anglicko-česko překlad pro "negatively"

EN

"negatively" český překlad

volume_up
negation {podstatné jméno}
CS
volume_up
negative {podstatné jméno}
volume_up
negativity {podstatné jméno}
EN

negatively {příslovce}

volume_up
negatively (také: unfavourably)
The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Předložené pozměňovací návrhy by však mohly tuto křehkou rovnováhu negativně ovlivnit.
Markets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.
Trhy jsou nervózní, na každé gesto reagují okamžitě, přehnaně a negativně.
Moldova's development has so far been negatively influenced by its internal political instability.
Vývoj Moldavska byl dosud negativně ovlivňován jeho vnitřní politickou nestabilitou.

Příklady použití pro "negatively" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Předložené pozměňovací návrhy by však mohly tuto křehkou rovnováhu negativně ovlivnit.
EnglishIn no circumstances should these provisions impact negatively on passengers.
Tato ustanovení by v žádném případě neměla mít nepříznivý dopad na cestující.
EnglishAll this will negatively affect industry and the entire economy, as well as private users.
To vše nepříznivě postihne průmysl a celé hospodářství a také soukromé uživatele.
EnglishWe will vote negatively on only three amendments, namely Amendments 24, 27 and 29.
Nepodpoříme pouze tři z pozměňujících a doplňujících návrhů, konkrétně návrhy 24, 27 a 29.
EnglishMarkets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.
Trhy jsou nervózní, na každé gesto reagují okamžitě, přehnaně a negativně.
EnglishThis reflects negatively on some Member States and their internal control mechanisms.
Není to dobrá vizitka některých členských zemí a jejich vnitřních kontrolních mechanismů.
EnglishIt is not only a financial issue, but it will negatively affect the principles of solidarity.
Nejedná se jen o otázku finanční - bude to mít negativní vliv i na principy solidarity.
EnglishIn this row here, we attempted to vote negatively, and the machines would not allow us to do so.
My tady v této řadě jsme se snažili hlasovat záporně, ale přístroje nám to nedovolily.
EnglishMoldova's development has so far been negatively influenced by its internal political instability.
Vývoj Moldavska byl dosud negativně ovlivňován jeho vnitřní politickou nestabilitou.
EnglishThis is because we have a combination of factors that impact the fishers very negatively.
Tato situace je zapříčiněna kombinací různých faktorů, které mají na rybáře velmi negativní vliv.
EnglishClimate phenomena, speculation and price volatility have been impacting negatively on farmers' capacity.
Klimatické jevy, spekulace a kolísání cen mají negativní dopad na možnosti zemědělců.
EnglishThey both can negatively affect your computer's performance.
Oba typy softwaru mohou mít negativní dopad na výkon vašeho počítače.
EnglishThe scale and extent of this crisis will impact negatively on the course of transactions in the real economy.
Škála a rozsah krize bude mít negativní dopad na průběh transakcí v reálné ekonomice.
EnglishWe must also keep an eye on further enlargement taking in Croatia, which would also impact negatively.
Musíme také pozorně sledovat rozšíření o Chorvatsko, které by také mohlo mít negativní dopad.
EnglishAs a result, defence markets were not opened up, which impacted negatively on all EU Member States.
Následně se trhy s obranným materiálem neotevřely, což mělo negativní dopad na všechny členské státy.
EnglishThere are asymmetries between the two shores of the Atlantic that negatively affect transatlantic cooperation.
Asymetrie mezi dvěma břehy Atlantického oceánu transatlantickou spolupráci negativně narušuje.
EnglishWhile it is not possible to restrict creativity, it is possible to negatively influence people's willingness to create.
Zatímco není možné omezit tvořivost, je možné negativně ovlivnit lidskou vůli tvořit.
EnglishI hope that the cases of piracy that have occurred in this region will not negatively affect this activity.
Doufám, že případy pirátství, které se v tomto regionu vyskytují, nebudou tuto činnost negativně ovlivňovat.
English(Laughter) (Applause) But that's putting it too negatively.
(Smích) (Potlesk) Ale to zní zbytečně ostře.
EnglishWe should not react negatively to the word 'market'.
Neměli bychom na slovo 'trh' reagovat negativně.

Synonyma (anglicky) pro "negative":

negative
negativity