anglicko-česko překlad pro "nationalised"

EN

"nationalised" český překlad

volume_up
nationalisation {podstatné jméno}
EN

nationalised {přídavné jméno}

volume_up
1. britská angličtina
nationalised (také: nationalized)
Is it possible that in banks that have been nationalised, these derivatives are still a toxic asset but obviously also worrying for development?
Je možné, že v bankách, které byly zestátněny, jsou tyto deriváty stále toxickými aktivy, ale že jsou také zjevně znepokojivé pro rozvoj?
nationalised (také: nationalized)
Instead of privatising the shipyards, they should be nationalised with a view to implementing a comprehensive restructuring programme.
Namísto privatizace loděnic, by měly být znárodněny, aby mohl být realizován komplexní program restrukturalizace.
Will more blank cheques be drawn up for the banks, although in the long run, it would be significantly cheaper for the taxpayer if they were nationalised straight away?
Budou vypsány další bianko šeky pro banky, přestože z dlouhodobého hlediska by bylo pro daňové poplatníky výrazně levnější, kdyby byly rovnou znárodněny?

Příklady použití pro "nationalised" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA perfect example, once again, of how profits are privatised and losses nationalised.
I toto je dokonalý příklad toho, jak se zisky privatizují a ztráty znárodňují.
EnglishSome countries would favour the ESF being nationalised to some extent in the next budget.
Některé země by upřednostnily, kdyby ESF byl v příštím rozpočtu do určité míry přesunut na úroveň států.
EnglishRecently every single company in the country has been nationalised.
V posledním období byla každá společnost v zemi znárodněna.
EnglishThe profits were cashed in while the losses have now been nationalised.
Zisky byly zinkasovány a ztráty se nyní zestátňují.
EnglishWhy do you not say quite clearly that profits being privatised and losses being nationalised is no longer acceptable?
Proč jasně neřeknete, že privatizace zisků a znárodnění ztrát již nejsou přípustné?
EnglishThe problem we see in practice at the moment is that profits are being privatised, but losses are being nationalised.
V tomto okamžiku je problémem, že dochází k privatizaci zisků a naopak k zestátňování ztrát.
EnglishFurthermore, where applicable, companies which have been taken away from the people illegally must be nationalised.
Dále je v případě potřeby nutno znárodnit ty společnosti, které byly nezákonně odebrány občanům.
EnglishI do not want a form of nationalised Mickey Mouse bank investing my money or that of my constituents by force.
Nechci, aby nějaká podřadná zestátňovaná banka násilím investovala moje peníze nebo peníze mých voličů.
EnglishI believe that can only be done if agriculture is, to a certain extent, re-nationalised.
Jsem přesvědčen, že jediný způsob, jak toho dosáhnout je, když bude zemědělství do určité míry opět převedeno pod vnitrostátní kontrolu.
EnglishInstead of privatising the shipyards, they should be nationalised with a view to implementing a comprehensive restructuring programme.
Namísto privatizace loděnic, by měly být znárodněny, aby mohl být realizován komplexní program restrukturalizace.
EnglishIn the past, castles nationalised in the Communist era housed people with disabilities, primarily with mental disabilities.
V zámcích znárodněných během komunismu byly dříve ubytovány osoby se zdravotním postižením, především s mentálním postižením.
EnglishIn the UK, BT has come a long way from nationalised telecommunication provider to a successful regulated company.
Ve Spojeném království se BT podařilo urazit dlouhý kus cesty od znárodněného poskytovatele telekomunikačních služeb k úspěšné regulované společnosti.
EnglishAs a result, this should be nationalised in order to guarantee public policies that serve national interests and the population as a whole.
V důsledku toho by mělo být znárodněno, aby se zajistily veřejné politiky sloužící národním zájmům a obyvatelstvu jako celku.
EnglishIs it possible that in banks that have been nationalised, these derivatives are still a toxic asset but obviously also worrying for development?
Je možné, že v bankách, které byly zestátněny, jsou tyto deriváty stále toxickými aktivy, ale že jsou také zjevně znepokojivé pro rozvoj?
EnglishThe banks' profits stay in the hands of the shareholders and excessive bonuses are paid to a small number of employees, while the losses are nationalised.
Zisky bank zůstávají v rukou akcionářů a malému počtu zaměstnanců jsou vypláceny přemrštěné bonusy, zatímco ztráty jsou znárodňovány.
EnglishWill more blank cheques be drawn up for the banks, although in the long run, it would be significantly cheaper for the taxpayer if they were nationalised straight away?
Budou vypsány další bianko šeky pro banky, přestože z dlouhodobého hlediska by bylo pro daňové poplatníky výrazně levnější, kdyby byly rovnou znárodněny?

Synonyma (anglicky) pro "nationalisation":

nationalisation