EN

natural gas

volume_up
I challenge that, not least because almost all natural gas has to be imported.
Pochybuji o tom, protože takřka všechen zemní plyn musíme dovážet.
Natural gas will be even scarcer by the end of the decade.
Zemní plyn bude do konce desetiletí ještě vzácnější.
Fossil fuels — oil, natural gas and coal — account for 80 % of energy consumption in the EU.
Fosilní paliva — ropa, zemní plyn a uhlí — představují v rámci EU 80% spotřeby energie .

Příklady použití pro "natural gas" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWith natural gas, of course, it is that the majority is imported from Russia.
V případě zemního plynu jde samozřejmě o to, že většina se ho dováží z Ruska.
EnglishThese institutions are a precondition for creating a natural gas integrated market.
Tyto instituce jsou předpokladem vzniku integrovaného trhu se zemním plynem.
EnglishWe therefore regret that the same route is being taken with natural gas.
Proto je nám líto, že se na stejnou cestu vydáváme také v případě zemního plynu.
EnglishThese measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
Tato opatření se musí týkat jaderné energie a hledání nových zdrojů zemního plynu.
EnglishThe regulation on the security of natural gas supply has entered into force.
Vstoupila v platnost regulace v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu.
EnglishThe process of creating a single market for electricity and natural gas must be accelerated.
Je třeba urychlit proces budování jednotného trhu s elektřinou a zemním plynem.
EnglishGreece received just 1.5% of the programme for natural gas pipelines.
Z programu na plynovody na přepravu zemního plynu dostalo Řecko pouze 1,5 %.
EnglishI challenge that, not least because almost all natural gas has to be imported.
Pochybuji o tom, protože takřka všechen zemní plyn musíme dovážet.
EnglishIt is particularly important that natural gas supplies for Europe should be secured.
Důležité je zejména, aby byly zajištěny dodávky plynu pro Evropu.
EnglishFossil fuels — oil, natural gas and coal — account for 80 % of energy consumption in the EU.
Fosilní paliva — ropa, zemní plyn a uhlí — představují v rámci EU 80% spotřeby energie .
EnglishWe must expedite the process of diversifying supply sources and transit routes for natural gas.
Musíme urychlit proces diverzifikace zdrojů dodávek a přepravních tras pro zemní plyn.
EnglishIt can be applied both to the natural gas sector and to electricity.
Tento model může být uplatněný jak v odvětví zemního plynu, tak odvětví elektrické energie.
EnglishThe European Union is facing, once again, a crisis with its supply of natural gas.
Evropská unie znovu čelí krizi kolem dodávek zemního plynu.
EnglishIn contrast, natural gas suppliers in most of the new Member States have almost a monopoly.
Naproti tomu ve většině nových členských zemí existuje téměř monopol dodavatele zemního plynu.
EnglishThere are, at present, hundreds of offshore platforms, drilling for both oil and natural gas.
V současné době existují stovky plošin na volném moři, které z vrtů těží jak ropu, tak plyn.
EnglishThe Union needs to diversify its supply of crude oil and natural gas.
Unie potřebuje diverzifikovat své dodávky ropy a zemního plynu.
EnglishThe Nord Stream pipeline will make it possible to increase the supply of natural gas from Russia.
Plynovod Nord Stream umožní zvýšit dodávky zemního plynu z Ruska.
EnglishLet's look first at the burning fossil fuels, either burning coal or burning natural gas.
To, co zde musíme udělat, se zdá velmi snadné, ale není.
EnglishTwo reports dealing with the market in natural gas are in favour of liberalising this market in Europe.
Dvě zprávy zabývající se trhem se zemním plynem podporují liberalizaci tohoto trhu v Evropě.
EnglishThis includes data about oil and natural gas infrastructures, as well as for renewable energy sources.
Týká se to údajů o ropných a plynárenských infrastrukturách i o obnovitelných zdrojích energie.

Synonyma (anglicky) pro "natural gas":

natural gas
English

Podobné překlady pro "natural gas" česky

natural přídavné jméno
gas podstatné jméno
gas přídavné jméno
natural area
natural monument
degenerate gas podstatné jméno
flue gas podstatné jméno
carbonic acid gas podstatné jméno
nerve gas
neutral gas podstatné jméno
natural groundwater level
natural rate of unemployment
natural unemployment
natural level
natural number
natural language
natural monopoly