických opatřeních.
To date, neither of these two procedures has been implemented.
Do dnešního dne nebyl ani jeden z těchto dvou postupů využit.
So, during my visit, neither of us was able to talk about the prize.
Takže během návštěvy ani jeden z nás nesměl o ceně mluvit.
Moreover, neither state was shown the expected path to membership in NATO and the European Union.
Ba co víc, ani jeden ze států nenastoupil na očekávanou cestu ke členství v NATO a Evropské unii.

Příklady použití pro "neither" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, I have to say that the Caucasus is neither the Alps nor the Pyrenees.
Ale musím říct, že Kavkaz nejsou ani Alpy, ani Pyreneje, Kavkaz je pouze Kavkaz.
EnglishThese two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.
Tyto dva aspekty nejsou ani neslučitelné, ani si neodporují, ale doplňují se.
EnglishWe must not reinvent the wheel, because this would be neither efficient nor clever.
Nesmíme objevovat dávno objevené, protože to by nebylo ani efektivní, ani chytré.
EnglishThe EU 2020 strategy will deliver neither jobs nor a better standard of living.
Strategie Evropa 2020 nepřinese ani pracovní místa, ani vyšší životní úroveň.
EnglishThe glass is neither half full nor half empty, but it was a major political success.
Sklenice není ani poloplná ani poloprázdná, byl to však velký politický úspěch.
EnglishNeither this Pact nor the monetary policy has been a true friend to the real economy.
Ani on, ani měnová politika nebyly skutečně vstřícné vůči reálnému hospodářství.
EnglishThe EU alone under a second commitment period is neither sufficient nor credible.
Samotná EU sama není v rámci druhého období závazku ani dostatečná, ani důvěryhodná.
EnglishFirstly, because neither the European Union nor Europe is a kind of isolated island.
Za prvé proto, že ani Evropská unie ani Evropa není žádným izolovaným ostrovem.
EnglishThose are costs that neither national governments nor taxpayers can currently afford.
Nejsou to náklady, které by si vlády nebo daňoví poplatníci mohli nyní dovolit.
EnglishHowever, as Professor Monti said, it is neither a flag nor a ship, but sea and wind.
Jenže jak řekl profesor Monti, není to ani vlajka, ani loď, nýbrž moře a vítr.
EnglishAnd she said, "It's neither good nor bad." (Laughter) "It just is what it is."
A ona řekla, "Není to ani špatné, ani dobré." (Smích) "Je to to, co to je."
English(DE) Madam President, in this House, neither the lift system nor the bell is working.
(DE) Vážená paní předsedající, v tomto Parlamentu nefungují ani výtahy ani zvonek.
EnglishNeither was the terrorism which continued for decades in Northern Ireland.
Nebyl jí ani terorismus, k němuž docházelo po celá desetiletí v Severním Irsku.
EnglishIt is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
Je to něco, co nikdo nevlastní a nikdo to nemůže potlačit, ani my ani nikdo jiný.
EnglishThis is neither an adequate nor serious basis for adoptive parenthood, however.
To však není vhodný ani dostatečně vážný základ pro adoptivní rodičovství.
EnglishEven though neither one of these things has any pharmaceutical -- they're sugar pills.
I když žádná z těchto věcí nemá farmaceutický efekt -- jsou to cukrové prášky.
EnglishThere is neither a European energy grid nor a strategic energy storage policy.
Neexistuje ani evropská rozvodná síť, ani strategická politika pro skladování energie.
EnglishI, personally, do not agree with that, and, I suspect, neither would most of my group.
Já osobně s tím nesouhlasím a pochybuji, že někdo z mé skupiny souhlasit bude.
EnglishMany governments have neither reduced student support nor scaled back enrolment.
Mnoho vlád nesnížilo ani podporu pro studenty, ani neomezilo počty přijímaných studentů.
EnglishThe Lisbon Strategy did not work because it had neither means nor instruments.
Lisabonská strategie nefungovala, protože neměla prostředky ani nástroje.