anglicko-česko překlad pro "necessity"

EN

"necessity" český překlad

volume_up
necessity {podstatné jméno}
EN

necessity {podstatné jméno}

volume_up
Madam President, the efficient and effective use of pesticides is a necessity.
Paní předsedkyně, účinné a efektivní využívání pesticidů je nezbytnost.
The fight against offshore companies and other tax evasions is a necessity.
Boj proti extrateritoriálním společnostem a dalším daňovým únikům je nezbytnost.
This explains the necessity of access to strategic documents.
Tím se také vysvětluje nezbytnost poskytnutí přístupu ke strategickým dokumentům.
necessity (také: need, necessary, neccesity)
We question the effectiveness, necessity and proportionality of this measure.
Zpochybňujeme účinnost, nutnost a přiměřenost tohoto opatření.
Early diagnosis and the reduction of barriers to testing are regarded as an urgent necessity.
Včasná diagnóza a odstraňování překážek v testování se považují za naléhavou nutnost.
We need to explain the necessity of integration to our citizens.
Našim občanům musíme vysvětlovat nutnost integrace.
Whether legal rules are needed must always be judged in the light of necessity and proportionality.
Potřeba právních předpisů musí být vždy posuzována na základě nutnosti a přiměřenosti.
The necessity and desirability of setting up an EMF are dubious.
Potřeba a vhodnost vytvoření EMF jsou pochybné.
For that reason alone, the necessity of developing IFRS for small and medium-sized companies is highly questionable.
Z tohoto důvodu je potřeba vypracovat IFRS pro malé a střední podniky velmi diskutabilní.

Příklady použití pro "necessity" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFree movement has proven to be not only a positive factor, but even a necessity.
Jak se ukázalo, volný pohyb je nejen pozitivním faktorem, nýbrž přímo nutností.
EnglishLet us act to eliminate this necessity and transform it into a personal choice.
Chovejme se tak, abychom tuto možnost eliminovali a změnili ji v osobní výběr.
EnglishThat may become a necessity when we have heavier voting sessions in the future.
Může to být hodně důležité, když budeme v budoucnu hlasovat o závažnějších věcech.
EnglishProposing a comprehensive directive is a necessity and is plain common sense.
Zdravý rozum nám říká, že vypracování komplexní směrnice je prostě nevyhnutelné.
EnglishIn this context, innovation is a necessity but, above all, it is a priority.
V této souvislosti jsou pro nás inovace nejen nutností, ale především prioritou.
EnglishThe fight against offshore companies and other tax evasions is a necessity.
Boj proti extrateritoriálním společnostem a dalším daňovým únikům je nezbytnost.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the fight against tax fraud is a necessity.
(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, boj s daňovými podvody je nevyhnutelný.
EnglishThere is indeed a social and economic necessity coupled here with a moral imperative.
Skutečně je zde s morálním příkazem spojena sociální a ekonomická nezbytnost.
EnglishI am sure that virtually everyone can see the usefulness and necessity of such a policy.
Jsem si jista, že v podstatě každý chápe užitečnost a nezbytnost této politiky.
English. - (SV) Trade in services has today become a necessity for all economies.
písemně. - (SV) Obchod se službami se dnes stal nezbytností pro všechna hospodářství.
EnglishThe necessity of integrating economic policy is what needs to be discussed henceforth.
Od nynějška bychom měli diskutovat o nutnosti integrace hospodářské politiky.
EnglishMadam President, the efficient and effective use of pesticides is a necessity.
Paní předsedkyně, účinné a efektivní využívání pesticidů je nezbytnost.
EnglishAs a famous philosopher once said, 'entities must not be multiplied beyond necessity'.
Jak kdysi řekl jeden slavný filosof, "entity se nemají zmnožovat více, než je nutné".
EnglishThis is, however, becoming a necessity, which should be reflected in the budget for 2009.
Nicméně se to stává nutností, což by se mělo odrazit i v rozpočtu na rok 2009.
EnglishIt is full of compromises, which are probably a necessity at this stage of the debate.
Je plný kompromisů, které jsou v této fázi diskuse pravděpodobně nezbytné.
EnglishThe USA and the EU are of necessity engaged in activities to uphold world security and order.
USA a EU se nutně podílejí na snahách o zlepšení bezpečnosti a pořádku ve světě.
EnglishToday, at a time of financial crisis, coordination of economic policy has become a necessity.
Dnes, v době finanční krize, se koordinace hospodářské politiky stala nutností.
English(RO) The report outlines the necessity of reducing bureaucracy in the two fields.
(RO) Zpráva nastiňuje nutnost snížení byrokracie ve dvou oblastech.
EnglishThis legislation is just a Band-Aid in terms of the necessity out there.
Z pohledu skutečné potřeby je tento právní předpis pouze dočasným řešením.
English(EL) Mr President, cross-border healthcare is a necessity nowadays.
(EL) Pane předsedající, přeshraniční zdravotní péče je v současnosti nezbytností.

Synonyma (anglicky) pro "necessity":

necessity
of necessity