anglicko-česko překlad pro "needless to say"

EN

"needless to say" český překlad

EN

needless to say [idiom]

volume_up
Needless to say, mega stores like they have in the United States are unthinkable in our region.
Netřeba říkat, že obrovské obchodní domy, jaké mají ve Spojených státech, jsou nemyslitelné v našem regionu.
Needless to say, these increase competitiveness and promote the security of energy supply, and also serve sustainability at lower costs.
Netřeba říkat, že zvyšují konkurenceschopnost a přispívají k zabezpečení dodávek energie a také k udržitelnosti při nízkých nákladech.
. - Needless to say, roadworthiness tests for motor vehicles are an important ingredient for the safety of drivers, passengers and pedestrians.
. - Netřeba říkat, že technické kontroly motorových vozidel jsou základním předpokladem pro bezpečnost řidičů, spolujezdců a chodců.

Příklady použití pro "needless to say" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNeedless to say, I heard in the introductions about the need for dialogue.
Není třeba ani říkat, že jsem v úvodech zaslechla i něco o potřebě dialogu.
EnglishNeedless to say, a great deal of thought has gone into such a system in each country.
Není třeba uvádět, že se v každé zemi o takovém systému hodně přemýšlelo.
EnglishAnd, needless to say, thank God I wasn't using a thesaurus back then.
A netřeba říci, že jsem vděčná Bohu, že jsem v té době nepoužívala slovník.
EnglishNeedless to say, I completely disagree with extending the application of the 'blue card' system.
Samozřejmě naprosto nesouhlasím s rozšiřováním využití systému "modrých karet".
EnglishNeedless to say, continued high energy prices further support the need for action in this area.
Trvale vysoké ceny energií pochopitelně dále potvrzují potřebu akce v této oblasti.
EnglishNeedless to say, we can include in the monitoring process what needs to be included.
Netřeba snad připomínat, že do monitorovacího procesu můžeme zahrnout vše, co jen bude potřeba.
EnglishNeedless to say, I regret the absence of the Council, and of the Czech Presidency in particular.
Nemusím připomínat, že nepřítomnost Rady a českého předsednictví je politováníhodná.
EnglishNeedless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
Je třeba říci, že Komise bude tyto směry nadále brát v úvahu.
EnglishNeedless to say, we have discussed this 10% objective in great detail.
Není třeba uvádět, že jsme 10% cíl projednávali velmi dopodrobna.
EnglishNeedless to say, Mr Reul was not among the 610 Members out of 699 who supported my report.
Nemusím ani říkat, že pan Reul mezi těmi 610 poslanci z 699, kteří mou zprávu podpořili, nebyl.
EnglishNeedless to say, public and animal health should be at the heart of cattle feed legislation.
Je zbytečné uvádět, že veřejné zdraví a zdraví zvířat tvoří jádro právní úpravy v oblasti krmiv.
EnglishNeedless to say, we cannot wait for the reactions to it, as is always the case with a Green Paper.
Není třeba říkat, že se reakcí na ni nemůžeme dočkat, což se u zelených knih děje pokaždé.
EnglishNeedless to say, the industry will need time to adjust.
Není třeba říkat, že průmysl bude potřebovat čas k tomu, aby se přizpůsobil.
EnglishNeedless to say, we will respect this judgement and take it fully into account in our daily work.
Tento rozsudek budeme pochopitelně dodržovat a budeme ho plně zohledňovat v každodenní práci.
EnglishNeedless to say, such actions will strain financial resources.
Není nutné říkat, že takovéto akce budou zatěžovat finanční zdroje.
EnglishAlso, the ratification of the Lisbon Treaty, needless to say, creates a larger and wider basis for this.
A není třeba zdůrazňovat, že i ratifikace Lisabonské smlouvy pro to vytváří větší a širší základy.
EnglishNeedless to say, mega stores like they have in the United States are unthinkable in our region.
Netřeba říkat, že obrovské obchodní domy, jaké mají ve Spojených státech, jsou nemyslitelné v našem regionu.
EnglishNeedless to say, Europe should press for a stronger and better MONUC mandate and more troops.
Je zbytečné dodávat, že Evropa by měla usilovat o silnější a lepší mandát pro misi MONUC a posílení jejích jednotek.
EnglishNeedless to say, there was a great deal of pressure from local authorities with spare incineration capacity.
Není potřeba říkat, že byl vyvinut velký nátlak ze strany místních orgánů s volnou spalovací kapacitou.
EnglishNeedless to say, I would have preferred to avoid such a crisis and I wish that we had been better prepared.
Nemusím se zmiňovat o tom, že bych se jí raději vyhnula, a přála bych si, abychom na ni byli lépe připraveni.

Podobné překlady pro "needless to say" česky

needless přídavné jméno
say částice
Czech
say podstatné jméno
to předložka
Czech
to spojka
Czech