anglicko-česko překlad pro "nationalists"

EN

"nationalists" český překlad

volume_up
nationalist {podstatné jméno}
EN

nationalists {množné číslo}

volume_up
nationalists
I can assure you that Greeks are neither nationalists nor expansionists.
Mohu vás ujistit, že Řekové nejsou ani nacionalisté, ani expansionisté.
In China, there are not only hardliners and not only nationalists.
V Číně nejsou pouze zastánci tvrdé linie a nacionalisté.
We are Nationalists, valuing the sovereignty of the nation state.
Jsme nacionalisté, kteří si cení suverenity národního státu.

Příklady použití pro "nationalists" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI can assure you that Greeks are neither nationalists nor expansionists.
Mohu vás ujistit, že Řekové nejsou ani nacionalisté, ani expansionisté.
EnglishIt brought young nationalists and unionists together to learn about each other's cultures.
Program svedl dohromady mladé nacionalisty a unionisty, aby se učili o kultuře toho druhého.
EnglishOne can also go over the top, but this exaggeration only plays into the hands of the extremists and nationalists.
Je možné i přehánět, ale toto přehánění jen nahrává extrémistům a nacionalistům.
EnglishWe are Nationalists, valuing the sovereignty of the nation state.
Jsme nacionalisté, kteří si cení suverenity národního státu.
EnglishIn China, there are not only hardliners and not only nationalists.
V Číně nejsou pouze zastánci tvrdé linie a nacionalisté.
EnglishThey were sentenced to a total of 61 years and their case was used by nationalists as election propaganda.
Celková výše trestu dosáhla 61 let a jejich případ byl využit nacionalisty k předvolební propagandě.
EnglishSuch is the democratic nature of Turkish nationalists!
Taková je demokratická povaha tureckých nacionalistů!
EnglishFirst of all, everyone should condemn extremist nationalists and distance themselves from them in their own country.
Každý z nás by měl v prvé řadě odsoudit extrémní nacionalisty ve své zemi a distancovat se od nich.
EnglishThe minority separatists and the majority nationalists could easily upset the fragile balance in Macedonia.
Separatistická menšina a nacionalistická většina by mohly velmi snadno narušit křehkou rovnováhu v Makedonii.
EnglishIn 2008, UNESCO listed the temple as a World Heritage site, which also provoked anger among Thai nationalists.
V roce 2008 zařadilo UNESCO chrám na seznam světového dědictví, což u thajských nacionalistů vyvolalo hněv.
EnglishYou cannot overtake extremist right-wing nationalists even further to the right, which is what some people are trying to do.
Extrémistickou národní pravici nemůžete posunout ještě víc doprava, a právě o to se někteří lidé pokouší.
EnglishThe nationalists murdered 120 000 Poles.
Tito nacionalisté zavraždili 120 000 Poláků.
EnglishOne such example of this is the concession to Irish nationalists of making Gaelic one of the official languages of the EU.
Jedním z takových příkladů je ústupek irským nacionalistům v tom, že byla galština prohlášena za jeden z úředních jazyků EU.
EnglishThe centre is the only force which can take the country forward, provided that they are not tempted to dally with the nationalists.
Střed je jediná sila, která může zemi posunout dopředu za předpokladu, že ho nebude lákat zahrávat si s nacionalisty.
EnglishAgain with the example of the far right: that we find, ironically, xenophobic nationalists are utilizing the benefits of globalization.
A dalším příkladem je extrémní pravice: kteří jsou, ironicky, xenofobní nacionalisti a využívají výhod globalizace.
EnglishPlease take heed: if you continue in this way, you will be playing into the hands of the nationalists and, indeed, the opponents of the EU.
Dejte si prosím pozor: pokud budete pokračovat tímto směrem, budete tím nahrávat nacionalistům a tedy i odpůrcům EU.
EnglishIn 1939-1945, nationalists of the Ukrainian National Army brutally murdered 150 000 Poles, mainly women and old people.
Nacionalisté z Ukrajinské povstalecké armády v letech 1939-1945 zavraždili brutálním způsobem 150 000 Poláků, hlavně žen a starších lidí.
EnglishUnfortunately, these families fell victim to the nationalists, who saw no place for their Polish neighbours in the new Ukrainian state.
Tyto rodiny bohužel padly za oběť nacionalistům, podle nichž nebylo pro jejich polské sousedy v novém ukrajinském státě místo.
EnglishBoth in Northern Ireland and the Irish Republic, the projects foster contact, dialogue and reconciliation between nationalists and unionists.
V Severním Irsku i v Irské republice podporují jeho projekty navazování kontaktů, dialog a usmíření mezi nacionalisty a unionisty.
EnglishGreater Hungarian nationalists are not interested in the rights of minorities in Hungary but only in the rights of Hungarian minorities in other countries.
Velkomaďarské nacionalisty nezajímají práva menšin žijících v Maďarsku, ale pouze práva maďarských menšin v jiných zemích.

Synonyma (anglicky) pro "nationalist":

nationalist
nationalistic