anglicko-česko překlad pro "nanotechnology"

EN

"nanotechnology" český překlad

volume_up
nanotechnology {podstatné jméno}
EN

nanotechnology {podstatné jméno}

volume_up
nanotechnology
The situation is different with regard to nanotechnology, which is a new procedure.
V otázce nanotechnologie, která je novým postupem, je situace odlišná.
Nanotechnology is being allowed to develop in what is in effect a legal vacuum.
Ve skutečnosti je vývoj nanotechnologie umožněn v právním vakuu.
There's nanotechnology coming on, nanomaterials.
Zavádí se nanotechnologie, nanomateriály.

Příklady použití pro "nanotechnology" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnother important topic in this regulation is the rules on nanotechnology.
Další důležitým tématem tohoto nařízení jsou pravidla pro nanotechnologii.
EnglishThe situation is different with regard to nanotechnology, which is a new procedure.
V otázce nanotechnologie, která je novým postupem, je situace odlišná.
EnglishNanotechnology is being allowed to develop in what is in effect a legal vacuum.
Ve skutečnosti je vývoj nanotechnologie umožněn v právním vakuu.
EnglishMrs Roth-Behrendt has already spoken on the subject of nanotechnology.
Paní Rothová-Behrendtová právě hovořila o tématu nanotechnologií.
EnglishThe Commission is convinced that the moratorium on nanotechnology would be severely counterproductive.
Komise je přesvědčena, že moratorium uvalené na nanotechnologie by bylo kontraproduktivní.
EnglishIf some people are concerned about nanotechnology, then they should be able to make a different choice.
Pokud má někdo z nanotechnologie obavy, měl by mít možnost volby.
EnglishI would, in addition, like to offer my heartfelt thanks to the Commissioner for what she said about nanotechnology.
Navíc bych ráda srdečně poděkovala paní komisařce za to, co řekla o nanotechnologii.
EnglishI also sincerely hope that we will finally have an open debate on the purpose and uses of nanotechnology.
Rovněž upřímně doufám, že budeme vést rovněž otevřenou diskusi o účelu a využití nanotechnologie.
EnglishWe certainly still need to do this with nanotechnology, but the opportunities which it opens up are huge.
Rozhodně musíme nanotechnologii dále zkoumat, ale příležitosti, které nám otevírá, jsou obrovské.
EnglishThe same generally also applies in the field of nanotechnology.
To samé se obecně použije i v oblasti nanotechnologie.
English. - First of all, I would like to thank you for the question concerning the area of nanotechnology.
člen Komise. - Především bych chtěl poděkovat za Vaši otázku z oblasti nanotechnologie.
EnglishFinally, I would just like to say something about nanotechnology.
Závěrem bych rád řekl něco o nanotechnologii.
EnglishWe are pleased that the environmental report bears a green handprint, especially when it comes to nanotechnology.
Těší nás, že zpráva o životním prostředí je velmi ekologická, především v případě nanotechnologie.
EnglishThe Commission informed me that what we were talking about was, for instance, nanotechnology and meat from cloned animals.
Komise mě informovala, že hovoříme například o nanotechnologii a mase z klonovaných zvířat.
English(DE) Commissioner, where will the focus be in the nanotechnology sector in the Seventh Framework Programme for Research?
(DE) Pane komisaři, kde se obkeví odvětví nanotechnologií v sedmém rámcovém programu pro výzkum?
EnglishEurobarometer found that, on the whole, Europeans supported the development of nanotechnology, with approximately 55% in favour.
Eorobarometr zjistil, že celkově Evropané podporují vývoj nanotechnologií přibližně z 55 %.
EnglishNanotechnology is a new branch of technology which offers many opportunities but also involves increasing risks.
Nanotechnologie je nové odvětví technologií, která skýtá mnoho příležitostí, ale nese s sebou i zvýšená rizika.
EnglishIt is not nanotechnology as such where regulatory aspects should be considered but rather nanotechnology-based products.
Nikoliv nanotechnologie jako taková, ale nanotechnologické výrobky by měly být předmětem právních předpisů.
EnglishI hope that this message comes across very clearly, as today we have been talking about nanotechnology and cloning.
Doufám, že tato zpráva bude pochopena velmi jednoznačně, neboť jsme dnes hovořili o nanotechnologii a klonování.
EnglishThere's nanotechnology coming on, nanomaterials.