anglicko-česko překlad pro "to necessitate"

EN

"to necessitate" český překlad

volume_up
necessitation {podstatné jméno}
volume_up
necessitous {příd. jm.}
EN

to necessitate [necessitated|necessitated] {sloveso}

volume_up
to necessitate (také: to claim, to command)

Příklady použití pro "to necessitate" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAny other development would necessitate a different text and different provisions.
Jakékoliv další vývoj by vyžadoval jiný text a jiné podmínky.
EnglishIt will also necessitate greater cooperation with the Southern Mediterranean countries that have undergone revolutions.
Vyžádá si to také větší míru spolupráce se zeměmi jižního sousedství, ve kterých proběhla revoluce.
EnglishThe major fluctuations in the liberalised markets and the effects of climate change continue to necessitate a safety net.
Velké výkyvy na liberalizovaných trzích a důsledky změny klimatu stále vyžadují existenci záchranné sítě.
EnglishThese developments necessitate more and more bureaucracy to make it possible to coordinate everything properly.
Tento vývoj s sebou nese stále více a více byrokracie, která je nevyhnutelná, mají-li být veškeré činnosti řádně koordinovány.
EnglishThe free movement of labour and the development of tourism necessitate a solution to the problems of cross-border healthcare.
Volný pohyb pracovníků a rozvoj cestovního ruchu vyžadují, aby byly vyřešeny problémy přeshraniční zdravotní péče.
EnglishThe growth in freight transport may necessitate a supplementary infrastructure to prevent the two interfering with each other.
Nárůst nákladní dopravy si může vyžádat dodatečnou infrastrukturu, aby se zabránilo vzájemnému rušení obou druhů dopravy.
EnglishThe present requirements necessitate a 20% industry contribution to funding when the EU provides a maximum of 50% of the funding.
Podle současných požadavků je zapotřebí příspěvku ze strany průmyslového odvětví ve výši 20 %, přičemž EU poskytuje nejvýše 50 % financování.
EnglishLast but not least, the ageing population and fall in the birth rate necessitate reform to the social systems so that every citizen in the European Union can be guaranteed a decent living.
A v neposlední řadě si stárnutí populace a pokles porodnosti vynutí reformu sociálních systémů, tak aby každý občan Evropské unie měl zajištěný slušný život.
EnglishNaturally, these objectives necessitate a substantial amount of funding, but only in this way can flexicurity be an opportunity rather than a shortcut towards deregulation of the world of work.
Tyto cíle přirozeně vyžadují velký objem finančních prostředků, ale pouze touto cestou se flexikurita může stát příležitostí, a nejenom nejkratší cestou k deregulaci světa práce.

Synonyma (anglicky) pro "necessitous":

necessitous