anglicko-česko překlad pro "naked"

EN

"naked" český překlad

volume_up
naked {příd. jm.}
volume_up
nakedly {přísl.}
CS
volume_up
naked singularity {podstatné jméno}
volume_up
half-naked {příd. jm.}
volume_up
naked eye {podstatné jméno}
EN

naked {přídavné jméno}

volume_up
naked (také: vulnerable, defenceless, armless)
volume_up
bezbranný {příd. jm. m.}
Tady tenhle je chlupatý a chodí po čtyřech, tady ten je holý dvounožec.
While both sides have cause for complaint, I am afraid that what we find in this question is naked anti-Americanism and a petty, little European mentality.
Ačkoli obě strany mají důvod ke stížnostem, myslím si, že se za tímto sporem skrývá holý anti-amerikanismus a úzkoprsá evropská mentalita.
naked (také: nude, raw, bare, bottomless)
volume_up
nahý {příd. jm. m.}
The only exception is the naked Somalian mole-rat, which never puts its nose above the surface of the ground.
Jedinou výjimkou je nahý somálský rypoš, který ale nikdy nevystrčí nos nad povrch země.
This is a climb called the Naked Edge, in El Dorado Canyon, outside of Boulder.
Toto je cesta Naked Edge (Nahá hrana), v kaňonu El Dorado u Boulderu.
The Hungarian Presidency and Hungary, my home country, must show that this is not true, that the emperor is naked.
Maďarské předsednictví a Maďarsko, má vlast, musí ukázat, že to není pravda, že král je nahý.
naked (také: open, exposed, unsecured)
volume_up
nekrytý {příd. jm. m.}
naked (také: bald)

Příklady použití pro "naked" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. ~~~ That one is a naked biped.
Tady tenhle je chlupatý a chodí po čtyřech, tady ten je holý dvounožec.
EnglishThis is a climb called the Naked Edge, in El Dorado Canyon, outside of Boulder.
Toto je cesta Naked Edge (Nahá hrana), v kaňonu El Dorado u Boulderu.
EnglishYou can't say all aquatic animals are naked, because look at the sea otter.
Nemůžete říct, že všechna vodní zvířata jsou holá. ~~~ Podívejte třeba na mořskou vydru.
EnglishThe images we have seen resemble slightly blurred black and white photographs of naked bodies.
Snímky, které jsme viděli, se podobají lehce rozostřeným fotografiím nahých těl.
EnglishThis has come 'round to be that all those naked pachyderms have aquatic ancestors.
Nakonec se zjistilo, že všichni nazí tlustokožci mají vodní předky.
EnglishNo, unfortunately, the protection of human rights in this agreement is as naked as the famous emperor.
Ne, bohužel, ochrana lidských práv je v této dohodě stejně nahá jako slavný císař.
EnglishThe syllabus doesn't mention even the fact that we're naked, let alone look for a reason to it.
Osnovy se nezabývají ani faktem, že nemáme srst, natož jehož příčinou.
EnglishTheir assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
Jejich tvrzení jsou holým klamem, výmysly, výplody uraženého maďarského nacionalismu.
EnglishThe only exception is the naked Somalian mole-rat, which never puts its nose above the surface of the ground.
Jedinou výjimkou je nahý somálský rypoš, který ale nikdy nevystrčí nos nad povrch země.
EnglishHe called for a global ban on so-called 'naked body scanners'.
Vyzval k celkovému zákazu takzvaných "svlékacích skenerů".
EnglishThe dress would get really heavy, and eventually the seams would probably fall apart -- leaving me feeling rather naked.
Oblečení by pořádně ztěžklo a nakonec by se asi rozpadlo -- takže bych byla úplně nahá.
EnglishThe Hungarian Presidency and Hungary, my home country, must show that this is not true, that the emperor is naked.
Maďarské předsednictví a Maďarsko, má vlast, musí ukázat, že to není pravda, že král je nahý.
EnglishAnd as the warm Gulf washed over my naked head, I realized that it held the best and the worst of us.
Když se Mexický záliv rozléval po mojí holé hlavě, zjistila jsem, že v něm je to nejlepší i nejhorší z nás.
EnglishAlexander, a young Macedonian, met there what he called a "gymnosophist," which means "the naked, wise man."
Alexandr, mladý Makedonec zde potkal někoho, koho nazval "gymnosofista" což znamená "nahý moudrý muž."
EnglishHowever, the use of scanners or display devices which show people completely naked is totally unacceptable.
Avšak využívání snímacích nebo zobrazovacích zařízení, která ukazují osoby zcela nahé, je naprosto nepřijatelné.
EnglishThe naked truth is that we are in retreat and in defensive mode in the southern neighbourhood and the eastern neighbourhood.
Pravda je taková, že v oblasti našich jižních a východních sousedů jsme na ústupu a v defenzívě.
EnglishDo you dare to tell the Russians what matters, or is the European Union for you ultimately just about money and naked commerce?
Odvažujete se říkat Rusům, na čem záleží, nebo pro vás znamená Evropská unie jen peníze a obchod?
EnglishWe cannot go naked into the conference chamber.
Nemůžeme přijít do jednacího sálu s prázdnou.
EnglishMoreover, he spoke about derivatives, in particular about the problem of naked credit default swaps on sovereign bonds.
Hovořil i o derivátech, zejména o problému nekrytých swapů úvěrového selhání v souvislosti se státními dluhopisy.
EnglishThese machines produce scanned images of persons as if they were naked, which is equivalent to a virtual strip search.
Tyto přístroje vytvářejí snímané obrazy osob, jakoby tyto osoby byly nahé, což je obdoba virtuální osobní prohlídky.

Synonyma (anglicky) pro "naked":

naked