anglicko-česko překlad pro "narcotics"

EN

"narcotics" český překlad

volume_up
narcotic {příd. jm.}
volume_up
narcotization {podstatné jméno}
volume_up
narcotic {podstatné jméno}
EN

narcotics {množné číslo}

volume_up
narcotics
The establishment of a Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N) in September of last year was an important step forward for border protection.
Zřízení Centra pro námořní analýzu a operace - narkotika (MAOC-N) v září minulého roku bylo významným krokem směrem k ochraně hranic.

Příklady použití pro "narcotics" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. ~~~ And that is narcotics.
Teď přejdu k základu mezinárodního organizovaného zločinu a tím jsou drogy.
EnglishEven the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.
I sebemenší dávka alkoholu a narkotik může být pro děti krajně škodlivá.
EnglishSince the beginning of globalization, the global narcotics market has expanded enormously.
Od počátku globalizace se světový obchod s drogami neskutečně rozrostl.
EnglishEqual importance should be accorded to narcotics - alongside security - for the sake of the lives of European young people.
Stejnou pozornost - vedle bezpečnosti - bychom měli věnovat narkotikům, a to v zájmu života mladých Evropanů.
English2. the International Narcotics Control Board maintains that there is already a worldwide surplus of opiates for medical use;
2. Výbor OSN pro mezinárodní kontrolu drog zastává názor, že ve světě je už nadbytek opiátů pro lékařské účely;
EnglishThe falsification of medicines is an organised crime that endangers peoples' lives just like narcotics trafficking.
písemně. - (PT) Padělání léčivých přípravků je organizovaným zločinem, který ohrožuje životy lidí stejně jako obchodování s narkotiky.
English'whereas according to the report by the International Narcotics Control Board there is a global oversupply of opiates for medical purposes',
"poněvadž se ve zprávě Mezinárodního úřadu pro kontrolu narkotik uvádí, že světová nabídka opiátů pro lékařské účely je nadměrná",
EnglishIn its reports, the US State Department has shown that a significant source of finance for the operations of the guerrillas is the trade in narcotics.
Americké ministerstvo zahraničí ve svých zprávách uvádí, že významným zdrojem financování partyzánů je obchod s narkotiky.
EnglishNevertheless, this type of crime is neither regulated in the same way nor subject to the same level of penalties as narcotics-related crimes.
Tato forma zločinu však není nijak regulovaná tak, jak se děje u zločinů spojených s narkotiky, ani nezahrnuje obdobnou úroveň sankcí.
EnglishBeyond that, we are pursuing our cooperation with Iran in a series of sectors such as the support to Afghan refugees or the fight against narcotics.
Kromě toho uskutečňujeme naši spolupráci s Íránem v řadě sektorů, jako je podpora afghánským uprchlíkům nebo boj proti omamným látkám.
English- Mr President, Mexico has long been a primary conduit into the world's largest market for illegal narcotics, the United States.
- Pane předsedající, Mexiko je již dlouhou dobu primárním dodavatelským kanálem na největší světový trh s nelegálními narkotiky, totiž do Spojených států.
EnglishThe establishment of a Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N) in September of last year was an important step forward for border protection.
Zřízení Centra pro námořní analýzu a operace - narkotika (MAOC-N) v září minulého roku bylo významným krokem směrem k ochraně hranic.
EnglishOn the demand side, there is, at this moment, no demand for additional licit opium for medical purposes according to the International Narcotics Control Board.
Na straně poptávky není podle Výboru pro mezinárodní kontrolu drog momentálně žádná poptávka po dodatečném legálním opiu na lékařské účely.
EnglishNarcotics are the principal business in Afghanistan and to try to control even some part of the production for medical purposes seems to be more than questionable.
Omamné látky jsou hlavním zdrojem obchodu v Afghánistánu a snaha o kontrolu nějaké části produkce na lékařské účely se zdá být více než sporná.
EnglishIt should be a priority to impose a strict ban on the advertising and supply of alcohol and narcotics to children and young people, including when this is done in a covert manner.
Prioritou by měl být přísný zákaz propagace a poskytování alkoholu a narkotik dětem a mladým lidem, a to i v případě, že k tomu dochází skrytě.
EnglishThat is what we are talking about, and the International Narcotics Control Board bears partial responsibility for the absence of a global policy to promote painkilling drugs.
A právě o tom mluvíme. Výbor OSN pro mezinárodní kontrolu drog nese částečnou odpovědnost za chybějící globální politiku na podporu léků na tišení bolesti.
EnglishHowever, I would have expected much more emphasis on the issue of narcotics - you mentioned it, Minister - and tougher words of warning on corruption and bad governance.
Očekával bych ovšem mnohem větší důraz na otázku narkotik - vy jste se o tom zmiňovala, paní ministryně -, důraznější slova varování před korupcí a špatnou správou.
EnglishMembers who took the floor earlier persisted in quoting the figure of 40% of GDP because that is the proportion of Afghanistan's GDP that is allegedly generated by the production of narcotics.
Poslanci, kteří mluvili přede mnou, opakovaně citovali údaj 40 % HDP, protože to je podíl na HDP Afghánistánu, který údajně vytváří výroba narkotik.
EnglishIt is involved in every aspect of organised crime: tax evasion, counterfeiting money, trafficking of human beings - and the narcotics trade, of course, is one of its key sources of funding.
Zapojuje se do všech druhů organizovaného zločinu: daňových úniků, padělání peněz, obchodování s lidmi - a jedním z klíčových zdrojů financí je samozřejmě obchod s drogami.

Synonyma (anglicky) pro "narcotic":

narcotic