anglicko-česko překlad pro "nanoparticles"

EN

"nanoparticles" český překlad

EN

nanoparticles {množné číslo}

volume_up
nanoparticles
volume_up
nanočástice {mn. č.}
There are nanoparticles in medicine, but we know very little about their toxicological effects.
V lékařství jsou nanočástice známy, ale jen velmi málo je známo o jejich toxikologických účincích.
Nanoparticles have a high surface area and significant surface energy, which give them the following characteristics:
Nanočástice mají velký povrch a velkou povrchovou energii, díky čemuž mají tyto vlastnosti:
Following that, for the 2007-2010 period there is provision for research into the potential risk that nanoparticles pose for human health.
Na základě uvedeného se na období let 2007-2010 ustanovuje výzkum možného rizika, které nanočástice představují pro lidské zdraví.

Příklady použití pro "nanoparticles" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishClaims about nanoparticles and cosmetic products are a good example of this.
Tvrzení o nanočásticích a kosmetických výrobcích jsou toho dobrým příkladem.
EnglishThis is soap that's made from silver nanoparticles, which have antibacterial properties.
Toto mýdlo je vyrobeno z nanočástic stříbra, které mají antibakteriální účinek.
EnglishI would like better methods to be introduced for investigating the toxicology of nanoparticles.
Uvítal bych zavedení lepších metod na zkoumání toxikologie nanočástic.
EnglishUncontrolled release of free nanoparticles into the environment may be hazardous to health.
Nekontrované uvolňování volných nanočástic do životního prostředí může být riskantní pro zdraví.
EnglishThere are nanoparticles in medicine, but we know very little about their toxicological effects.
V lékařství jsou nanočástice známy, ale jen velmi málo je známo o jejich toxikologických účincích.
EnglishIt relates to questions regarding nanoparticles and nanomaterial.
Jedná se o otázky týkající se nanočástic a nanomateriálů.
EnglishNanoparticles have a high surface area and significant surface energy, which give them the following characteristics:
Nanočástice mají velký povrch a velkou povrchovou energii, díky čemuž mají tyto vlastnosti:
EnglishSources of nanoparticles released into the environment include:
Zdroje nanočástic uvolněných do prostředí jsou:
EnglishWill the use of nanoparticles in sun lotions, whose purpose is to block ultraviolet radiation, cause side effects on health?
Bude mít používání nanočástic ve slunečních pleťových mlécích, jejichž účelem je zastavit ultrafialové záření, vedlejší účinky na zdraví?
EnglishThis is counterbalanced, however, by Parliament's introduction of the regulation of nanoparticles and thus the application of the precautionary principle.
Je to však vyváženo tím, že Parlament zavádí nařízení o nanočásticích a tím i uplatňování zásady obezřetnosti.
EnglishFollowing that, for the 2007-2010 period there is provision for research into the potential risk that nanoparticles pose for human health.
Na základě uvedeného se na období let 2007-2010 ustanovuje výzkum možného rizika, které nanočástice představují pro lidské zdraví.
EnglishFree nanoparticles of various materials may cause carcinogenic chemical reactions if they enter living cells, but this has not been confirmed.
Volné nanočástice různých materiálů mohou vyvolávat karcinogenní chemické reakce, pokud se dostanou do živých buněk, ale potvrzeno to nebylo.
EnglishHere I would refer, for example, to the issue of nanoparticles, a subject that is currently the focus of numerous reports and one that is raising many questions.
Zde bych například poukázala na otázku nanočástic, téma, které je v současnosti předmětem řady zpráv a které je velmi kontroverzní.
EnglishOn the one hand, the report relentlessly opposes, without any scientific proof, nanoparticles, which, because they are small, must necessarily be hazardous.
Na jedné straně se zpráva neúprosně staví, a to bez jakéhokoliv vědeckého důkazu, proti nanočásticím, které, protože jsou malé, musí být jistě nebezpečné.
Englishproducts manufactured by the 'top-down' method, for example nano zinc oxide particles used in UV filter creams, and bacteriocidal additives such as silver nanoparticles;
produkty vyrobené metodou "top-down", například nanočástice oxidu zinku, který se používá v krémech s UV filtrem, a baktericidní přísady jako jsou nanočástice stříbra;
EnglishSome make-up and creams contain nanoparticles and it is possible that these particles may penetrate damaged skin and find their way into the body, where they absolutely should not be.
Některé makeupy a krémy obsahují nanočástice a je možné, že se tyto látky mohou dostat přes poškozenou kůži a dostat se dále do těla, kde by se absolutně neměly nacházet.
EnglishFor example, I read in the Commission's 2007 communication on the objectives for 2004-2006 that the intention is to examine the possible effects of nanoparticles on health and the environment.
Například v oznámení Komise z roku 2007 o cílích na období let 2004-2006 jsem se dočetla, že jejím záměrem je přezkoumat možné vlivy nanočástic na zdraví a životní prostředí.