anglicko-česko překlad pro "Naples"

EN

"Naples" český překlad

CS
CS

"co naplat" anglický překlad

EN

Naples {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Naples
For many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Po mnoho týdnů a měsíců byla Neapol po celém světě terčem posměchu.
As everybody knows, Naples is famous for the film The Four Days of Naples, in which the local people rise up against the foreign invaders.
Jak všichni víte, Neapol proslavil film Čtyři neapolské dny, ve kterém místní obyvatelé povstanou proti cizím útočníkům.
I decided to visit Rome and Naples last weekend as a kind of field research and spoke personally to people living there.
Minulý víkend jsem se rozhodla vykonat určitý výzkum v terénu a navštívila jsem Řím a Neapol, kde jsem osobně pohovořila s místními obyvateli.
CS

co naplat [idiom]

volume_up

Příklady použití pro "Naples" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Pokud v této zkoušce neuspějeme, potom se neapolské plameny rozhoří po celé Evropě.
EnglishIn Rome, Naples and throughout Italy, a disgraceful television campaign has emerged.
V těchto městech, jakož i v celé Itálii, se začala vysílat hanebná televizní kampaň.
EnglishI would like to remind you about the interview you gave during the waste crisis in Naples.
Rád bych vám připomněl rozhovor, který jste poskytnul během krize s odpady v Neapoli.
EnglishThey are not simply sacrifices for the infringements, as in Naples for example.
Nejsou pouhými oběťmi porušování práva jako například v Neapoli.
EnglishI would just like to mention a couple of examples: Let us consider the refuse crisis in Naples.
Ráda bych uvedla jen několik málo příkladů: vezměme si odpadkovou krizi v Neapoli.
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Po mnoho týdnů a měsíců byla Neapol po celém světě terčem posměchu.
EnglishA large part of them live in settlements on the outskirts of Rome, Turin, Milan and Naples.
Značná část těchto občanů žije v koloniích v okrajových čtvrtích Říma, Turína, Milána a Neapole.
EnglishThe twentieth Western Economic Summit is held in Naples, Italy.
V italské Neapoli se koná dvacátý hospodářský summit západních států.
EnglishMrs Mohácsi said that the incident in Naples involving the six-month old baby was untrue.
Paní Mohácsiová řekla, že incident v Neapoli, který se týkal šestiměsíčního dítěte, nebyl pravdivý.
EnglishFor decades, people have been talking about the waste crisis in Naples and the Campania region.
O kritické situaci v souvislosti s odpadem v Neapoli a regionu Kampánie se mluví již desetiletí.
EnglishXenophobic violence is not characteristic of our people, let alone the people of Campania or Naples.
Xenofobní násilí není charakteristickým rysem našich občanů, obzvláště ne obyvatel Kampánie a Neapole.
EnglishThe image of Naples swamped by rubbish has spread around the world.
Obraz Neapole zaplavené odpadky obletěl celý svět.
EnglishThat might be the case, but in my opinion real regional aid for Naples should take a different form.
Může tomu tak skutečně být, ale podle mého názoru by skutečná regionální pomoc Neapoli měla vypadat jinak.
EnglishThe crisis in recent days in Naples did not come from nowhere.
Krize posledních dnů nevznikla v Neapoli z ničeho.
EnglishItaly is trying too hard to stay within these guidelines and in Naples and Campania the situation has worsened.
Itálie se usilovně snaží tyto směrnice dodržovat a v Neapoli a Kampánii došlo ke zhoršení situace.
EnglishMay I remind you that an Elton John concert in Naples was subsidised by the European Regional Fund.
Dovolte mi, abych vám připomněl, že z Evropského regionálního fondu byl dotován koncert Eltona Johna v Neapoli.
EnglishOne newspaper wrote that the enemies in the land today are the people who sullied Naples' good reputation in the world.
Jedny noviny napsaly, že dnes jsou nepřáteli země lidé, kteří pošpinili pověst Neapole ve světě.
EnglishWe think we know what is happening south of Naples.
Myslím, že všichni víme, co se děje na jihu Neapole.
EnglishWe have been in power in Rome and Naples for 15 years!
EnglishRemember the recent events in Rome and Naples.
Vzpomeňme na nedávné události v Římě a Neapoli.

Synonyma (anglicky) pro "Naples":

Naples
English