EN

negotiable {přídavné jméno}

volume_up
negotiable (také: marketable, bankable, tradeable)
There are three sides to this customs credit: it is refundable, negotiable and transferable.
Tento celní dobropis má tři stránky: je vratný, obchodovatelný a převoditelný.
negotiable
negotiable (také: walkable)
volume_up
schůdný {příd. jm. m.}
negotiable
negotiable (také: merchantable, cashable, encashable)

Příklady použití pro "negotiable" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe first is strict commitment to the Copenhagen criteria; they are non-negotiable.
První je striktní závazek plnit kodaňská kritéria, o kterých není možné jednat.
EnglishOpinion on negotiable debt securities (CON/2004/15)France, 20.4.2004, pdf 22 kB, en .
Stanovisko k obchodovatelným dluhovým cenným papírům (CON/2004/15)Francie, 20.
EnglishTherefore, the independence of the European Central Bank should be non-negotiable.
Proto by měla být nezávislost Evropské centrální banky neoddiskutovatelná.
EnglishThere are three sides to this customs credit: it is refundable, negotiable and transferable.
Tento celní dobropis má tři stránky: je vratný, obchodovatelný a převoditelný.
EnglishI therefore say that lesbian, gay and bisexual rights are non-negotiable.
Proto říkám, že o právech lesbiček, gayů a bisexuálů nelze smlouvat.
EnglishThe independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.
O nezávislosti řízení médií a svobodě projevu nelze smlouvat.
EnglishThat kind of resistance is terrorism, and it is non-negotiable as far as we are concerned.
Tento druh odporu je terorismem a náš postoj v této věci je neměnný.
EnglishLadies and gentlemen, the survival of European fisheries is non-negotiable.
Dámy a pánové, o přežití evropského rybolovu nelze diskutovat.
EnglishAt the same time, European solidarity should be equally non-negotiable.
Stejně samozřejmá a platná by měla být i evropská solidarita.
EnglishHuman dignity in the European Union is non-negotiable.
Lidská důstojnost není v Evropské unii tématem, o němž by se dalo diskutovat.
EnglishWe should not permit things of this kind to become negotiable and Europe to be turned into a bazaar.
Neměli bychom připustit, aby se o těchto záležitostech vyjednávalo a aby se Evropa stala tržištěm.
EnglishI believe our common values to be non-negotiable.
Jsem přesvědčen, že o našich společných hodnotách není možné vyjednávat.
EnglishThe right of a people to determine their own future is non-negotiable and we should all respect that.
O právu lidí na určení své vlastní budoucnosti se nedá vyjednávat a my všichni bychom to měli respektovat.
EnglishThe safety and protection of children are not negotiable.
O bezpečnosti a ochraně dětí nelze vyjednávat.
EnglishFor a liberal, these freedoms are at the heart of our democracy and are non-negotiable preconditions for EU membership.
Pro liberála tyto svobody představují základ naší demokracie a nezadatelnou podmínku členství v EU.
Englishin writing - (FR) Human rights are not negotiable.
písemně - (FR) O lidských právech nelze smlouvat.
EnglishIt should be a non-negotiable requirement that unaccompanied minors should not be deported to third countries.
Mělo by být zcela samozřejmé a platné, že nezletilé osoby bez doprovodu by neměly být deportovány do třetích zemí.
EnglishThe Commission and the Council must address urgently this request to the Government of Zimbabwe and make it a non-negotiable request.
Komise a Rada musí tento požadavek bezodkladně projednat a prosazovat ho bez jakýchkoliv ústupků.
EnglishMoreover, there is a non-negotiable obligation to respect the Copenhagen criteria, the first of which has to do with human rights.
Navíc je zde nepominutelná povinnost splnění kodaňských kritérií, z nichž první se týká lidských práv.
EnglishHowever, human rights are non-negotiable.
O lidských právech však nelze vyjednávat.

Synonyma (anglicky) pro "negotiable":

negotiable
negotiator