anglicko-česko překlad pro "Nazis"

EN

"Nazis" český překlad

volume_up
Nazis {mn. č.}
volume_up
Nazi {podstatné jméno}
CS
volume_up
nazi {příd. jm.}
volume_up
nazi {podstatné jméno}
CS
EN

Nazis {množné číslo}

volume_up
Nazis
On 23 August 1939 the Nazis and the Bolsheviks carved Europe into two spheres of influence.
23. srpna 1939 si nacisté a bolševici rozdělili Evropu na dvě sféry vlivu.
Nacisté napadli Nizozemsko.
He reminded us of the history of his and many countries, particularly in Eastern Europe, which were occupied by the Nazis and then, effectively, by the Communists.
Připomenul nám historii jeho i jiných zemí, především ve východní Evropě, kterou okupovali nacisté a potom prakticky komunisté.

Příklady použití pro "Nazis" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHave they ever been accused of murdering women and children or of acting like Nazis?
Byli kdy obviněni z vraždění žen a dětí nebo z nacistického zacházení?
EnglishIn my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
V mé zemi jsme svědky toho, jak se neonacisté pokouší kupovat nemovitosti téměř týden co týden.
EnglishOn 23 August 1939 the Nazis and the Bolsheviks carved Europe into two spheres of influence.
23. srpna 1939 si nacisté a bolševici rozdělili Evropu na dvě sféry vlivu.
EnglishUntil that day comes, I stand for my father who tried to shoot the Nazis with an old gun.
Než se tak stane, stojím za svým otcem, jenž se snažil střílet na nacisty starou puškou.
EnglishShe escaped from the Vilna Ghetto and then worked with the partisans fighting against the Nazis.
Utekla z ghetta ve Vilniusu a pak spolupracovala s partyzány proti nacistům.
EnglishAnd then I kind of flipped that around and thought, well I could give it to the neo-Nazis.
Tak jsem se zamyslel a řekl si, že ty peníze můžu dát neo-nacistům.
EnglishWe should realise how such hypocrisy and double standards are helpful for various neo-Nazis etc.
Měli bychom zjistit, jak takové pokrytectví a dvojí normy pomáhají různým neonacistům atd.
EnglishPolitics and the army are being infiltrated by neo-Nazis and racists.
Do politiky i do ozbrojených sil pronikají neonacisté a rasisté.
EnglishAnd by the way, all those precautions to keep the Norden bombsight out of the hands of the Nazis?
A mimochodem, jak dopadla všechna ta opatření, která měla chránit zaměřovač Norden před rukama Nacistů?
EnglishThe crimes of the Nazis deserve no understanding, but communism should not be earning any bonus points either.
Zločiny nacistů si nezaslouží porozumění, ale komunismus by také neměl získávat žádné bonusové body.
EnglishHe remained in Poland after the fall of the Nazis in order to oppose the next totalitarian regime, namely the Soviet one.
Po porážce nacistů zůstal v Polsku, aby se postavil dalšímu totalitnímu režimu, a to sovětskému.
EnglishAs a European minority which was persecuted by the Nazis, the right to citizenship of the Roma must be recognised.
Evropské romské menšině, která byla pronásledována nacisty, musí být přiznáno právo na evropské občanství.
EnglishBut we can also look at an Enigma machine from the Nazis in World War II that was a coding and decoding machine.
A nebo se můžeme podívat na Enigmu z druhé světové války, která fungovala jako šifrovací a dešifrovací stroj.
EnglishThe nationalist ideology of the Ukrainian UPA, which colluded with the Nazis, resulted in the ethnic cleansing of Poles.
Nacionalistická ideologie Ukrajinské povstalecké armády (UPA), spolčené s nacisty, vyústila v etnické čistky proti Polákům.
EnglishThey are the same people who are rehabilitating in their own countries those who collaborated with the barbarism of the Nazis, for example.
Jsou to titíž lidé, kteří ve svých zemích rehabilitují ty, kdo kolaborovali například s nacistickým barbarstvím.
EnglishThe Nazis invaded The Netherlands.
EnglishIn the daylight, ignored by indifferent bystanders, neo-Nazis in German Saxony incised it on her body because she stood up for a little Russian girl.
Ve dne, za lhostejného přihlížení občanů, jí ho vyřezali neonacisté v Sasku, protože se zastala malé ruské holčičky.
EnglishCount János Esterházy was interned at the end of World War II, first by the Nazis and then, during the communist occupation, by the Soviets as well.
Hrabě János Esterházy byl internován ke konci 2. světové války nejprve nacisty a poté za komunistické okupace také Sověty.
English(DE) Mr President, the most hateful and violent regimes ever known were the anti-religious regimes of the Jacobins, Nazis and Communists in Europe.
(DE) Pane předsedající, nejodpornější a nejnásilnější režimy, které v Evropě známe, byly protináboženské režimy jakobínů, nacistů a komunistů.
EnglishHe reminded us of the history of his and many countries, particularly in Eastern Europe, which were occupied by the Nazis and then, effectively, by the Communists.
Připomenul nám historii jeho i jiných zemí, především ve východní Evropě, kterou okupovali nacisté a potom prakticky komunisté.

Synonyma (anglicky) pro "Nazi":

Nazi