EN

negotiation {podstatné jméno}

volume_up
However, there was not really any negotiation in terms of specific results.
Nicméně opravdu to nebylo žádné jednání s cílem dosáhnout konkrétních výsledků.
Negotiation leads to the most acceptable decision for all concerned.
Jednání vedou k nejpřijatelnějšímu rozhodnutí pro všechny zúčastněné.
At present, Africa is the 'forgotten continent' of climate negotiation.
V současnosti je Afrika v rámci jednání o klimatu "zapomenutým kontinentem".
negotiation
The SOFA negotiations that are currently taking place in Prague are a legitimate right of the Czech Republic.
Sjednávání SOFA, které právě probíhá v Praze, je legitimním právem České republiky.
During the compromise negotiations, I noticed that the group of socialists is generally opposed to historical debates.
Během sjednávání kompromisu jsem si všimla, že skupina sociálních demokratů se obecně staví proti historickým debatám.
It empowers the Commission to initiate and conduct negotiations, including negotiating international commercial agreements, before reporting to the Council of Ministers.
Zplnomocňuje Komisi k zahájení a vedení jednání, včetně sjednávání mezinárodních obchodních dohod, před podáním zprávy Radě ministrů.
We need detailed discussion, negotiation and consideration of reciprocity.
Potřebujeme podrobnou diskusi, prostor pro vyjednávání a zvážení reciprocity.
We shall have to address two important difficulties in this major negotiation:
V tomto zásadním vyjednávání se budeme muset zabývat dvěma důležitými potížemi:
Parliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament se zúčastní vyjednávání o následné dlouhodobé dohodě.

Příklady použití pro "negotiation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBut it is - as the Council also said - a very important part of the negotiation.
Jedná se však - jak uvedla rovněž Rada - o velmi důležitou součást vyjednávání.
EnglishWe shall have to address two important difficulties in this major negotiation:
V tomto zásadním vyjednávání se budeme muset zabývat dvěma důležitými potížemi:
EnglishHowever, there was not really any negotiation in terms of specific results.
Nicméně opravdu to nebylo žádné jednání s cílem dosáhnout konkrétních výsledků.
EnglishParliament does not wish for this new model of negotiation to set a legal precedent.
Parlament si nepřeje, aby tento nový model jednání ustanovil právní precedens.
EnglishWe need detailed discussion, negotiation and consideration of reciprocity.
Potřebujeme podrobnou diskusi, prostor pro vyjednávání a zvážení reciprocity.
EnglishI am sure that you will also begin the process of negotiation with Macedonia soon.
Jsem si jistý, že rovněž brzy zahájíte proces vyjednávání s Makedonií.
EnglishBut naturally, the final decision on the negotiation directives will lie with the Council.
Konečné rozhodnutí o směrnicích pro vyjednávání však bude samozřejmě na Radě.
EnglishAt present, Africa is the 'forgotten continent' of climate negotiation.
V současnosti je Afrika v rámci jednání o klimatu "zapomenutým kontinentem".
EnglishAfter lengthy negotiation and harmonisation processes, the decisions were reached unanimously.
Po dlouhých jednáních a snaze o harmonizaci byla rozhodnutí přijata jednomyslně.
EnglishThere was much negotiation before the drafting of this in-depth report by Mr Schmidt.
Dříve, než pan Schmidt vypracoval tuto podrobnou zprávu, se uskutečnila rozsáhlá jednání.
EnglishWe hope to open other negotiation chapters during the Spanish Presidency.
Doufáme, že v průběhu španělského předsednictví dojde otevření dalších kapitol jednání.
EnglishNot only will this help the negotiation in Cancún but we need to do this for our own good.
Nejenže to pomůže jednáním v Cancúnu, ale musíme tak učinit i pro své vlastní dobro.
EnglishWe are indeed glad to notice that a number of new negotiation chapters have been opened.
Skutečně rádi konstatujeme, že byla otevřena řada nových kapitol jednání.
EnglishIn some sense we wish that this negotiation between the EU and ASEAN was unnecessary.
V určitém smyslu si přejeme, aby toto jednání EU a ASEAN nebylo nutné.
EnglishThe chairs, in producing their negotiation proposal, have done an honest job.
Předsedové při vypracování návrhu pro jednání odvedli velkou práci.
EnglishApproval of these signed agreements will allow for a formal negotiation procedure to progress.
Schválení těchto podepsaných dohod umožní pokrok ve formálním procesu jednání.
EnglishI therefore ask that further corrections be made in the final negotiation of the text.
Žádám proto, aby v rámci projednávání konečného znění byly provedeny ještě některé opravy.
EnglishI know that our chief negotiator debriefs you after each negotiation session.
Vím, že náš hlavní vyjednavač vás informuje po každém kole jednání.
EnglishBali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.
Bali je pouze začátek procesu jednání, jak už řekl pan předseda.
EnglishI think that support from the population is a condition for success in the negotiation process.
Domnívám se, že podmínkou úspěchu v procesu vyjednávání je právě podpora obyvatel.

Synonyma (anglicky) pro "negotiation":

negotiation
negotiable
negotiator