EN

nation {podstatné jméno}

volume_up
nation (také: people)
Here we have a non-nation trying to abolish our nation.
Máme tady národ, který národem vlastně není a pokouší se zrušit náš národ.
It is rare that a nation is given the same opportunity twice in history.
Je vzácné, dostane-li národ v historii dvakrát stejnou příležitost.
This nation also suffers vast losses because of its situation and the lie of the land.
Tento národ také trpí ohromnými ztrátami kvůli své geografické poloze.

Příklady použití pro "nation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOr have most of the wars of the last centuries not been wars of nation states?
Anebo nebyla snad většina válek v posledních staletích válkami národních států?
EnglishThis is a document confirming that the holder belongs to the wider Polish nation.
Jde o dokument potvrzující, že jeho držitel patří do velkého polského národa.
EnglishIn fact, the stronger the European Union is, the stronger our nation states will be.
Vlastně čím silnější bude Evropská unie, tím silnější budou naše národní státy.
English70 years ago, it took one man to infect an entire nation with the power of "We can."
Před 70 lety stačil jeden muž na to nakazit celý národ silou svého "My můžeme."
EnglishRoma were already present in Europe when the European nation states were established.
Romové byli v Evropě přítomni již v dobách, kdy vznikaly evropské národní státy.
EnglishThis is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
Je to mimo jiné výsledek liberálního myšlení, které má zhoubný dopad na národ.
EnglishThe news of gold creates a massive influx of white settlers into Lakota Nation.
Zprávy o zlatě odstartovaly hromadný příliv bílých osadníků do země Lakotů.
EnglishThe European Union is still a community based on nations, on nation states.
Evropská unie je stále společenstvím založeným na národech, na národních státech.
EnglishEurope's reunification started with the reunification of the German nation.
Znovusjednocení Evropy bylo zahájeno na základě znovusjednocení německého národa.
EnglishBetter to help in other ways and keep Ukraine as a proud, independent, non-EU nation.
Lépe pomáhat jinými způsoby a udržet Ukrajinu jako hrdý a nezávislý stát mimo EU.
EnglishBecause no nation knows for sure whether its neighbor is about to attack.
Protože žádný národ si nemůže být jistý, jestli má jeho soused v plánu zaútočit.
EnglishAs a trading nation, Ireland can only benefit from a fully functioning single market.
Irsko je národem obchodníků, a proto mu plně funkční jednotný trh může jen prospět.
EnglishIn Asia as in Europe, empires and ethnicism are the enemies of the nation.
V Asii stejně jako v Evropě jsou říše a příslušnost k etniku nepřátelé národa.
EnglishSo identity was primarily defined by ethnicity, and the nation-state reflected that.
Takže identita byla primárně definována etnikem a to se odrazilo v národních státech.
EnglishIts official policy is the pursuit of cultural unity - the creation of one nation.
Tuniskou oficiální politikou je snaha o kulturní jednotu - vytvoření jednotného národa.
EnglishThis would have profound implications for free speech within nation states.
To by mělo hluboké důsledky na svobodu projevu v rámci jednotlivých členských států.
EnglishThat the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
To, že ničení neustále prodlužuje údajně západní stát, je nevysvětlitelné.
English. - This report reflects China's growing power as a trading nation.
písemně. - Tato zpráva odráží rostoucí moc Číny jakožto obchodní mocnosti.
EnglishMinorities add value to a nation as long as they can preserve their cultural values.
Menšiny národu přidávají hodnotu, pokud si zachovají své kulturní hodnoty.
EnglishThe police forces of the nation states have for decades been collaborating to great effect.
Policejní sbory národních států spolu velmi účinně spolupracují již desítky let.

Synonyma (anglicky) pro "nation":

nation
nationalism
English
national